College wil afvalstoffenheffing verhogen

Hoogeveen – Het college stelt de gemeenteraad voor om de afvalstoffenheffing te verhogen met 37 euro per aansluiting. De heffing zou daarmee in 2020 op ruim 284 euro per jaar komen.

Verhoging is volgens het college nodig, omdat de kosten van de inzameling en verwerking van afval zijn toegenomen. Er is ooit afgesproken dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn.

In de periode 2015-2017 is de afvalstoffenheffing in totaal met € 30,- gedaald naar € 247,60 per aansluiting. In 2018 en 2019 is de afvalstoffenheffing gehandhaafd op het prijspeil van 2017.

Door een aantal ontwikkelingen in de verwerkingskosten van het afval in 2019 is het noodzakelijk om de afvalstoffenheffing voor 2020 te verhogen met € 37,- per aansluiting om de afvalinzameling en -verwerking 100% kostendekkend te kunnen uitvoeren. Deze ontwikkelingen zijn door de gemeente niet te beïnvloeden.

De ontwikkelingen in 2019 licht de gemeente hieronder toe. Verbrandingsbelasting op verwerking restafval Het Rijk wil dat er meer grondstoffen worden ingezameld en minder restafval. Daarom heeft het Rijk de verbrandingsbelasting op het verwerken (verbranden) van restafval in 2019 verhoogd van € 13,21 naar € 32,12 per ton restafval. Dit is een stijging van 143%. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland. Deze aanzienlijke verhoging van de verbrandingsbelasting was bij de vaststelling van de begroting 2019 nog niet bekend. De overschrijding van de verwerkingskosten van het restafval als gevolg van de verbrandingsbelasting wordt in 2019 verrekend met de egalisatievoorziening Reiniging, zoals gemeld in de Gemeente rapportage 2019.

Verwerkingskosten PMD
Eind 2018 is in een samenwerkingsverband van ca. 250 gemeenten een Europese aanbesteding afgerond voor de verwerking van het ingezamelde PMD-materiaal van deze gemeenten. Het verwerkingstarief is begin 2019 bekend geworden, waardoor bij de vaststelling van de begroting in 2019 nog is uitgegaan van het verwerkingstarief van 2018. Hoewel er sprake is van een marktconform tarief is het nieuwe verwerkingstarief hoger dan voorheen. De overschrijding van de verwerkingskosten wordt in 2019 verrekend met de egalisatievoorziening Reiniging, zoals gemeld in de Gemrap 2019.

De marktprijs voor oud papier is sinds 2018 behoorlijk gedaald naar een gemiddeld prijsniveau van ca. € 72,- per ton. De scholen en verenigingen ontvangen een vergoeding per ton ingezameld oud papier die is gebaseerd op de marktprijs/ton minus de inzamelkosten/ton. De gemeente garandeert een vergoeding van minimaal € 50,-/ton. Dit betekent als de marktprijs minus de inzamelkosten lager is dan € 50,-/ton dan draagt de gemeente bij tot de garantieprijs. De prognose voor 2019 is dat de gemeente een bijdrage van ca. € 100.000 moet uitkeren, die bij de vaststelling van de begroting niet was voorzien. Deze overschrijding van de inzamelkosten voor oud papier wordt in 2019 verrekend met de egalisatievoorziening Reiniging, zoals gemeld in de Gemrap 2019.

Gevolgen voor 2020

De egalisatievoorziening Reiniging is niet toereikend om de structurele nadelen van de hogere verbrandingslasten, de hogere verwerkingskosten PMD en de verwachte uitkering garantieprijs oud papier in 2020 op te vangen. Dit leidt er toe dat een verhoging van de afvalstoffenheffing voor 2020 onontkoombaar is. De besluitvorming hierover wordt u voorgelegd bij de vaststelling van de verordening afvalstoffenheffing. De financiële consequenties worden u voorgelegd bij de besluitvorming over de 1e begrotingswijziging 2020.

Programmabegroting 2020-2023

De gemeente Hoogeveen heeft in haar planning & control cyclus de afspraak gemaakt niet te werken met een voorjaarsnota. Het voordeel daarvan is een begroting die in een vroeg stadium aan de raad word opgeleverd. De keerzijde is dat op dat moment nog niet alle verbonden partijen hun cijfers al hebben kunnen aanleveren. Financiële mutaties van enkele verbonden partijen worden later aan de begroting toegevoegd door middel van een door de raad vast te stellen begrotingswijziging. Ten tijde van de opstelling van de programmabegroting 2020-2023 was de productbegroting van Area nog niet gereed. Dat is de reden waarom bij het opstellen van de programmabegroting 2020-2023 de cijfers van AREA niet zijn meegenomen. Er is in de programmabegroting 2020-2023 gemeld dat eventuele mutaties worden verrekend in de 100% kostendekkendheid voor de afvalstoffenheffing en dat dit gevolgen kan hebben voor het tarief afvalstoffenheffing.
De productbegroting 2020 van Area is inmiddels bekend en wordt verwerkt in de begroting 2020 via een door de raad vast te stellen begrotingswijziging.