Mededelingen gemeente Hoogeveen week 40

Hoogeveen – Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingetrokken aanvragen (datum)

 • Van Laarstraat 13, Hoogeveen, bouwen van een erfafscheiding (24 september 2018).

Ontvangen aanvragen (ontvangstdatum)

 • Blankvoorn 30 (voorlopig adres), Hoogeveen, bouwen van een woning (21 september 2018).
 • Brandligtswijk 10a (perceel M 6155), Elim, plaatsen van zonnepanelen (26 september 2018).
 • Drostenraai 33, Noordscheschut, verbouwen van een bestaande carport tot behandelkamers en uitbouwen van de achterzijde (21 september 2018).
 • Hendrik Raakweg 19, Hollandscheveld, kappen van een es (26 september 2018).
 • Trambaan 7, Nieuweroord, plaatsen van een kippenhok (20 september 2018).
 • Vijfhoek 5, Fluitenberg, gewijzigd uitvoeren van een bouwwerk waarvoor reeds een vergunning is verleend (21 september 2018).

Verleende omgevingsvergunningen (datum besluit)

 • 1e Zandwijkje 6a1, Hollandscheveld, gewijzigd uitvoeren van de fundering voor het bouwen van een woning waarvoor reeds vergunning is verleend (27 september 2018).
 • Alteveerstraat 54 (zorgfunctie), Alteveerstraat 54 001 t/m 010 (10 woningen), Alteveerstraat 54 101 t/m 113 (13 woningen), 201 t/m 213 (13 woningen) en Alteveerstraat 54 te Hoogeveen, bouwen van een woonzorgcomplex (27 september 2018).
 • De Wielewaal 16, Hoogeveen, splitsen van een unit in combinatie met een gevelaanpassing (20 september 2018).
 • De Wielewaal 16, Hoogeveen, wijzigen gebruik t.b.v. catering (25 september 2018).
 • Grote Kerkstraat 65, Hoogeveen, realiseren van 2 woningen t.p.v. een kantoor en showroom en het tijdelijk plaatsen van 12 garageboxen voor 5 jaar (20 september 2018).

Omgevingsvergunning zonneparken voor een periode van 25 jaar (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de vergunningen verlenen voor onderstaande zonneparken:

 • Coevorderstraatweg 52 te Noordscheschut, gelegen tussen A37 en Coevorderstraatweg en ten oosten van Eenendertigste Wijk- N (artikel 2.1, lid 1, sub a, b en c Wabo).
 • Fluitenbergseweg 28 te Fluitenberg, gelegen ten westen A28, ten noorden Fluitenbergseweg 22, 24 en 26 en ten oosten begraafplaats (artikel 2.1, lid 1, sub a, b en c en artikel 2.2, lid 1, sub e Wabo).
 • Het Oosterveld 2 te Hoogeveen gelegen ten oosten N48 nabij landbouwtunnel Noorderweg (artikel 2.1, lid 1, sub a, b en c en artikel 2.2, lid 1, sub e Wabo).
 • Gijsselterweg 6a1 te Fluitenberg, gelegen ten noordoosten Gijsselterweg 6a (artikel 2.1, lid 1, sub a en c Wabo).
 • Zwartewater 12 te Pesse gelegen ten noorden Zwartewater 6 (artikel 2.1, lid 1, sub a en c Wabo).

Het besluit en bijbehorende stukken liggen van 4 oktober tot en met 14 november 2018 ter inzage in de Gemeentewinkel. Beroep moet binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening
worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.
De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de Gemeentewinkel, telefoonnummer 14 0528.

Besluit aanvragen niet in behandeling (datum besluit)

 • Meerboomweg-Zuid 11b, Hollandscheveld, aanleggen van een oprit (25 september 2018).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Sloopmeldigen (datum acceptatie melding)

 • De Grutto 6, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen in de woning (25 september 2018).
 • Eisenhowerstraat 54, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen (24 september 2018).
 • Helios 18, Hoogeveen, verwijderen van asbest uit de woning (24 september 2018).
 • Jan Kielswijk 100, Elim, verwijderen van asbesthoudende dakplaten van een schuurtje (26 september 2018).
 • Kerkweg 8, Tiendeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen (24 september 2018).
 • Korenstraat 102, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende platen (24 september 2018).
 • Oude Wijk 12, Nieuweroord, verwijderen van asbest van het dak (25 september 2018).
 • Reinder Eikelboomstraat 12, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen (24 september 2018).
 • Siberië 48, Stuifzand, slopen van een gebouw (24 september 2018).

EVENEMENTEN

Aanvragen vergunning (ontvangstdatum)

 • Stof & So, Dorpsstraat 5, Elim, woensdag 7 november 2018 van 9.00 tot 17.00 uur, 5 jarig bestaan winkel (20 september 2018)
 • A.M.D. Finke van Apeldoorn, Carstenstraat 81 en route door en om Hoogeveen, 20 oktober 2018, 24 KM Hike voor SOS Kinderdorpen in Kaapverdië (25 september 2018)
 • Stichting Centrummanagement Hoogeveen, route door centrum van Hoogeveen, 15 december 2018 van 17.00 tot 21.30 uur, Noorderlichtjesparade (26 september 2018)

De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen. U kunt in dit stadium nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Op het moment dat dit wel kan, volgt opnieuw publicatie in het Torentje.

BESTEMMINGSPLANNEN

Vooraankondiging bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan Akkerweg, 2018

Het college van B&W maakt bekend dat voor het westelijke deel van de nieuwbouwplannen Akkerweg in Nieuwlande een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voorziet in een wijziging van de bouwvoorschriften. Het aantal nieuw te bouwen woningen wijzigt niet ten opzichte van het oude bestemmingsplan. Naar aanleiding van deze vooraankondiging is het nog niet mogelijk te reageren.

Er liggen op dit moment ook nog geen stukken ter inzage. Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd bij de Gemeentewinkel. De kennisgeving hiervan wordt gepubliceerd in Het Torentje en de Staatscourant. In deze kennisgeving zal worden aangegeven wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden op het ontwerpbestemmingsplan. Er worden geen andere instanties expliciet in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het op te stellen plan, anders dan de instanties conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, zoals het Waterschap, de provincie Drenthe, woonadviescentrum, hulpverleningsdiensten en nutsbedrijven.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mark Hoogvliet via telefoonnummer 14 0528.

CONTACT

Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528 of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

Deel dit bericht!

Een gedachte over “Mededelingen gemeente Hoogeveen week 40

 • 4 oktober 2018 om 15:29
  Permalink

  Van wie is de grond waar die zonneparken komen?
  Is dat van de gemeente of is het onteigend?

Geef een antwoord