Locatieonderzoek Bentinckspark-Noord & oude atletiekbaan

Vanaf 2008 is de herontwikkeling van het Bentinckspark gestart. Voor het plangebied Bentinckspark Noord zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken en
visies opgesteld. Zo is er eerder gekeken naar de realisatie van een nieuw zwembad (2011) en de combinatie van een kunstijsbaan-zwembad (2018). Beide ontwikkelingen zijn niet doorgegaan.

Daarmee is er geen toekomstige invulling van het plangebied vastgesteld. Diverse huidige functies zoals het korfbalcomplex, parkeervoorziening en het voormalig terrein van Maxx Sports & Events zijn verouderd en vragen om noodzakelijk onderhoud en vervangingsinvesteringen. Echter, om te bepalen om de investeringen wel of niet te doen is een keuze voor de toekomstige invulling van plangebied noodzakelijk.

Geen invulling locatie oude atletiekbaan
In het stedenbouwkundig programma van eisen Bentinckspark (SPVE 2009) is opgenomen dat de hockeyvelden op termijn worden verplaatst naar de locatie van de oude atletiekbaan inclusief de clustering en verplaatsing van de korfbalaccommodatie. Echter, in 2022 is een nieuw waterveld voor hockey gerealiseerd op de huidige locatie van de hockeyvereniging. In de besluitvorming
voor de realisatie van dit hockeyveld is bepaald dat de hockeyaccommodatie niet wordt verplaatst naar de oude atletiekbaan maar blijft liggen op de huidige locatie. Met dit besluit is er geen toekomstige invulling vastgesteld voor de locatie van de oude atletiekbaan. Het nu uitgevoerde locatieonderzoek heeft ook inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden en beperkingen er zijn voor de herontwikkeling van de locatie van de oude atletiekbaan.

Het is bekend dat het plangebied wordt beïnvloed door diverse omgevingsfactoren
en daardoor beperkingen heeft voor herontwikkeling. Het Bentinckspark grenst
aan het industrieterrein van De Wieken en ligt gedeeltelijk binnen de
geluidsgevoelige contour van het vliegveld. In het locatieonderzoek zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het her ontwikkelen voor diverse functies
inzichtelijk gemaakt.

Uit het locatieonderzoek blijkt dat meerdere functies passen en gecombineerd
kunnen worden in het plangebied Bentinckspark Noord. Een combinatie van
functies zoals tijdelijk wonen, sport/zwembad, onderwijs kunnen elkaar
ondersteunen bij het verminderen van kosten en belemmeringen die voortkomen
uit de milieuaspecten. Hierbij geldt de kanttekening dat is onderzocht in
hoeverre elk van de afzonderlijke functies inpasbaar zijn in de huidige omgeving,
terwijl een eventuele combinatie van functies ook onderling impact kan hebben.
Deze impact kan zowel positief als negatief uitvallen. De locatie van de oude
atletiekbaan heeft meer beperkingen door een kleinere omvang van het gebied
en de beperkingen van onder andere het waterwingebied en aanwezige
gasleiding. Een herontwikkeling met buitensport lijkt hier het meest voor de hand
liggend.

Locatie Maxx Sports & Events in procedure
In het kader van de ontwikkeling van de kunstijsbaan-zwembad is in 2018 de locatie van
Maxx Sports & Events gekocht. De voormalig eigenaar van deze locatie heeft de
rechtmatigheid van deze verkoop aangevochten. Op 25 april 2023 is deze procedure in
hoger beroep behandeld. Op 16 mei 2023 heeft het gerechtshof uitspraak gedaan in de
procedure. De uitspraak is dat alle vorderingen die tegen de gemeente zijn
aangespannen niet toewijsbaar zijn en worden afgewezen. Tegen de uitspraak kan in
cassatie worden gegaan bij de Hoge Raad. Een cassatieberoep moet doorgaans binnen
drie maanden na de datum van de te bestrijden uitspraak worden ingesteld. In cassatie
staan de feiten niet meer ter discussie. De Hoge Raad kijkt alleen of het gerechtshof het
recht juist heeft toegepast. Het herontwikkelen van de locatie voordat een eventuele
cassatieprocedure is afgerond is daarom niet geheel zonder risico, maar dit risico wordt
niet hoog ingeschat gelet op de uitspraak in het hoger beroep.

Keuze herhuisvesting speciaal onderwijs
Voor het speciaal basisonderwijs van RENN wordt er een nieuwe huisvestingslocatie
gezocht om het speciaal basis onderwijs te clusteren. Deze opgave staat als eerste
geprioriteerd in het huisvestingsplan onderwijs. Met het schoolbestuur van RENN4 zijn
meerdere locaties onderzocht. RENN4 heeft de voorkeur uitgesproken voor de locatie
Bentinckspark Noord. Uit dit locatieonderzoek blijkt dat huisvesting voor onderwijs
vooralsnog mogelijk is, met de kanttekening dat nog aanvullend milieuonderzoek nodig is
naar geluid en bodem. Ook de inpassing met andere functies moet nog op haalbaarheid
onderzocht worden. Daarnaast speelt voor de herhuisvesting van RENN4 de
gemeentelijke opgave voor binnensport. De definitieve keuze voor het verplaatsen van
RENN4 naar de locatie Bentinckspark Noord moet inhoudelijk gemaakt worden vanuit
onderwijshuisvesting. Dit locatieonderzoek heeft in ieder geval inzichtelijk gemaakt dat
er mogelijkheden zijn.

Bij een beoogde verhuizing van RENN4 naar het Bentinckspark vallen twee locaties vrij
voor een andere invulling, namelijk aan de Wielewaal en aan de Van Goghlaan.
Achtergrond
Vanaf 2008 is de herontwikkeling van het Bentinckspark gestart. Voor het plangebied
Bentinckspark Noord zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken en visies opgesteld. Zo
is er eerder gekeken naar de realisatie van een nieuw zwembad (2011) en de combinatie
van een kunstijsbaan-zwembad (2018). Beide ontwikkelingen zijn niet doorgegaan.
Daarmee is er geen toekomstige invulling van het plangebied vastgesteld.