Gemeente Hoogeveen en bewoners zetten eerste stap in ontwerp herinrichting Coevorderstraatweg

Het afgelopen half jaar heeft de gemeente Hoogeveen, samen met bewoners van de Coevorderstraatweg, OV-bureau Groningen Drenthe, Plaatselijk Belang Noordscheschut en Plaatselijk Belang Nieuweroord een intensief en constructief participatietraject gevolgd. In dit traject is nu de eerste stap gezet met een nieuw ontwerp voor de inrichting van de Coevorderstraatweg.

Bij het aanleggen van de huidige drempels in 2022 was er geen participatietraject waardoor het OV-bureau en de bewoners hun beklag deden bij de gemeente. Als reactie daarop heeft de gemeente Hoogeveen het participatietraject alsnog opgestart. Het OV-bureau gaf aan dat de verkeersremmende maatregelen te veel vertraging en discomfort voor haar reizigers en chauffeurs opleverden. Bewoners uitten hun zorgen over de verkeersveiligheid, wat leidde tot een uitgebreid participatietraject. Uiteindelijk werd, na samenwerking met bewoners en belanghebbenden, een eerste stap gezet richting een veiliger herinrichting van de weg. 

De gemeente werkt het voorstel voor de herinrichting nu uit in een ontwerp. In dit ontwerp worden verschillende maatregelen uitgewerkt, waaronder drie, mogelijk vier, busdrempels tussen de kruising Riegshoogtendijk en de Meerboomweg, die voorzien worden van waarschuwingsborden en een afwijkende kleur. De voorrangssituatie blijft ongewijzigd. 

Hoewel het college als standpunt heeft dat er geen gezonde bomen gekapt worden, wordt er een inventarisatie gemaakt van bomen die het zicht belemmeren bij uitritten en oversteekplaatsen waardoor sprake is van een onveilige verkeerssituatie. De uitkomst van de inventarisatie wordt in het najaar besproken. Daarnaast wordt de oversteekplaats vanaf het fietspad aan de Coevorderstraatweg naar de Jan Knegtweg opgehoogd en wordt maatwerk toegepast voor de aanpassing van steile opgangen van het fietspad naar de weg. Verder wordt de zichtbaarheid van de fietsoversteek richting Geesbrug verbeterd. 

Dit voorstel wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Aangezien de gemeenteraad nauw betrokken is bij de verkeersonveilige situatie aan de Coevorderstraatweg, zal het college de gemeenteraad informeren over het voorstel. 

Wethouder Roelof Bisschop zegt hierover; “Dit traject heeft laten zien hoe belangrijk samenwerking is om tot een goed resultaat te komen. Samen met bewoners en belanghebbenden zijn we tot een stappenplan gekomen dat zowel de veiligheid van de Coevorderstraatweg verbetert en de buslijn 27 behoudt. Zo verbeteren we de leefbaarheid in onze gemeent