foto: Pixabay
Gezondheid

Schriftelijke vragen vaccinatiegraad kinderen in Hoogeveen

Op 20 maart 2024 hebben de fracties van D66 en VVD schriftelijke vragen
gesteld over de vaccinatiegraad van kinderen in Hoogeveen.
De vragen luidden als volgt (cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

 1. Hoe kijkt het college naar de problematische daling van de vaccinatiegraad
  op verschillende plekken in Nederland, waaronder in onze eigen gemeente?
  Het college vindt de dalende vaccinatiegraad een zorgelijke ontwikkeling.
 2. Deelt het college de mening dat de dalende vaccinatiegraad een
  problematische ontwikkeling is en dat het noodzakelijk is de minimale
  vaccinatiegraad zoals vastgesteld door de WHO te waarborgen?
  Ja, het college deelt deze mening.
 3. Kan het college bevestigen dat de cijfers zoals deze op 9 maart 2024 in het
  AD werden gedeeld, conform de huidige vaccinatiegraad in onze eigen
  gemeente zijn en dat er daarmee ook in onze gemeente sprake is van een
  dalende vaccinatiegraad?
  De cijfers van het AD zijn conform de vaccinatiegraad in de gemeente
  Hoogeveen en daarmee is ook in Hoogeveen sprake van een dalende
  vaccinatiegraad. We lopen daarmee (helaas) in de pas met de gemiddelde
  landelijke cijfers.
 4. Is het college het met ons eens dat het in het belang van kinderen, de
  omgeving en de gemeenschap is dat kinderen gevaccineerd zijn?
  Daar is het college het mee eens.
 5. Heeft het college in de afgelopen 5 jaar acties ondernomen om de
  vaccinatiegraad op peil te houden en/of te verhogen en zo ja kunt u deze
  toelichten? Indien het college geen acties heeft ondernomen kan men
  uitleggen waarom dit niet is gebeurd?
  Het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgevoerd door GGD Drenthe, onze
  uitvoeringsdienst op gebied van gezondheid. De jeugdverpleegkundigen en
  jeugdartsen zien alle ouders (99,9%) op het consultatiebureau en vragen
  ouders of ze behoefte hebben aan aanvullende informatie over vaccinaties.
  Het uitgangspunt is dat ouders een geïnformeerde keuze kunnen maken
  om hun kind wel of niet te vaccineren.
  GGD hanteert de volgende werkwijzen:
  Werkwijze voor het op peil houden van de vaccinatiegraad

 • Zowel bij het huisbezoek bij 2-weken als in het 4 maanden consult worden
  de vaccinaties met de ouders besproken. Ouders die hier vragen of twijfels
  over hebben kunnen gebruik maken van een extra individueel
  vaccinatieconsult bij een jeugdarts van 20 minuten.
 • Het RIVM stuurt bij de uitnodiging voor vaccinatie altijd informatie mee,
  met ook een verwijzing naar beschikbare informatie in andere talen, zie
  ook: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/communicatie-registratieherinneringsoproepen
  Wat doet de GGD om de vaccinatiegraad te verhogen?
 • Meewerken aan landelijke campagnes, zo zijn in 2023 in het kader van een
  inhaalcampagne alle nog niet gevaccineerde jongvolwassenen van 19 t/m
  26 jaar uitgenodigd om de HPV-vaccinatie te halen.
 • Met nieuwkomers wordt actief bekeken welke vaccinaties ze in het land
  van herkomst al hebben gehad om zo een inhaalschema op maat samen te
  stellen.
 • Er wordt continu gekeken naar de verbetering van de dienstverlening. Zo
  werden jongeren benaderd per brief, maar kijkt GGD nu samen met
  jongeren via welke kanalen ze hen beter kunnen bereiken.
 1. Welke plannen zijn er om de vaccinatiegraad in onze gemeente weer
  omhoog te krijgen, in ieder geval tot boven de kritische ondergrens? Heeft
  het college hier al een actieplan voor opgesteld? Zo ja wanneer kan de
  raad dat ontvangen, zo nee waarom niet?
  Als gemeente staan we in nauw contact met GGD Drenthe. GGD kijkt op
  gemeenteniveau wat nodig is om de vaccinatiegrens te verhogen. We
  blijven inzetten op de hierboven geschetste één op één aanpak vanuit het
  consultatiebureau. In combinatie met de landelijke campagne is dat de
  meest effectieve werkwijze.
 2. Kan het college aangeven hoe ze actief gaan monitoren hoe de
  vaccinatiegraad zich gaat ontwikkelen de komende periode? Zo nee,
  waarom niet?
  Het is de taak van GGD de vaccinatiegraad te monitoren, dat gebeurt
  voortdurend.
 3. Wat vindt het college van de mogelijke oplossing dat de GGD voorlichting
  betreffende vaccineren faciliteert op kinderdagverblijven, specifiek voor
  ouders van kinderen tot 1 jaar?
  De vraag of extra voorlichting op kinderdagverblijven extra effect kan
  sorteren hebben we voorgelegd aan de GGD. Zij geven aan dat dit van
  meerwaarde kan zijn. De dynamiek in de groep kan ervoor zorgen dat
  ouders die twijfelen toch kiezen voor vaccinatie, omdat ze ook argumenten
  van andere ouders (in plaats van alleen van de deskundige) horen. We
  gaan in overleg met de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang over
  hoe we dit mogelijk kunnen maken. Belangrijk vinden we dan ook het
  effect hiervan te meten.
 4. Wat vindt het college van de oplossing om ongevaccineerde kinderen te
  weigeren bij het kinderdagverblijf, aangezien de veiligheid van alle
  kinderen anders niet te garanderen is?

  Het mogen weigeren van kinderen op kinderdagverblijven is niet wettelijk,
  bijv. in de Wet Publieke Gezondheid, geregeld. Houders van
  kinderdagverblijven of andere instellingen mogen zelf bepalen aan wie ze
  hun diensten willen leveren, zie ook: https://www.boink.info/veiligheid-engezondheid/vaccineren.
 5. In hoeverre bereidt het college zich voor op eventuele uitbraken van
  infectieziekten als gevolg van deze dalende vaccinatiegraad.
  Ziekten waartegen wordt ingeënt vallen onder de meldingsplichtige
  infectieziekten en worden gemonitord. Sinds de uitbraak van covid zijn de
  protocollen (bij uitbraak) aangescherpt en is de afdeling Infectieziekten van
  de GGD blijvend versterkt, met de mogelijkheid verder op te schalen. De
  samenwerking met de regio’s Groningen en Friesland draagt hieraan bij.

Aankomende evenementen