Algemene voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Regionieuws Hoogeveen en Geregistreerde op ieder gebruik van de Website door Geregistreerde.
1.2 De Voorwaarden bevatten antwoorden op veel gestelde vragen, algemene huisregels en specifieke regels voor het gebruik van deze website. De Voorwaarden zijn bindend en onverkort van toepassing op het bezoek en het gebruik van deze website door Geregistreerde.
1.3 In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden boven bepalingen uit de Policies.
1.4 Regionieuws Hoogeveen mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Geregistreerde wordt geadviseerd om via reguliere kanalen op deze website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien Geregistreerde ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de website, wordt hij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

2 Gebruiksvoorschriften Website

2.1 Geregistreerde dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van deze website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Regionieuws Hoogeveen mag worden verwacht van Geregistreerde.
2.2 In het bijzonder zal Geregistreerde:

 • zich houden aan de “netiquette” regels;
 • zich houden aan de voorschriften en richtlijnen die zijn opgenomen in de Voorwaarden;
 • geen reacties plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
 • alle op de website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van de Vrijwilligers van Regionieuws Hoogeveen;
 • geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Regionieuws Hoogeveen of derden;
 • geen reacties plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Geregistreerden of bezoekers van de website;
 • geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Geregistreerden of bezoekers van deze website via bijvoorbeeld sociale media, via persoonlijke berichten op deze website en e-mail;
 • geen Malware verspreiden;
 • geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de website en reacties van Geregistreerden gebruiken;
 • de beveiliging van Regionieuws Hoogeveen niet ontwijken of verwijderen;
 • geen gebruik maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren.

2.3 Geregistreerde is verantwoordelijk voor de inhoud van al zijn reacties die via zijn Account op Regionieuws Hoogeveen worden geplaatst. Regionieuws Hoogeveen adviseert Geregistreerde om geen persoonlijke informatie op de website te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie.
2.4 Indien Regionieuws Hoogeveen vaststelt dat een bepaalde reactie van Geregistreerde niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet, kan Regionieuws Hoogeveen waar nodig de inhoud naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. Regionieuws Hoogeveen mag de inhoud van een reactie ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van Regionieuws Hoogeveen te waarborgen. Regionieuws Hoogeveen is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.
2.5 Geregistreerde zal Regionieuws Hoogveen onmiddellijk waarschuwen als bij vermoeden dat zijn Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.
2.6 Het is Geregistreerde niet toegestaan meer dan één (1) Account aan te vragen of te beheren. Het is Geregistreerde verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te maken of te beheren nadat Regionieuws Hoogeveen zijn account heeft gebannen.
2.7 Geregistreerde mag op Regionieuws Hoogeveen geen reactie plaatsen:

 • die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
 • waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;
 • die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Geregistreerden of bezoekers van de Regionieuws Hoogeveen schendt;
 • waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 • waarin namen van daders, slachtoffers of betrokkenen worden genoemd als deze niet in het nieuwsbericht zelf vermeld wordt;
 • waarin de motivatie van Regionieuws Hoogeveen in twijfel wordt getrokken. Kritiek op Regionieuws Hoogeveen mag mits dit netjes en onderbouwd gebeurt;
 • die gericht is op het werven van personeel, met uitzondering van vacatures die via Vacatures van Regionieuws Hoogeveen worden geplaatst;
 • voor reclame- of marketingdoeleinden, neem daarvoor contact op met redactie@regionieuwshoogeveen.nl;
 • die niet inhoudelijk van aard zijn;
 • die geheel in hoofdletters zijn geschreven.
3 Sancties

3.1 Regionieuws kan een ban opleggen aan Geregistreerde indien hij in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.
3.2 Onverminderd enig andere recht van Regionieuws Hoogeveen op grond van de wet of deze Algemene Voorwaarden, geldt dat indien Geregistreerde in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, Regionieuws Hoogeveen gerechtigd is om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling:

 • door Geregistreerde geplaatste reacties aan te passen of te verwijderen;
 • de Geregistreerde de toegang tot Regionieuws Hoogeveen te ontzeggen (al dan niet tijdelijk); en het account van Geregistreerde te blokkeren.
4 Rechten en verplichtingen van Regionieuws Hoogeveen

4.1 Regionieuws Hoogeveen zal zich inspannen om de website ter beschikking te stellen aan Geregistreerde. Regionieuws Hoogeveen garandeert niet dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.
4.2 Regionieuws Hoogeveen behoudt zich het recht voor om:

 • de website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
 • onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

