Actiecomité Gien Planet voelen zich niet gehoord door initiatiefnemers

Ingezonden brief aan alle raadsfracties.

Pesse – Op 23 augustus 2018 hebben wij als actiecomité Gien Planet u, samen met het college van B&W, op de hoogte gebracht van onze zorgen en bezwaren over de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van het terrein rondom de Green Planet te Pesse. Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen sindsdien.

Tijdens deze openbare ter inzagelegging zijn er in totaal 62 bezwaarschriften c.q. zienswijzen ingediend. Daarnaast is er een aantal stevige bezwaarbrieven binnengekomen van de maatschappelijk partners als natuurmonumenten, natuur- en milieufederatie Drenthe en de provincie Drenthe.

Als reactie op onze vorige brief van 23 augustus 2018 hebben wij de meesten van u één of meerdere malen gesproken, en heeft een viertal fracties hier op locatie een goede indruk van de impact van de voorgenomen plannen gekregen.

Wij nodigen de fracties die nog niet gereageerd hebben op onze vorige brief nogmaals van harte uit met ons in gesprek te gaan en de situatie hier ter plaatse te komen bekijken.

Tijdens onze gesprekken met de diverse fracties werd aan ons meerdere keren de vraag gesteld: “Waarom gaan jullie niet in gesprek met de initiatiefnemers?”. Op dat moment hebben wij aangegeven dat wij dit zeker wel wilden, maar dat de initiatiefnemers dit niet wilden.

Dialoogavonden

In November 2018 hebben de initiatiefnemers middels een huis- aan-huis uitnodiging in de postcodegebieden 7933 en 7935 de omwonenden (en dus niet alle bezwaarmakers) uitgenodigd voor een tweetal dialoogavonden. Op 19 en 28 november 2018 zijn deze dialoogavonden in de Wenning te Pesse gehouden. De opkomst was verspreid over deze avond een totaal van ca. 60 unieke bezoekers (veel bezoekers waren op beide avonden aanwezig). De avonden werden geleid door Harm Post, een extern aangetrokken spreker uit Groningen. De initiatiefnemers zelf gaven aan niet aan het woord te willen komen(!?).

Tijdens deze avond bleek dat de inwoners van Pesse behoefte hadden aan meer informatie over de aard en de omvang van de plannen. Op deze dialoogavonden werd dit opnieuw niet verstrekt, en werd verwezen naar het 700+ pagina’s tellende dossier dat te inzage had gelegen. Dat dit dossier voor veel mensen moeilijk te vinden was, en dat de inhoud een behoorlijke dosis kennis en doorzettingsvermogen vergde, werd blijkbaar niet (herkend door de initiatiefnemers.

Dit was al de tweede maal tijdens het traject dat de initiatiefnemers er bewust voor kozen om niet de moeite te nemen om de inwoners van Pesse goed en volledig te informeren. De Pioniers uit Pesse hebben de initiatiefnemers ook al meerdere malen verzocht om de plannen toe te lichten in het huis- aan-huis blad “het zaanddorpen neis”. Tot op heden is aan deze oproep echter geen gehoor gegeven door de initiatiefnemers.

De dialoogavonden werden verder gekenmerkt door geluiden van grote weerstand tegen de plannen (met name de uitkijktoren met LED-reclame en de grootschalige horeca met overnachtingsplaatsen en de 10 evenementen). Ook bleek dat er vanuit Pesse een groot gebrek aan vertrouwen is jegens de initiatiefnemers en de handhavende rol van de Gemeente Hoogeveen.

Uiteindelijk hebben een aantal omwonenden en actiecomité Gien Planet zich aangemeld om samen met de initiatiefnemers in een ontwerpsessie te kijken hoe de plannen aangepast kunnen worden om de bezwaren weg te nemen.

Ontwerpsessies

Op 8 en 9 januari 2019 hebben de initiatiefnemers samen met de omwonenden per thema gekeken hoe de bezwaren weggenomen kunnen worden. De initiatiefnemers lieten zich hierbij ondersteunen door een aantal deskundigen. Tijdens deze avonden is gebleken dat er bij zowel de initiatiefnemers als bezwaarmakers zeker de wil is om samen naar oplossingen te kijken maar ook bleek al snel dat de grootste punten in het plan niet bespreekbaar waren: De reclamemast met LED schermen moet en zal er komen volgens de initiatiefnemers, en ook de grootschalige horeca en de evenementen waren een vastomlijnd onderdeel van het plan.

Opvallend is dat tegen de activiteiten die direct te maken hebben met het duurzame karakter van Green Planet: de verkoop van nieuwe duurzame brandstoffen en de vrachtwagenparkeerplaats, eigenlijk weinig tot geen bezwaren resteren.

