IJsbaan rapport: College rijdt scheve schaats

Hoogeveen: Vandaag heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Hoogeveen het onderzoeksrapport ‘IJs en weder dienende’ gepresenteerd. Het betreft een onderzoek naar de kwaliteit van de informatievoorziening en besluitvorming bij het project kunstijsbaan-zwembad in relatie tot de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Tot het onderzoek is besloten op 28 juni 2018, op basis van een motie van zes partijen uit de gemeenteraad. 

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming en kwaliteit van informatievoorziening bij het project kunstijsbaan-zwembad. Dit onderzoek is half juli gestart en heeft ruim twee maanden geduurd. Het eindrapport bestaat uit twee delen: de conclusies en aanbevelingen en het bevindingenrapport.

College verbaasd over inhoud rekenkamerrapport

Onvolledig, ongenuanceerd en onbegrijpelijk

Het college van B&W heeft het rapport ontvangen en bestudeerd. Wethouder Erwin Slomp: ‘We zien dat de onderzoekers veel werk hebben verricht om de feiten op een rij te zetten. Dit is goed en precies gebeurd. We zien echter dat de conclusies gebaseerd zijn op een inhoudelijke analyse die op diverse onderdelen onvolledig en ongenuanceerd is. En dat geldt voor zowel inhoud als proces. Dat is voor ons onbegrijpelijk; het vertroebelt het beeld over de besluitvorming en de vervolgstappen van het project. Daardoor worden conclusies getrokken waar we het niet mee eens kunnen zijn. We hebben een uitgebreide schriftelijke reactie opgesteld. Deze hebben we ter hand gesteld van de Rekenkamercommissie en de gemeenteraad.’ De reactie is als bijlage bij dit bericht te downloaden.

Uitwerking binnen de gestelde kaders

Hoogeveen werkt aan een uniek plan. Een project dat aansluit bij de ambities van de gemeente. Deze ambities zijn zowel gericht op de regionale positie van Hoogeveen, de herontwikkeling van het Bentinckspark als ook op de realisatie van een kunstijsbaan in Hoogeveen. Het plan voor de kunstijsbaan en zwembad sluit volledig aan bij deze ambities. De gemeenteraad heeft bij het besluit op 12 juli 2018 in ruime meerderheid ja gezegd tegen dit project en duidelijke kaders meegegeven. Binnen deze afspraken en kaders vindt de uitwerking plaats. Het college informeert de gemeenteraad gedurende de uitwerking regelmatig en bij afwijkingen van de kaders heeft de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid. In het onderzoeksrapport wordt verondersteld dat bij de besluitvorming alle onderdelen – zoals aanbesteding, beheervorm en obligatielening – bekend hadden moeten zijn. Dit past niet binnen het principe van kaders stellen en het strookt ook niet met de inhoud van het besluit van 12 juli.

Rekenkameronderzoek om terug te kijken

Het onderzoek van de Rekenkamercommissie was gericht op de periode tot 12 juli 2018. Echter, in de analyse is ook informatie van na die datum verwerkt. Dit vertroebelt het beeld omdat onoverzichtelijk is wat op 12 juli bekend was en wat hoort bij de latere ontwikkeling. Hierdoor kan onterecht de indruk ontstaan dat het project onvoldoende is uitgewerkt en dat de gemeenteraad een beslissing op basis van onvoldoende informatie heeft genomen. Dat is niet het geval. In de besluitvorming en in de bijbehorende stukken is expliciet vermeld dat het project op diverse onderdelen nader uitgewerkt moet worden. De Rekenkamercommissie geeft dit zelf ook aan in paragraaf 1.3 van haar rapport: ‘Het was op voorhand duidelijk dat een aantal documenten nog in ontwikkeling was en daarmee nog niet beschikbaar voor de Rekenkamercommissie.’

Tegenstrijdigheden

Het college heeft gereageerd op het conceptrapport van de Rekenkamercommissie. Veel van de opmerkingen op het conceptrapport zijn aangepast in de definitieve versie van het rekenkamerrapport. Het is opvallend dat deze aanpassingen de conclusies en aanbevelingen niet anders heeft gemaakt. Hierdoor ontstaat een onvolledig en ongenuanceerd beeld en het rapport spreekt zichzelf nu op meerdere punten tegen.

Behandeling in de raad

Donderdagavond 18 oktober geeft de Rekenkamercommissie tijdens de raadsvergadering een toelichting op de uitkomsten van het onderzoek. Debat is op 1 november en besluiten op 8 november.