4.3 Regionieuws Hoogeveen garandeert niet dat de website vrij is van fouten, gebreken of Malware of dat de website actueel, compleet of accuraat is.
4.4 Regionieuws Hoogeveen is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere Geregistreerden. De reacties van Geregistreerde geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Geregistreerde en Regionieuws Hoogeveen is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.
4.5 Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op Regionieuws Hoogeveen leiden naar door derden beheerde, externe websites. Regionieuws Hoogeveen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacybeleid van Regionieuws Hoogeveen is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.
4.6 Regionieuws Hoogeveen stelt dat columns geschreven zijn door derden en dat zij niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor fouten, gebreken of onjuistheden en niet kan garanderen dat deze actueel, compleet of accuraat zijn.
4.7 Regionieuws Hoogeveen stelt dat evenementen op de evenementenkalender zijn ingestuurd door derden en zij niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor fouten,  gebreken of onjuistheden en niet kan garanderen dat deze actueel, compleet of accuraat zijn.

5 Licentie en intellectuele eigendom

5.1 Geregistreerde of bezoeker mag de op Regionieuws Hoogeveen opgenomen nieuwsberichten lezen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van nieuwsberichten op Regionieuws Hoogeveen, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de nieuwsberichten is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Regionieuws Hoogeveen.
5.2 Door het opsturen van persberichten naar Regionieuws Hoogeveen;

 • verleent betreffende onherroepelijk toestemming aan Regionieuws Hoogeveen om dit persbericht en/of beeldmateriaal zonder vergoeding te publiceren en aan te passen voor Regionieuws Hoogeveen;
 • verleent betreffende bezoekers en Geregistreerden daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;
 • geeft betreffende toestemming aan Regionieuws Hoogeveen voor de openbaarmaking van zijn portret, voor zover dit voorkomt; en doet betreffende, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op het persbericht rustende persoonlijkheidsrechten.
 • doet betreffende, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op het persbericht rustende persoonlijkheidsrechten.

5.3 De betreffende persvoorlichter (PR) garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. De Persvoorlichter (PR) vrijwaart Regionieuws Hoogeveen en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door de persvoorlichter (PR) aangeleverde persbericht inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

6 Opheffen Account

6.1 Een aangemaakt account op Regionieuws kan niet opgeheven worden, dit om misbruik van een accountnaam door een derde te voorkomen. Een account kan alleen worden geblokkeerd.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Regionieuws Hoogeveen is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van Geregistreerde of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) de website, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van een nieuwsbericht, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Regionieuws Hoogeveen.
7.2 Wanneer Geregistreerde handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Regionieuws Hoogeveen voortvloeiende schade.
7.3 Geregistreerde vrijwaart Regionieuws Hoogeveen en de overige voor haar werkzame derden tegen alle aanspraken van derden ter zake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door Geregistreerde van de Regionieuws Hoogeveen, dan wel door het niet nakomen van Geregistreerde van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden.

8 Overmacht

8.1 Regionieuws Hoogeveen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Regionieuws Hoogeveen ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

9 Zakelijk

9.1 Eenieder die gebruik wenst te maken van de mogelijkheden tot promotie, zoals de vinden op de pagina Adverteren, dient zijn volledige toestemming te geven voor opslag & gebruik van persoonlijke gegevens om een goede administratie te kunnen bijhouden.
9.2 Wanneer een offerte wordt opgevraagd, gaat u er mee akkoord dat uw persoonlijke gegevens hierop zichtbaar zijn.
9.3 Indien u akkoord gaat met plaatsing van het promotiemateriaal, heeft u 1 maand (30 dagen) de tijd om het factuurbedrag te voldoen op het rekeningnummer dat zichtbaar is op de offerte.
9.4 Na de vervaldatum, eveneens genoteerd op de offerte, zult u een 1e, 2e, en 3e herinnering ontvangen om aan de betaling te voldoen. Bij elk herinnering heeft u 2 weken (10 werkdagen) de tijd om hieraan gehoord te geven.
9.5 Indien na een 3e betalingsherinnering geen gehoord wordt gegeven aan het verzoek om de factuur te voldoen, behoudt Regionieuws Hoogeveen het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen.

10 Varia

10.1 Geregistreerde is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit zijn account en deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Regionieuws Hoogeveen aan een derde over te dragen. Regionieuws Hoogeveen mag rechten en verplichtingen uit het account en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan derden en zal Geregistreerde hiervan op de hoogte stellen.
10.2 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.
10.3 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het account of deze Algemene Voorwaarden.
10.4 Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Regionieuws Hoogeveen en Geregistreerde, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Aankomende evenementen