Op 23 januari 2019 zijn de resultaten van de ontwerpsessies aan de deelnemers teruggekoppeld. Ook hier bleek weer de vasthoudendheid van de initiatiefnemers aan bepaalde onderdelen van het plan: De reclamemast met op 28 meter hoogte 2 LED schermen (inmiddels gegroeid van ca. 50 tot bijna 60 m2 per stuk) en een verlichte wereldbol daar nog weer boven zullen er bijna ongewijzigd komen. De enige concessie is dat het uitkijkpunt en het toeleidende boomkroonpad mogelijk 6 meter lager komen op 19 meter, wat nog steeds ruim boven de aanwezige bomengroep is.

Verder is nog steeds niet duidelijk wat de te houden evenementen in gaan houden, en wat de aard van de horeca zal zijn. Opvallend detail is dat de bouwplannen blijkbaar in twee stukken uiteenvallen. Het informatiecentrum met blokhutten zal pas veel later gebouwd worden, mits het eerste deel een financieel succes wordt.

Daarnaast zal het informatiecentrum niet meer gericht zijn op de omgeving en het Dwingelderveld, maar zal deze betrekking hebben op de duurzame brandstoffen van Green Planet. Dit komt dus niet meer overeen met de plannen zoals deze aan de groene stakeholders zijn gepresenteerd bij de bouw van Green Planet.

Gesprek Wethouder Giethoorn

Omdat wij als actiecomité zeer teleurgesteld waren in de mate waarin de bezwaren van de omgeving zijn meegenomen in de resultaten van de ontwerpsessies, hebben wij de verantwoordelijk wethouder gevraagd om met ons in gesprek te gaan. Dit gesprek heeft op donderdag 14 februari 2019 plaatsgevonden in het bijzijn van de behandelend ambtenaar en de heer Arthur Wijngaarden, afdelingshoofd Economie en leefomgeving. Tijdens dit gesprek hebben wij onze zorgen over de gang van zaken nogmaals geuit en hebben wij gevraagd wat er nu verder gaat gebeuren. Momenteel wordt er gewacht op gewijzigde plannen van de initiatiefnemers en wordt de beantwoording opgesteld voor de 62 bezwaarschriften.

De wethouder gaf aan op dit moment nog geen actieve rol te hebben in de procedure, en zal wachten op een advies vanuit zijn ambtenaren over het al dan niet in behandeling nemen en ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan. Gezien de omvang van de weerstand had hij echter wel de tijd genomen om met ons in gesprek te gaan, wat wij waarderen.

Wet openbaarheid van bestuur

Tijdens ons gesprek met de wethouder zijn wij ook ingegaan op de inhoud van de stukken die wij van de gemeente Hoogeveen hebben ontvangen na een WOB-verzoek. Uit deze stukken hebben wij namelijk geconstateerd dat de ambtenaren van de gemeente Hoogeveen erg veel ondersteuning hebben geboden om de plannen van de initiatiefnemers tot een bestemmingsplanwijziging te vormen. Opvallend hierbij is dat de belangen van omwonenden niet in ogenschouw worden genomen. Er wordt slechts gekeken naar het wettelijk kader. Er wordt zelfs actief geadviseerd hoe het bestemmingplan er voor kan zorgen dat er niet getoetst hoeft te worden aan de nota ruimtelijke kwaliteit. Dit is de nota waaraan burgers en ondernemers zich moeten houden en die door u als raad is vastgesteld !

De initiatiefnemers hebben de volledige steun gehad van diverse afdelingen van de gemeente Hoogeveen, terwijl de omwonenden niets ander rest dan via de wettelijke bezwaarprocedures hun bezwaren kenbaar te maken met als eindstation een gang naar de Raad van State.

De verhouding tussen de wijze waarop de gemeente Hoogeveen nu medewerking verleent aan de initiatiefnemers en de mate waarin de belangen van de omwonenden worden afgewogen is ons inziens dus volledig zoek.

ledereen die hier ter plaatse heeft gekeken, komt bij een kijkje in de achtertuinen van de bewoners van Warreveen tot dezelfde conclusie: hier wordt een ernstige inbreuk gedaan op het woongenot van deze mensen.

Wij vragen u als raadsfractie dan ook dringend om nu, of later op het moment waarop u in de raad kunt stemmen over deze voorgenomen bestemmingsplanwijziging, ook de belangen van de vele omwonenden in ogenschouw te nemen. Wij horen graag van u en staan u graag (al dan niet opnieuw te woord)