Als het aan de SGP ligt, HBO naar de Tamboer!

Hoogeveen: “De SGP Hoogeveen vindt het logisch dat bestaande gebouwen onderhoud nodig hebben. Toch roept het nu voorliggend raadsvoorstel vragen op. In 2015 was er ook al sprake van achterstallig onderhoud, en dat is met gemeenschapsgeld hersteld. En dan nu in 2018 opnieuw € 2,4 miljoen ? De vraag is: hoe kan dit ontstaan ? Is er geen onderhoudsplanning ? Steeds wordt gezegd dat wanneer er weer een extra krediet wordt gevraagd het beter wordt, maar tot op heden is dit niet het geval.” Aldus fractievoorzitter Brand van Rijn.

“Tamboer is gewoon een financiële bodemloze put”

“Er zijn plannen om in 2022 De Tamboer te gaan vernieuwen. De SGP vindt: of deze plannen nu naar voren halen of het voorstel bevriezen en in 2022 bekijken wat de beste optie is. Tevens kijken of de bibliotheek en het museum en de historische kring Hoogeveen er eerder in onder gebracht kunnen worden. Het bezoekersaantal is fors gedaald, wij verwachten dat dit aantal nog meer zal gaan dalen, want wat men in de Tamboer kan zien kan veelal ook thuis op de bank bekeken worden. Om de exploitatie rendabel te krijgen, zullen de toegangskaarten fors geprijsd moeten zijn, met als mogelijk gevolg dat het gebruik van deze faciliteit dan alleen voor de elite zal zijn, en de kloof tussen rijk en arm alleen maar weer groter wordt.”

“De SGP vindt dat wij het theater op geen enkele manier met gemeenschapsgeld mogen bekostigen, dit moeten we juist tegengaan. De SGP vindt ook dat er onderzocht zou kunnen worden of universiteiten en/of hogescholen vanwege ruimtegebrek een locatie zouden kunnen zoeken in De Tamboer, bijvoorbeeld om colleges te kunnen geven. De zalen in De Tamboer lenen zich daar uitstekend voor, en het zou een opstapje kunnen zijn om hoger beroepsonderwijs naar Hoogeveen te halen. De SGP heeft kritisch gekeken naar wat er tot op heden geïnventariseerd is om te vervangen. De stoelen zouden moeten worden vervangen. Waarom ? Over een aantal jaren gaat het weer veranderen in De Tamboer en moet er dan weer een andere snit stoelen komen, omdat deze dan weer uit de mode zijn? Het zou wel een goed punt zijn om de verlichting nu al aan te passen met uitsluitend energiebesparende led-verlichting. Wij dringen er op aan om de hele bedrijfsvoering van De Tamboer nogmaals kritisch te bekijken. Wij begrijpen best dat De Tamboer voor een aantal Hoogeveners belangrijk is, maar moet dat iedere keer zoveel gemeenschapsgeld gaan kosten? Op onze vraag hoeveel procent van de inwoners van de gemeente Hoogeveen gebruik maakt van deze faciliteit hebben wij nog geen antwoord. Een exploitatie gaat niet op basis van veronderstellingen, nog minder op loze aannames. Een gedegen onderhoudsplanning met een bedrijfsplan missen wij. Een bedrijfsplan waaruit niet alleen de exploitatielasten blijkt, maar waarin ook duidelijk, goed en onderbouwd, zicht wordt geboden op de inkomsten, omdat de bezoekersaantallen een dalende tendens laten zien.”

“De SGP-fractie had met klem alle beschikbare onderliggende stukken gevraagd waaruit blijkt dat deze gemeentelijke investering, nuttig en nodig, maar ook en vooral effectief zou zijn. Helaas is er nog niets gekomen. Het gaat immers om 2,4 miljoen euro aan gemeenschapsgeld! We willen duidelijk hebben waar al dat gemeenschapsgeld tot nu toe is gebleven. Dit alles overwegende zal de fractie van de SGP de nu voorliggende plannen van een financiële injectie voor de Tamboer niet steunen en tegen dit raadsvoorstel stemmen!” Zo eindigt Brand van Rijn.