Vragen SP over arbeidsmigrantenhuisvesting beantwoord

Op 23 maart 2023 heeft de fractie van de SP schriftelijke vragen gesteld over arbeidsmigrantenhuisvesting. De vragen luidden als volgt (cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

Er ligt een plan om zo’n 420 arbeidsmigranten te huisvesten in hetn voormalige Agrifirmpand, oftewel de ‘Graanfabriek’, bij de industriehaven. Daar is wat reuring over ontstaan binnen de samenleving, omwonenden maken zich grote zorgen. De SP deelt deze zorgen en de SP heeft zich al eens eerder erover uitgesproken dat de huisvesting voor arbeidsmigranten, wat ons betreft, kleinschalig en binnen de samenleving moet. De SP wil daarom dan ook enkele vragen stellen:
1. Een groep omwonenden stelt dat ze zich niet voldoende betrokken en
gehoord hebben gevoeld tijdens het informatieproces. Kan de
wethouder ons in vogelvlucht vertellen hoe het informatieproces is
verlopen en vertellen op welke wijze de zorgen bij omwonenden zoveel
mogelijk weg willen nemen?
Het betreft hier een particulier initiatief. De eerste verantwoordelijkheid
voor het betrekken van omwonenden ligt bij de initiatiefnemers. De
gemeente is wel betrokken bij het informatieproces. In vogelvlucht
heeft deze tot nu toe bestaan uit:
a. Twee informatiebijeenkomsten voor direct omwonenden en één
bijeenkomst voor omliggende bedrijven begin 2022. Direct
omwonenden betreft de bewoners van adressen die zicht hebben
de op locatie dan wel in een straal van 200 meter van het
gebouw wonen. Dit zijn 8 adressen. Tijdens de bijeenkomsten
zijn omwonenden en bedrijven geïnformeerd over de
voorgenomen plannen.
b. Er is destijds via de Hoogeveense Courant aandacht besteed aan
de plannen.
c. Een derde informatiebijeenkomst op 26 januari 2023 waarvoor
de direct omwonenden zijn uitgenodigd, maar waar uiteindelijk
ook anderen naartoe zijn gekomen die in een grotere straal rond
de locatie wonen. Tijdens de bijeenkomst zijn de uitgewerkte
plannen getoond en is informatie gegeven over de wijze van
beheer en het vergunningsproces. Er waren circa 40 mensen
aanwezig.
d. Vanuit het arbeidsmigrantenbeleid hebben we als gemeente de
initiatiefnemer erop gewezen dat participatie beter moet.
e. Er is in maart 2023 een eerste nieuwsbrief verschenen waarin
een omwonenden overleggroep is aangekondigd. Ook heeft de
media in maart meerdere keren over het voornemen
geschreven.

f. Een vierde informatiebijeenkomst is gehouden op 22 maart. Hier
is informatie gegeven over vier thema’s: het ontwerp van het
gebouw, beheer en veiligheid, het vergunningsproces en het
gemeentelijk beleid huisvesting arbeidsmigranten. Omwonenden
van circa 80 adressen zijn uitgenodigd. Er waren ongeveer 25
bezoekers.Er wordt een omwonenden overleggroep ingesteld. Mensen kunnen zich
hiervoor al aanmelden. Hier worden de actuele ontwikkelingen
voorgelegd en eventuele knelpunten besproken. De gemeente zal ook
participeren in deze overleggroep. We hebben begrepen dat de
initiatiefnemer een beheersplan voor de locatie en de directe omgeving
wil opstellen waarvoor de omwonenden overleggroep input kan
aanleveren.

2. De wethouder heeft tijdens de raadsavond van 19 januari jongstleden letterlijk het volgende gezegd: “We willen een scheiding tussen werkgeverschap en huisvester”. Wat nu blijkt is dat het uitzendbureau, de werkgever, feitelijk gezien ook de huisvester is. Is de wethouder het met de SP eens dat dit een onwenselijke situatie is, en welke acties kunnen worden ondernomen om deze situatie te voorkomen?
Het klopt dat de exploitant van het gebouw ook een uitzendtak heeft en
er daarmee tot voor kort een directe verbinding bestond tussen de
arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst. Per 1 april is deze
situatie gewijzigd en is er sprake van een scheiding tussen
huurovereenkomst en arbeidsovereenkomst. Hierin volgt de exploitant
de normen van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Met
deze afspraak loopt de exploitant vooruit op de aankomende Wet goed
verhuurderschap.
In ons Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten gemeente Hoogeveen
is geschreven, dat wij als gemeente de situatie van een ‘losse’
verhuurder wenselijker achten, omdat er dan minder kans is op
ongezonde afhankelijkheden tussen arbeidsmigrant en werkgever. Dit
standpunt is in lijn met het advies van de Commissie Roemer en wordt
uiteindelijk de normale situatie in Nederland.

3. In onze gemeente zijn er al enkele locaties waar arbeidsmigranten worden opgevangen, zoals aan de Beukemastraat. De SP heeft klachten van omwonenden ontvangen; enkele vrouwen hebben ons verteld dat ze ‘s avonds niet langs de appartementen durven te lopen omdat ze onzedelijk zouden worden bejegend door de arbeidsmigranten. En er
zou sprake zijn van geluidsoverlast.

a. Zijn dergelijke klachten bekend bij de gemeente?
De Smederijen ontvangen met enige regelmaat klachten van
buurtbewoners over arbeidsmigranten. Het gaat dan over
geluidsoverlast, te weinig parkeerplekken voor de reguliere
buurtbewoners, bijplaatsen van afval of foutief aanbieden van
afval. Ook geven buurtbewoners aan dat de sociale leefbaarheid
onder druk staat omdat arbeidsmigranten niet actief participeren
in de wijk.
b. Is er een meldpunt voor dergelijke klachten?
Er is op dit moment nog geen speciaal ingericht meldpunt.
Klachten over overlast kunnen, zoals al jaren gebruikelijk,
worden gemeld bij de wijkbeheerder, de wijkboa, bij het
smederijenteam, via het algemene politienummer of via het
meldformulier op de gemeentelijke website.
In het Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten is wel het
instellen van een meldpunt voor zaken rondom
arbeidsmigranten afgesproken. Dit voornemen wordt momenteel
voorbereid.
c. Welke garanties kunnen er gegeven worden wat betreft de
beheersbaarheid, in het bijzonder betreffende ‘de Graanfabriek’.
Is er bijvoorbeeld een soort van noodknop die ingedrukt kan
worden?
Het initiatief De Graanfabriek betekent het concentreren van
huisvesting van arbeidsmigranten. Hierdoor zijn we beter in
staat te registreren en wordt eventuele problematiek meer
beheersbaar. Op die manier kunnen we juist de overlast op
andere locaties beperken.
Er komt bij De Graanfabriek een omwonenden overleggroep
waaraan omwonenden, de verhuurder, de exploitant en de
gemeente deelneemt. Verder zal de exploitant een
klachtenregister hanteren. Alle meldingen worden hier
behandeld en beschreven. De exploitant grijpt in wanneer er
misstanden zijn.
Dat geldt ook voor de gemeente. Wij zijn verantwoordelijk voor
de openbare orde en veiligheid en handhaven deze.
Overtredingen worden bestraft. Over misstanden zal altijd
overleg zijn met de exploitant en de verhuurder.