Parkeerproblemen het Haagje onder de loep

Op 20 februari heeft de fractie D66 schriftelijke vragen gesteld over het parkeren aan het Haagje.
De vragen luidden als volgt (cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

1. Is er door de (vorige) wethouder een toezegging gedaan dat er een blauwe zone komt aan Het Haagje tussen de rotonde bij de Notaris Mulderstraat en de rotonde bij de Kanaalweg?

Ten tijde van de voorbereiding van de reconstructie van het Haagje is
ambtelijk en bestuurlijk met de bewoners en ondernemers gesproken
over de parkeerplaatsen. Het aantal officiële parkeerplaatsen is niet
afgenomen ten opzichte van de vorige situatie. In de vorige situatie
waren echter op diverse plekken ‘eigen’ parkeerplekken gecreëerd op
gemeentegrond. Voor de reconstructie van de weg waren deze in gebruik
genomen gronden echter nodig. In het ontwerp is geprobeerd zoveel
mogelijk parkeerplaatsen te realiseren. In totaal zijn er 25
parkeerplaatsen inclusief een gehandicapten-parkeerplaats gerealiseerd.
Het parkeren op de parkeerplaatsen is in overleg met de bewoners en
bedrijven net als voor de reconstructie gratis en zonder beperking in
tijdsduur gebleven. Met de bewoners en ondernemers is destijds
afgesproken dat bezien zou worden in hoeverre de situatie tot problemen
zou leiden. En dat, indien er problemen zouden ontstaan, we samen naar
mogelijke oplossingen gaan kijken, zoals bijvoorbeeld een blauwe zone,
invoeren betaald parkeren of vergunning-parkeren.

2. Zo ja, op welke termijn wordt deze aangelegd?
Er is geen concrete toezegging gedaan.

3. Zo nee, is de wethouder bereid om op korte termijn met de ondernemer in gesprek te gaan met als doel alsnog tot een oplossing te komen?

Naar aanleiding van de signalen hebben de wethouder en
parkeermanager een bezoek gebracht aan de betreffende ondernemer.
In het gesprek is uitgebreid stilgestaan bij de problematiek die deze
ondernemer ervaart. Ook de ondernemer (computerzaak) naast deze
ondernemer laat hetzelfde geluid horen. Zij ervaren beiden het probleem
dat er vaak niet vlakbij hun zaak geparkeerd kan worden.
De problemen die zij beschrijven spitsen zich toe op de langparkeerders,
waardoor er te weinig doorloop is op de parkeerplaatsen voor hun
bedrijfspanden. Er wordt veelal geparkeerd door mensen die hun auto in
de ochtend neerzetten en vervolgens gaan carpoolen of aan het werk
gaan.
Om de ervaringen goed in beeld te krijgen en de mogelijke oplossingen
te bespreken, zijn wij voornemens een inloopavond te organiseren voor
alle belanghebbenden rondom deze parkeerplaatsen. Tijdens deze avond
worden de verschillende mogelijkheden voorgelegd en willen we de
daarbij behorende voor- en nadelen bespreken met de bewoners en
bedrijven aan dit deel van het Haagje. Het is de bedoeling om
gezamenlijk met hen tot een gedragen oplossing te komen.
De keuzes zijn:
1. Niets doen
2. Blauwe zone zuidelijk deel met een maximale parkeerduur van
een half uur, 1 uur of 2 uur.
3. Blauwe zone noordelijk deel met een maximale parkeerduur van
een half uur, 1 uur of 2 uur.
4. Blauwe zone noordelijk en zuidelijk deel met een maximale
parkeerduur van een half uur, 1 uur of 2 uur.
5. Betaald parkeren
6. Vergunningparkeren
7. Combinatie betaald parkeren en vergunningparkeren.

De bijeenkomst over de parkeerproblemen  zal op zo’n kort mogelijke termijn gepland worden, doch in ieder geval voor de zomervakantie.