Gemeentebelangen stelt schriftelijke vragen over bloembakken op weg in Hollandscheveld

Aan: college van B&W
Van: fractie van Gemeentebelangen
Datum: 12 mei ’24

Titel: Snelheidsbeperkende maatregelen Hollanscheveldse Opgaande.

Onderwerp: schriftelijke vragen: tijdelijke obstakels en tijdige informatie

Aanleiding

Op zaterdag 4 mei ’24 stonden er plotseling op het Hollanscheveldse Opgaande bloembakken. Dit zorgde voor veel verontrustende telefoontjes aan het adres van Raadsleden (daar waar de gemeente niet meer bereikbaar was) Ook op de socials (facebook insta e.d.) zorgde dit voor veel ophef en vragen. Op maandag 6 mei ’24 is er aan de hand van meerdere reacties een persbericht uitgegaan vanuit het college en zijn er meerdere krantenartikelen verschenen met reacties van de gemeente. Deze samenhang van berichten beantwoordde niet al onze vragen en bracht op sommige punten nog meer onduidelijkheid.

Gemeentebelangen Hoogeveen heeft over het bovenstaande daarom de volgende vragen:

1. Wie heeft het besluit genomen om deze maatregelen toe te passen?

2. In welk gremium is dit besluit gevallen?

3. Zijn deze maatregelen getoetst aan de verkeerswet?

4. Uit informatie blijkt dat de rijksdienst voor het wegverkeer inzake bovengenoemde kwestie contact heeft gezocht met de afdeling verkeer van de gemeente Hoogeveen;

Wat waren hun bezwaren en/of adviezen ?

5. Enkele transportbedrijven, wegenbouwbedrijven en vervoerders van breedte transport hebben, naar aanleiding van dit voorval met bloembakken, contact gehad met de rijksdienst wegverkeer in verband met de afgegeven transportvergunningen.

Hoe verhoudt zich dat met het advies dat de betonbakken op 15 meter uit elkaar mogen/ kunnen staan volgens veilig verkeer Nederland (afdeling Hoogeveen)?

6. Verschillende transportbedrijven overwegen dat, wanneer de betonblokken worden gehandhaafd , zij een alternatieve route gaan kiezen via de Lomanlaan/Buizerdlaan/ Cramerweg naar de A28 en A37 Volgens onze info is uw college daarop ook gewezen, dat lijkt ons een zeer ongewenste situatie.

Hoe kijkt uw college hier tegenaan en welke maatregel zou dat kunnen voorkomen ?

7. Waarom is er in een pilot gekozen voor zelfontworpen bloembakken en niet de standaard voorhanden bloembakken.

8. Op 27 februari is er een bewonersavond geweest inzake bovengenoemde kwestie.

Is daar een presentielijst van opgemaakt ?

Zo nee ? Waarom niet ?

Zo ja , hoeveel bewoners / aanwonenden waren er aanwezig op deze avond ?

9. Uit contacten met aanwonenden is ons gebleken dat er meerdere bewoners zijn die het in zijn geheel niet eens zijn met de huidige gang van zaken ( betonbakken ).

In hoeverre is het draagvlak van de aanwonenden gemeten?

10. Zijn de bloembakken geplaatst door de gemeente of door de een aanwonende?

In het persbericht wordt geschreven dat de bakken gezamenlijk met aanwonenden van de weg zijn geplaats. Ons is ter ore gekomen dat 1 bewoner ( last minute) een shoveltje heeft geleend bij een plaatselijk transportbedrijf, zonder het doel voor dit gebruik te vermelden. (deze was hier zeer ontstemd over)

In hoeverre is de wegbeheerder aansprakelijk bij calamiteiten of schade in dergelijke situaties waarbij een bewoner op eigen houtje zoiets dergelijks regelt?

11. Wanneer de bakken door een aanwonende zijn geplaatst is er dan ook toezicht of controle voor het in gebruik nemen van de weg geweest door de gemeente?

Zo ja: hoe?

En zo nee, waarom niet?

Daarnaast leven er nog vragen ter bate van de communicatie:

12. Hoe is de communicatie verlopen met de bewoners van deze straat (dus niet alleen de werkgroep) en hoe zijn de mensen met de meeste impact (dichtst bij de nieuwe plantenbakken) geïnformeerd over de toe te passen maatregel en over het tijdstip van de uit te voeren maatregelen.

13. Daarnaast wordt er in het persbericht geschreven dat er maandagochtend 6 mei een bak verplaatst is in verband met de verkeerde plaatsing(dicht bij een oprit) maar hebben wij informatie van omwonenden gekregen dat er nog 4 bakken zijn verplaatst die dag.

Daarnaast geven gemeentemedewerkers een, naar onze mening, schokkende verklaring op Facebook dat zij die dag alle bakken verder moesten verplaatsen maar zijn gestopt omdat zij meerdere bedreigingen en verwerpingen hebben toegeworpen gekregen en dit een dusdanige onveilige situatie veroorzaakte dat zij het werk hebben neergelegd.

Kan het college deze gang van zaken onderschrijven en is het college het met Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. eens dat gemeentemedewerkers ten alle tijden hun werkzaamheden veilig moeten uitoefenen?

We zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Aron Sieders, Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.