Opinie We moeten in Hoogeveen terug naar echte sociale verhuurders

Vóór de liberalisering van de huursector zorgden woningbouwverenigingen, ook wel volkshuisvestingen genoemd, voor betaalbare huurwoningen voor minvermogenden.

Huurders hadden inspraak in het beleid. Het Rijk werkte hier aan mee en huurders
betaalden maximaal 25% van hun netto inkomen aan huurlasten. Tijden zijn veranderd.

  In de 21e eeuw spreken we van woningbouwcorporaties. Woningbouwcorporaties zijn  commercieel, markgericht en zakelijk gaan functioneren. Het Rijk heeft sommige subsidies aan deze organisaties verlaagd en hen belast met een zogenaamde verhuurderheffing.

  Het marktdenken heef tot gevolg gehad dat woningbouwcorporaties minder investeren in betaalbare huurwoningen voor de onderlaag van de bevolking (laag betaalden, werklozen e.d.). Woningbouwcorporaties bouwen liever huizen voor meer bemiddelden waarvoor ze hogere huren kunnen bedingen. Bij een ‘sociale’ huurwoning wordt immers de maximale (kale) huurprijs berekent met een puntensysteem. Het is waarschijnlijk dat de huurders in De Arend na afbraak in 2021 meer huur zullen moeten betalen in de huizen waar ze terecht zullen komen: de huurtoeslag is onvoldoende. Deze categorie mensen komt ook verder in de problemen door stijgende energielasten e.d. Woningcorporaties verdienen ook geld door bijvoorbeeld bemiddelde huurders de keuze te geven voor een eenvoudige standaardkeuken of extra te laten betalen voor een luxe keuken. Dat heeft weer tot gevolg dat de huurwaarde van de woning stijgt en de volgende huurder met een huurverhoging wordt geconfronteerd. Ook krikken corporaties hun winst op door de verkoop van goedkope huurwoningen, en andere marktactiviteiten, zoals vastgoedbeheer, bedrijfspandenbeheer en beleggingen. Zo verkoopt woningcorporatie Domesta woningen in samenwerking met JIP makelaars in Hoogeveen. De boodschap van Woonconcept dat ze “nieuwe sociale huurwoningen” wil bouwen in Meppel, Hoogeveen en Steenwijk, is niet volledig te rijmen met hun huurbeleid in de harde praktijk.

  Woningbouwcorporaties in Hoogeveen presenteren zich graag als de beste sociale verhuurder. Ze bouwen ook prima woningen van degelijke kwaliteit. Maar is het betaalbaar ? Corporaties hebben hun vanouds bestaande taak wat uit het oog verloren: betaalbare en kwalitatief goede woningen voor alle mensen regelen die het niet zo breed hebben. Dat brengt met zich mee dat in Hoogeveen zich een segregatie in bewonerswijken ontwikkeld. Aan de ene kant de slechte huurwoningen, zoals de schimmelige en vochtige flats in de Vermeerstraat en Jan Steenstraat en anderzijds de duurdere kwalitatief goed verzorgde seniorenwoningen.
Deze woningen van uiteenlopende kwaliteit en huurhoogte zijn eigendom van o.m. Domesta. De segregatie zien we ook in de koopsector: aan de ene kant zeer luxe flats in de maak aan de Industrieweg aan de andere kant mensen met een laag inkomen die noodgedwongen nog bij hun ouders wonen en geen koopwoning kunnen betalen of de hoge huren niet kunnen betalen.
De prijzen worden verder opgedreven door de woonkrapte en de commerciële ruimte voor corporaties. Huizen die corporaties verkopen vallen in handen van huisjesmelkers. In de particuliere sector zijn huurders nog slechter af met woekerhuren en achterstallig onderhoud.

  Met de verkiezingen voor de deur vinden woningcorporaties als Woonconcept weer dat ze te
weinig geld hebben en af willen van de verhuurderheffing zodat ze fors kunnen investeren in de sociale woningbouw, aldus het artikel in de Hoogeveensche Courant d.d. 15 oktober 2022.
Werkt dit afdoende ? Ik verwacht van niet. Voor woningcorporaties zal een mogelijke percentuele verlaging van de verhuurderheffing teniet gedaan wordt  door de stijgende
WOZ -waarde. Corporaties (in Hoogeveen) zijn echter niet zo arm als ze zich voordoen. Zo
maken ze niet alleen gebruik van landelijke subsidieregelingen, maar ook van lokale, provinciale en Europese regelingen. Ook gezien de hoogte van het eigen vermogen van woningbouwcorporaties ligt in hun lastendruk niet het grootste probleem voor echte sociale woningbouw. We kunnen beter sociale woningbouwverenigingen herwaarderen
die zich richtten op betaalbare kwalitatief goede huurwoningen voor minvermogenden.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een antwoord