Onderzoek naar woonbehoefte Hollandscheveld en Nieuw Moscou

Hollandscheveld – De woonbehoeften en -wensen van de inwoners in Hollandscheveld en Nieuw Moscou worden in beeld gebracht. Deze week zijn de vragenlijsten hiervoor huis aan huis bezorgd. De gedachte hierachter van de Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt en de Vereniging Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang is om de leefbaarheid in de dorpen voor iedereen intact te houden.

Jongeren, de zogenaamde  starters op de woningmarkt, moeten de mogelijkheid hebben om in het dorp te blijven wonen. Ouderen blijven steeds langer op zichzelf  wonen, omdat men tegenwoordig pas veel later in aanmerking komt voor een plek in een verpleeghuis. Dit maakt het noodzakelijk dat er voldoende en vooral ook geschikte woningen voor deze doelgroep zijn. De ‘echte grijze golf’ komt er nog aan en daar moet nu al op ingespeeld worden. Daarom wordt in de enquête ook de belangstelling gepolst voor een nieuwe woonvorm, zoals een woonerf waar de bewoners naar elkaar omzien en er ‘voor elkaar zijn’ als dat eens nodig mocht zijn. De dorpscoöperatie zou graag in gesprek willen gaan met degenen die voor een dergelijke woonvorm belangstelling hebben.

Om de woningvoorraad goed op de vraag naar woningen te laten aansluiten, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de huidige en toekomstige vraag. ‘Niemand in de kou laten staan’, dat zou de slogan kunnen zijn als het aan beide organisaties ligt. Bestaande huizen duurzaam maken en de geschiktheid ervan afstemmen op de betreffende doelgroepen. Nieuwbouw mogelijk maken als uit de enquête blijkt dat hieraan behoefte bestaat. Hoe meer inwoners de ingevulde enquêteformulieren inleveren, hoe duidelijker beeld zich gaat aftekenen wat er onder de inwoners leeft als het om wonen gaat. Het is een heel geschikt moment om van de woonwensen op de hoogte te zijn, ook al omdat de gemeente het overleg met het dorp heeft opgestart over het uitbreiden van het dorp en de uitbreidingsrichting. De dorpscoöperatie en de vereniging voor plaatselijk belang willen dan ook een nadrukkelijke oproep doen aan alle inwoners om het formulier vóór 20 maart in te leveren of op te sturen. De vertegenwoordigers van beide organisaties hebben dan een mooie basis om het overleg met de gemeente en de woningbouwcorporaties voort te zetten.