Politiek

Begroting 2019: B&W presenteren plannen voor de komende jaren

Hoogeveen – Wat zijn de plannen van het college voor 2019 en de jaren daarna? En hoeveel geld gaat dat kosten? Dat staat in de programmabegroting 2019-2022, die het college van B&W heeft gepresenteerd.

Voor de zomer gaf het college al aan dat het een zware klus zou worden om een sluitende meerjarenbegroting te maken. Dat komt voornamelijk door bezuinigingen van het Rijk op het sociaal domein. Het Rijk gaf ongeveer een kwart minder geld aan de gemeenten, dan op dat moment aan het sociaal domein werd uitgegeven. Daarbij zijn de uitgaven voor het sociaal domein met ongeveer 10% toegenomen. ‘We krijgen èn niet genoeg geld èn onvoldoende beïnvloedingsmogelijkheden om het sociaal domein op een financieel solide wijze uit te voeren’, aldus wethouder Jan Steenbergen.

Het college heeft zich ten doel gesteld om zich te houden aan één harde norm: het maken van een structurele en reëel sluitende begroting. En dat is volgens wethouder Steenbergen gelukt. De programmabegroting is over de komende vier jaar in totaliteit sluitend. In de jaren 2019 en 2020 is nog een tekort begroot, maar voor 2021 en 2022 wordt een positief saldo van ruim zeven ton en iets meer dan twee miljoen euro voorzien.

Voorzieningen op niveau
De voorzieningen blijven op niveau en het college blijft ook investeren. Het college wil de investeringen in de komende vier jaar verhogen met ruim € 36 miljoen naar € 79 miljoen. Hiervan is bijna 18 miljoen aan bijdragen van derden. De verhoging is voornamelijk het gevolg van het naar voren halen van de investering in het zwembad.

Uitgaven sociaal domein
‘We hebben te maken met tekorten in het sociaal domein. Tekorten op de Participatiewet willen we terugdringen door extra uitstroom uit de bijstand. Het grootste gedeelte van de tekorten op de jeugdzorg en de Wmo moeten we op dit moment opvangen in andere programma’s. We zetten ons daarom in om extra inkomsten van het Rijk te verwerven. Voor de bezuinigingen op de Wmo hebben we al enkele concrete maatregelen opgenomen. Voor de jeugdzorg hebben we een taakstelling moeten opnemen. We gaan in het najaar met de gemeenteraad aan de slag om hier nadere invulling aan te geven’, zegt wethouder Steenbergen.

B&W stellen voor de tarieven voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing in 2019 op het niveau van 2018 te houden. Wel wil het college de onroerendezaakbelasting (OZB) verhogen met 5%, naast de gebruikelijke indexering van 1½%. Daarnaast wordt gekeken naar verhoging van de parkeertarieven en uitbreiding van de tijden voor betaald parkeren. ‘We gaan daarover met de raad in gesprek om de inkomsten weer op niveau te brengen’, aldus wethouder Steenbergen. ‘Het doel is wel om de laagste parkeertarieven van Drenthe te houden.’

Plannen en projecten
De jeugdhulp is volop in beweging. Na de transitie (het onderbrengen van deze taak bij de gemeenten) is het tijd voor doorontwikkeling en transformatie. Er komt een platform voor ouders en kinderen die gebruik maken van de jeugdhulp. Het college wil dat zo min mogelijk inwoners in armoede opgroeien. Daarom zet het college vooral in op preventie en vroegsignalering, de aanpak van schulden, laaggeletterdheid en experimenten met innovatieve projecten.

Met het economisch herstel is een groot deel van de uitkeringsgerechtigden vanuit de bijstand naar werk begeleid. De overblijvende doelgroep heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het college wil zich extra inspannen om binnen drie jaar de huidige uitgaven voor de Participatiewet met 15% te verlagen.

De gemeente is met de culturele organisaties bezig om te komen tot een cultureel complex in De Tamboer. Het college wil in 2019 een voorlopig ontwerp aanbieden aan de gemeenteraad.

Het college wil investeren in een stadscentrum met een compact winkelgebied om in de toekomst de regionale positie van de kern Hoogeveen te behouden en verder te verstevigen. De sleutelwoorden daarbij zijn bruisend, kindvriendelijk, toekomstbestendig en vitaal.

In 2019 wil het college op de kruising Het Haagje, Kanaalweg, Wolfsbosstraat en Mr Cramerweg de verkeerslichten vervangen door een rotonde voor een betere verkeersafwikkeling. Ook wordt Het Haagje tussen de Notaris Mulderweg en de Kanaalweg gereconstrueerd.

Het college zet verder in op verduurzaming via onderwijs, voorlichting en participatie en wil daarmee een sneller resultaat bereiken op energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

De zichtbaarheid van politie in wijken en dorpen moet worden verbeterd. Ook wil het college meer ruimte geven aan betrokkenheid van inwoners op het gebied van veiligheid.

De samenleving vraagt enerzijds om een bestuur dat de touwtjes in handen heeft en anderzijds om meer ruimte voor eigen inbreng en initiatieven. Daarom wil het college de rol en positie van inwoners bij gemeentelijke processen versterken.

Raad aan zet
Op donderdag 4 oktober buigt de gemeenteraad zich over de programmabegroting. De agenda voor deze vergadering wordt in Het Torentje en op deze website geplaatst.

Begroting in een paar minuten
Wilt u in één oogopslag en op een begrijpelijke manier zien hoe het financiële plaatje voor 2018 eruit ziet? U kunt hier het ‘huishoudboekje’ bekijken. Het huishoudboekje is ook te vinden op de pagina onder Raad en College. Daar staat ook de begroting 2019-2022.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen