Algemeen

Gemeente Hoogeveen weigert petitie opgezet door Gerard Booij inhoudelijk te bespreken

Gemeenteraad Hoogeveen weigert de, donderdag a.s. 15.45 uur aan te bieden, petitie inhoudelijk te bespreken. Een  relatief ongekend aantal van 1000 Hoogeveners ondertekent petitie met een vraag om openheid. Kloof wordt niet gedicht.

Dit voorjaar legde CDA-Hoogeveen een bom onder haar coalitie met ChristenUnie Hoogeveen en Gemeentebelangen Hoogeveen. De beide wethouders van Gemeentebelangen Hoogeveen besloten daarop uit het college te stappen.

Hoogeveen verkeerde in een zowel een bestuurlijke- als een financiële crisis. De raad besloot daarom 2 informateurs te benoemen die de opdracht kregen te komen tot een breed gedragen akkoord over het beste beleid en bestuur voor de gemeente Hoogeveen. Deze informateurs zijn gedurende de zomer druk doende geweest, om achter gesloten deuren in samenwerking met de raad, invulling te geven aan deze opdracht. E.e.a. heeft geresulteerd in het rapport “Op weg naar een schone lei”. Daarin werd o.a. tot het komen van een zakencollege bepleit. Aldus geschiedde. Het nieuwe zakencollege kreeg de opdracht uitvoering te geven aan al hetgeen in “Op weg naar een schone lei” stond. Het nieuwe college heeft de opdracht goed begrepen en kwalificeert “Op weg naar een schone lei” als een raadskakoord.

 

Daar in het rapport ook een basisbegroting is opgenomen waarover consensus (overeenstemming) is uitgesproken kan worden vastgesteld dat over de begroting is beraadslaagd. Artikel 12 sub. 24 van de  Gemeentewet stelt echter dat over de vaststelling of wijziging van de begroting niet een besloten vergadering mag worden beraadslaagd. Hiervan kan volgens artikel 23 van de Gemeente worden afgeweken mits in een voorafgaande openbare vergadering daartoe wordt besloten.

 

Een vergadering conform artikel 23 niet heeft niet plaatsgevonden. Blijkend uit “Op weg naar een schone lei” is de raad achter gesloten deuren tot een akkoord over de basisbegroting gekomen. Hoogevener Gerard Booij trok daaruit de conclusie dat er door de raad onwettig is gehandeld. Hij heeft daarom een, inmiddels meer dan 1000 maal ondertekende, petitie opgesteld waarin de raad wordt gevraagd de gehouden beraadslagingen als “niet wettig gehouden en besloten” te verklaren en in een nieuwe openbare vergadering beraadslagingen te houden om te komen tot een voor iedereen acceptabele begroting. Een acceptabele begroting is volgens Booij een begroting waarbij ook het aanvragen van de artikel 12 status serieus is overwogen. Volgens “Op weg naar een schoen lei” is die mogelijk slechts zijdelings aangeroerd. Daarmee laat de raad een mogelijkheid tot het krijgen van een extra bijdrage uit het gemeentefonds en daarmee een mogelijkheid de inwoners minder zwaar te hoeven treffen bewust schieten. Gerard Booij diende daarom op 28 oktober het verzoek in de petitie te bespreken vóór er besluiten zouden worden genomen over de reeds geaccordeerde basisbegroting.

 

Aan dit verzoek tot bespreking vooraf wenst de raad gezien de agenda geen gehoor te geven. De raad laat daarmee weten geen boodschap te hebben aan een verzoek van de inmiddels meer dan 1000 ondertekenaars van de petitie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen