Gezondheid

Ruben Kleine blijft strijden voor een SEH in Hoogeveen

Hoogeveen – Ruben is vastbesloten om niet op te geven. Al voor het bericht naar buiten kwam dat de SEH in Hoogeveen gesloten zal worden is Ruben een petitie gestart. Hij weet waar hij het over heeft. Hij heeft al een paar keer de SEH nodig gehad en beseft dat het met name voor mensen met een beperking een ramp betekent als spoedeisende hulp meer dan dertig kilometer verderop moet worden gezocht.

Daarmee werpt hij nieuw licht op de ontmanteling van de ziekenhuiszorg in Hoogeveen. Heb je te leven met een beperking (van wat voor aard dan ook) dan ben je al meer dan anderen afhankelijk van … vult u maar in.
“Ik kan nu naar het ziekenhuis lopen als het nodig is, maar Emmen? Buren staan vaak niet te springen om voor taxi te spelen.”
Door het hersenletsel heeft Ruben moeite met opschrijven van zijn bezwaren tegen de dreigende sluiting. Zijn geschreven teksten lijken wat knullig. Dat leidde op Uitkijkpunt Bethesda tot reacties waaruit bleek dat mensen daarom aarzelen om de petitie te tekenen. Dat is jammer, want Ruben weet heel goed wat hij wil en hij laat zich ook niet met een kluitje in het riet sturen.

Open brief aan zorgverzekeraars

Met onderstaande open brief aan de zorgverzekeraars,  hoopt hij alsnog zijn statement te kunnen maken voor behoud van een SEH in Hoogeveen.

Aan Zorgverzekering

Er bestaan op dit moment plannen om de spoedeisende hulp in het ziekenhuis in Hoogeveen te sluiten. Dat betekent dat spoedeisende hulp alleen nog maar gevonden kan worden in Meppel of Assen, of plaatsen verderaf gelegen.

Ik ben een persoon met een beperking en ben afhankelijk van spoedeisende hulp. Tot nu toe was het mogelijk naar de spoedeisende hulp in mijn eigen woonplaats te gaan. Als dat niet meer mogelijk is heb ik een probleem.

Het is niet eenvoudig een beroep te doen op mijn netwerk. Vaak zal dat niet lukken. Dat betekent dat ik een probleem heb spoedeisende hulp te bereiken. Ik heb begrepen dat als ik genoodzaakt ben ten behoeve van het gaan naar de spoedeisende hulp een taxi te nemen, ik die zelf zal moeten betalen.

Ik ben van mening dat dit in strijd is met mijn rechten. Ik verwijs daarbij naar het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap en wel naar artikel 25:

Gezondheid
De Staten die Partij zijn erkennen dat personen met een handicap zonder discriminatie op grond
van hun handicap recht hebben op het genot van het hoogst haalbare niveau van gezondheid.
De Staten die Partij zijn nemen alle passende maatregelen om personen met een handicap de
toegang te waarborgen tot diensten op het gebied van seksespecifieke gezondheidszorg, met
inbegrip van revalidatie. In het bijzonder zullen de Staten die Partij zijn:
a. personen met een handicap voorzien van hetzelfde aanbod met dezelfde kwaliteit en volgens
dezelfde normen voor gratis of betaalbare gezondheidszorg en –programma’s die aan anderen
worden verstrekt, waaronder op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, en op
de populatie toegesneden programma’s op het gebied van volkgezondheid;
b. die diensten op het gebied van gezondheidszorg verschaffen die personen met een handicap
in het bijzonder vanwege hun handicap behoeven, waaronder vroegtijdig opsporen en,
zonodig, ingrijpen, diensten om het ontstaan van nieuwe handicaps te beperken en te
voorkomen, ook onder kinderen en ouderen;
c. deze gezondheidsdiensten zo dicht mogelijk bij de eigen gemeenschap van de mensen
verschaffen, ook op het platteland;
d. van vakspecialisten in de gezondheidszorg eisen dat zij aan personen met een handicap zorg
van dezelfde kwaliteit verlenen als aan anderen, met name dat zij de in vrijheid, op basis van
goede informatie, gegeven toestemming verkrijgen van de betrokken gehandicapte, door
onder andere het bewustzijn bij het personeel van de mensenrechten, waardigheid,
autonomie en behoeften van personen met een handicap te vergroten door middel van
training en het vaststellen van ethische normen voor de publieke en private gezondheidszorg;
e. discriminatie van personen met een handicap bij de acceptatie voor een
ziektekostenverzekering en levensverzekering verbieden, indien een dergelijke verzekering is
toegestaan volgens het nationale recht en op basis van redelijkheid en billijkheid wordt
verstrekt;
f. voorkomen dat gezondheidszorg, gezondheidsdiensten, voedsel en vloeistoffen
op discriminatoire gronden vanwege een handicap worden ontzegd.

Ik wil graag van u weten wat u kunt/gaat doen om mijn rechten veilig te stellen. Als het kan via het open houden van de spoedeisende hulp, als dat niet mogelijk is door mij – indien nodig – adequaat vervoer naar de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp te bieden.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groeten, Ruben Kleine

Geef een reactie