Provincie zet in op fietsen en toeristische bestemming Drenthe

Onze provincie is een zeer gewilde bestemming. Tijdens de coronacrisis wisten bezoekers uit het hele land Drenthe te vinden en ook voor inwoners is het in eigen omgeving goed toeven met volop mogelijkheden voor fietsen en wandelen. Aan de andere kant heeft de coronacrisis ook grote impact op de vrijetijdssector. Om de komende jaren te blijven investeren in deze voor Drenthe zo belangrijke sector, is er vanuit de investeringsagenda 2021-2023 PLUS  €9 miljoen voor het verder verbeteren van de recreatieve fietsvoorzieningen en het versterken van de toeristische bestemming Drenthe.

De plannen zijn uitgewerkt in de kwaliteitsimpuls Toerisme & Recreatie. “Om bij te blijven, maar liever nog voorop te lopen is het van belang dat we blijven vernieuwen en inzetten op het behoud en het versterken van de kwaliteit van het aanbod”, aldus gedeputeerde Henk Brink.

Fietsen

Het fietsen vervult al jaren een prominente rol in Drenthe en staat centraal in het beleid van de provincie. Gedeputeerde Henk Brink: “Met de eerste kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk investeerden we in een optimale fietsbeleving. Om dit niveau te behouden, is het nodig te blijven investeren in de kwaliteit van de fietsinfrastructuur. Een aantrekkelijk toeristisch fietsproduct en kwalitatief goede fietspaden maken Drenthe aantrekkelijk voor toeristen en bieden onze eigen inwoners volop mogelijkheden om te recreëren’. Er is daarbij speciale aandacht voor verbreding van een aantal fietspaden, waardoor ze beter geschikt zijn voor de huidige gebruikers en de intensiteit van het huidige gebruik.

Bestemming Drenthe

De provincie wil daarnaast de toeristische bestemming Drenthe versterken. Een vitale, gastvrije en toekomstbestendige bestemming, die in staat is om in te spelen op veranderingen in de markt en in de samenleving. De provincie richt zich daarvoor onder andere op het versterken van het aanbod in dagrecreatie door het dagrecreatief aanbod te vergroten en vernieuwen. Doel is dat bezoekers langer blijven of (opnieuw) komen en het aanbod aansluit bij de veranderende vraag van de bezoeker. Daarnaast wordt ingezet op het realiseren van enkele nieuwe iconische projecten. Om de bestemming Drenthe verder te versterken richt de kwaliteitsimpuls zich ook op het stimuleren van toeristisch-recreatieve gebiedsontwikkeling en het verbeteren van de verblijfsrecreatie.

Project Naober Drenthe

In 2019 startte het programma Vitale Vakantieparken voor het verbeteren van de verblijfsrecreatie. Dit programma richt zich zowel op het ondersteunen van kansrijke en vernieuwende ondernemers als op vakantieparken die geen toekomstperspectief meer hebben binnen de verblijfsrecreatie. Daarnaast wordt nu voorgesteld extra te investeren op preventie en vitalisering. Het gaat hierbij om de aanpak van sociale problematiek, criminaliteit en ondermijning op  vakantieparken. Om dit handen en voeten te geven start het project Naober Drenthe. Een project waarin een expertteam parkgericht ondersteuning biedt aan gemeenten bij het maken en uitvoeren van een plan van aanpak.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord