Al ruim 630 handtekeningen petitie”Stop lastenverzwaringen in Hoogeveen”

Frits Kappers maakte er in zijn kantlijn “Respecteert Hoogeveen democratische beginselen nog wel?” hier al gewag van. Ten tijde van zijn schrijven was de petitie door de beheerder van Petities.nl nog niet ter ondertekening vrijgegeven.Wat Gerard Booij gedreven een petitie op te stellen is het volgende:

Door: Gerard Booij     

De gemeentewet verbiedt dus dat over de begroting en het op enigerlei wijzigen van gemeentelijke belastingen wordt beraadslaagd. Omdat de raad, zo uit het rapport van de informateurs blijkt, consensus heeft over de begroting waarin ook de tariefverhoging voor de OZB is opgenomen heeft de raad, zowel t.a.v. sub b als sub c zich niet aan de wet gehouden. Dit louter gelegen in het feit dat de raad vreest dat de onderlinge verhoudingen verstoord worden en uit angst voor een politieke afrekening door de inwoners/kiezers.

In het door de informateurs opgemaakte rapport “Op weg naar een schone lei” staat te lezen dat over de daarin weergegeven basisbegroting voor de jaren 2021 t/m 2024 consensus bestaat. Wetende dat consensus “eenstemmigheid” betekent kan worden vastgesteld dat die begroting door alle politieke partijen omarmt wordt. Over de besprekingen die o.a. gingen over de totstandkoming van deze begroting heeft de raad geheimhouding afgesproken.

Als  ik bij de gemeenteraad van Hoogeveen het woord geheimhouding waarneem word ik, t.g.v. in het verleden opgedane ervaring met het ijsbaandossier, achterdochtig. Door die achterdocht gedreven heb ik een WOB-verzoek ingediend met het verzoek om in het bezit te komen van alle gespreksverslagen en alle stukken die bij de informatie ter tafel zijn gekomen.

 

De ontvangen reactie was negatief. Men kan me geen gespreksverslagen verstrekken omdat die simpelweg niet zijn gemaakt. En stukken kon men ook niet verstrekken Dit alles omdat, ik citeer: ”Uw verzoek heeft betrekking op informatie die is gewisseld tussen de informateurs en

de vertegenwoordigers van de politieke partijen gedurende de informatiebesprekingen.” en ik citeer weer “anders het vertrouwen en de verstandhouding tussen alle betrokkenen wordt verstoord. Wij achten het niet wenselijk dat openbaar wordt welke standpunten al dan niet daadwerkelijk in de besprekingen zijn ingebracht en welke standpunten worden ingenomen door de aan het informatieproces deelnemende partijen en de daaraan deel uitmakende individuele personen” en wederom een citaat: “Er moet in alle openhartigheid, ongehinderd door vrees voor openbaarmaking achteraf, gecommuniceerd kunnen worden.”

Omdat het vertrouwen tussen de onderhandelende politieke partijen en de individuele raadsleden niet geschaad mag worden is geheimhouding afgesproken.

 

Artikel 24 Gemeentewet sub b luidt: “In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening” en sub c luidt: “In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over de invoering, wijziging en afschaffing van gemeentelijke belastingen”.

 

De gemeentewet verbiedt dus dat over de begroting en op enigerlei wijzigen van gemeentelijke belastingen. Omdat de raad zo uit het rapport van de informateurs blijkt consensus te hebben over de begroting waarin ook de tariefverhoging voor de OZB zijn opgenomen heeft de raad zowel t.a.v. sub b als sub a zich niet aan de wet gehouden. Dit louter gelegen in het feit dat de raad vreest dat de onderlinge verhoudingen verstoord worden en uit angst voor een politieke afrekening door de inwoners/kiezers.

 

Omdat, zo uit het bovenstaande blijkt, de raad zich kennelijk buiten of boven de wet waant heb ik gemeend dat wij inwoners een dergelijke handelwijze niet kunnen en mogen accepteren. Wij kunnen en mogen niet accepteren dat Hoogeveen illegaal (onwettig) wordt bestuurd.

 

Ik heb daarom een petitie opgesteld. Daarin wordt de gemeenteraad gevraagd a. te erkennen dat de behandeling van de begroting 2021 t/m 2024 en de behandeling van wijziging in belastingen in openbaarheid had moeten plaatsvinden en b. alles betreffende de begroting en belastingen alsnog in het openbaar te beraadslagen met het doel tot een voor iedereen acceptabele begroting te komen.

Ook zou een openbare beraadslaging er uiteindelijk toe kunnen leiden dat men besluit alsnog de artikel 12 status aan te vragen. Dat heeft voor de raadsleden het nadeel dat een stukje financiële zelfstandigheid wordt ingeleverd maar daartegenover staat dat er een financiële extra bijdrage van het rijk kan worden verkregen. Een dergelijke extra financiële rijksbijdrage heeft voor ons inwoners het voordeel dat wij minder hard door alsnog noodzakelijk te nemen maatregelen zullen worden getroffen. Dat we linksom of rechtsom de gevolgen van het tot heden gevoerde wanbeleid zullen voelen staat buiten kijf.

 

Deelt u mijn mening dat het zo het gegaan is niet kan en het alsnog, volgens de wet, anders en in het openbaar moet?

 

Onderteken dan de petitie 

 

Besef dat niet ondertekenen de raad een vrijbrief verschaft en wij inwoners een kans tot kunnen uitoefenen van enige invloed laten verloren gaan.

 

Daarom nogmaals: Onderteken de petitie!

 

Daarvoor alvast mijn dank.

 

Met een vriendelijke groet,

 

Gerard Booij

Deel dit bericht!

Geef een reactie