Politiek

Onderzoek naar gecombineerde bouw ijsbaan en zwembad in Bentinckspark Hoogeveen

Hoogeveen – Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een voorbereidingskrediet van € 350.000 beschikbaar te stellen voor het nader uitwerken van het plan voor een gecombineerde realisatie van de kunstijsbaan en zwembad. Hiervoor zijn geen middelen opgenomen in de begroting 2018. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het benodigde budget beschikbaar te stellen door de begroting te wijzigen.

Subsidie voor kunstijsbaan in Hoogeveen
Door het sluiten van kunstijsbaan de Smelt in Assen is in 2015 door de stichting Kunstijsbaan Hoogeveen het plan om in Hoogeveen een kunstijsbaan te realiseren nieuw leven in geblazen. Voor het realiseren van een bovenregionale kunstijsvoorziening in Drenthe had de Provincie een subsidie van € 5 miljoen in het vooruitzicht gesteld op voorwaarde dat de gemeente alle financiële garanties geeft. Deze garantie is gegeven en Provinciale Staten heeft vervolgens de subsidie aan Hoogeveen toegekend.

Gebiedsvisie Bentinckspark-Noord
Na de toewijzing van de subsidie is onderzocht hoe de kunstijsbaan zo optimaal mogelijk is te realiseren. Hiervoor is er een gebiedsvisie opgesteld voor Bentinckspark-Noord. Daarmee kwam ook nieuwbouw voor het zwembad in beeld. Een van de belangrijkste conclusies uit de gebiedsvisie is dat de realisatie van de kunstijsbaan met zwembad volledig aansluit bij de uitgangspunten van het Bentinckspark en de ambities van Hoogeveen als het gaat om het versterken van de regionale positie. Ook financieel is een gecombineerde bouw aantrekkelijk: de combinatie van kunstijsbaan-zwembad kan € 3 miljoen voordeel opleveren in de investeringskosten en een aanzienlijke verbetering van de exploitatie ten opzichte van afzonderlijke gebouwen voor een kunstijsbaan en een zwembad. Op basis van deze gebiedsvisie heeft het college van B&W in maart 2018 besloten om de bouw van de kunstijsbaan te combineren met de realisatie van een nieuw zwembad.

Definitief plan kunstijsbaan-zwembad
Om de bouw van kunstijsbaan-zwembad te kunnen realiseren, moeten de benodigde investeringen voor het zwembad in de gemeentelijke begroting beschikbaar worden gesteld. Om hier een definitief besluit over te kunnen nemen, is het van belang om te weten welke mogelijkheden er zijn voor het nieuwe zwembad en hoe dit zich verhoudt in de combinatie met de kunstijsbaan. Hiervoor worden meerdere varianten uitgewerkt op inhoud, investeringen en exploitatie. Tot de varianten behoort de mogelijkheid van een 50 meter zwembad. Voor de zomer van 2018 wordt een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad waarin de inhoudelijke keuzes en financiële consequenties zijn uitgewerkt. Gelijktijdig met dit traject worden alle voorbereidingen getroffen, zoals voorbereiding op de ruimtelijke procedure en aanbestedingsstrategie, zodat na de besluitvorming de realisatiefase snel opgestart kan worden.

Bron: Gemeente Hoogeveen
Foto: kunstijsbaanhoogeveen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen