Algemeen

Steun voor plannen Green Edge blijkt minder groot dan initiatiefnemers doen lijken

Pesse – Afgelopen weken is er in diverse media al aandacht geschonken aan het feit dat er weerstand uit de omgeving is tegen de plannen van Green Planet. Actiecomité ‘Gien Planet’ komt vandaag met onderstaande nieuwe feiten naar buiten.

Allereerst blijkt de op pagina 4 van het ondernemingsplan benoemde steun vanuit het Buurtschap Eursinge niet of nauwelijks aanwezig te zijn, sterker nog, er is een toenemende weerstand tegen de plannen, wat ook blijkt uit de brief die het comité mede namens een groot aantal inwoners van Eursinge/Warreveen/Molenhoek aan het college van B&W heeft gestuurd.
Ook de steun van de Pioniers uit Pesse (ook pagina 4) is niet een correcte weergave van het huidige standpunt van de Pioniers. De Pioniers zijn destijds (eind 2014) op de hoogte gebracht van een kleinschaliger plan waar het toenmalig bestuur hun steun aan toegezegd heeft. De huidige plannen gaan echter veel verder. Het standpunt van de Pioniers is nu dan ook neutraal. Zij zijn een belangenvereniging voor het hele dorp Pesse en omgeving, en kunnen en willen vanuit die rol ook geen ander standpunt innemen. Zij hebben inmiddels per mail ook aan de heer Doorten verzocht de beeldvorming hierover naar buiten bij te stellen. (1)

Enkele buurtbewoners die met naam en toenaam in het ondernemingsplan genoemd staan blijken ook niet samen te werken met de heer Doorten. Het leveren van vlees door de familie Van Beukelen (pagina 39) blijkt bijvoorbeeld gebaseerd te zijn op een gesprek tijdens het tanken, waarbij de zoon des huizes is aangesproken. Deze zoon heeft echter een loonbedrijf en is niet betrokken bij het vleesbedrijf van zijn vader (2).

Wat ons echter het meest heeft verbaasd is dat de initiatiefnemers op diverse momenten en in diverse media (artikelen in DvhN, Hoogeveensche Courant 27-07-2018, Website TV-Drenthe) de medewerking claimen van Natuur en Milieufederatie Drenthe en Natuurmonumenten. Laatstelijk nog op de bewonersbijeenkomst op 1 augustus 2018, waarin de heer Doorten zei, en wij citeren: “samen heeft gezeten met deze partijen, u kent dat wel, grote lege vellen en dan gele briefjes met ideeën plakken.” Hij had zelfs een sheet met de logo’s in beeld.

Bijgevoegde brief geeft echter een heel ander beeld. Deze brief is door NMFD aan ons verstrekt en wij hebben de toestemming van ondertekenaars om er mee naar buiten te treden. Zij hebben de heer Doorten de kans geboden om e.e.a. recht te zetten, maar op een persoonlijk excuus aan het NMFD na, is daar tot op heden geen invulling aan gegeven. Wij hebben in overleg gewacht tot donderdag 30 augustus om hier mee naar buiten te treden. Dit omdat andere partners, zoals IVN Drenthe en Staatsbosbeheer, nog op de hoogte gebracht moesten worden. In hoeverre zij de plannen ook daadwerkelijk steunen is ons nog niet bekend. De vele verdere aangetroffen manco’s in het ondernemingsplan zullen wij ons onze bezwaarprocedures opnemen en willen wij derhalve op dit moment nog niet openbaar maken.” Bron en tekst: Actiecomité ‘Gien Planet’

Zie ook:Plan voor ‘Green Outdoor Adventure Park’ verrast omwonenden

Brief van  Ruud Kreetz, Vereniging Natuurmonumenten
Reinder Hoekstra directeur Natuur en Milieufederatie Drenthe

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: