GB en CDA willen rekenkameronderzoek naar Scala

Begin dit jaar werd duidelijk dat Scala, de organisatie die cultuureducatie verzorgde in Hoogeveen, surseance van belang is verleend. Dat resulteerde erin dat op 21 maart jl. door de rechtbank het faillissement is uitgesproken. Op 23 maart heeft de gemeenteraad besloten om geen subsidie meer te verlenen aan Scala per 1 april 2023.

 

Deze situatie is voor Gemeentebelangen en het CDA aanleiding geweest meer inzicht te willen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Vooral omdat de stichting schijnbaar gezond leek te zijn. Daarom komen de fracties met een motie waarin de Rekenkamer van de gemeenteraad wordt verzocht om hier verder onderzoek naar te doen. Femke Koekoek (CDA): “De rekenkamer is een van de instrumenten die de raad kan inzetten voor haar controlerende taak, zij doen onafhankelijk onderzoek naar doelmatigheid en rechtmatigheid. En in dit verband willen wij graag weten wat wij als raad hiervan kunnen leren voor de toekomst.”

 

Scala is niet de enige stichting die subsidie ontvangt van de gemeente en daarom vinden GB en CDA het van groot belang om te leren van de situatie rondom Scala om zo te voorkomen dat dit in de toekomst niet bij andere organisaties en instellingen gebeurt waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft. Jacob van der Heide (GB): “We hebben de motie bewust ‘lessons to learn’ genoemd, omdat we er nadrukkelijk van willen leren. Subsidies zijn gemeenschapsgeld en dat moet goed besteed worden en ook toezicht op zijn. Daarom willen we graag weten hoe de situatie bij Scala zo ver heeft kunnen komen, zodat we met de resultaten van het onderzoek kunnen bijsturen voor de toekomst.”

 

De motie zal ingediend worden voor de raadsvergadering van 21 september en de rekenkamer wordt verzocht om binnen een jaar met de resultaten te komen, zodat de gemeenteraad de uitkomsten hiervan kan meenemen in het nieuwe beleid rondom subsidies.

 

Motie     Lessen om van te leren: rekenkameronderzoek Scala                            

Datum          :

Fractie          :        GB, CDA

Onderwerp    :        verzoek rekenkameronderzoek

Stichting SCALA-Centrum voor de kunsten (SCALA)

 

De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op dd.mm.jj

 

Constaterende dat:

 

 1. De gemeenteraad in het verleden het besluit heeft genomen om enkel de activiteiten van Scala te subsidiëren en niet Scala als organisatie;
 2. Op 1 januari 2022 er een juridische afsplitsing heeft plaatsgevonden.
  1. Vanaf dat moment is de (nieuw opgerichte) stichting CutuurKlik zich gaan bezighouden met de binnenschoolse cultuureducatie
  2. De activiteiten van SCALA vanaf dat moment werden beperkt tot de buitenschoolse cultuureducatie, met een begroting (en bijdrages gemeenten) naar tevredenheid van de directie
 3. Op 7 juli 2022 door Scala voor een subsidieaanvraag is ingediend voor het jaar 2023;
 4. Op 3 februari 2023 aan Scala Surceance van betaling is verleend;
 5. Op 21 maart het faillissement voor de rechtbank is uitgesproken[1]
 6. De raad op 23 maart 2023 een voorstel heeft besproken om geen subsidie meer te verlenen aan Scala per 1 april 2023 en hierover op dezelfde avond ook het besluit heeft genomen;

 

Overwegende dat

 1. Dit vragen oproept over hoe dit uiteindelijk mogelijk bleek te zijn, gezien het feit dat de stichting (schijnbaar) gezond zo snel, vanaf 2022, in financiële problemen kon geraken;
 2. De gemeente met meerdere stichtingen een subsidieovereenkomst heeft en om die reden van groot belang is om te leren van de situatie rondom SCALA, om zo te voorkomen dat dit in de toekomst niet bij andere organisaties en instellingen gebeurt waar de gemeente een subsidierelatie heeft;
 3. Het van belang is om bij subsidieverstrekking niet alleen de rechtmatigheid en doelmatigheid op orde te hebben, maar ook de governance hierop.
 4. Het wenselijk is dat de Rekenkamer, als instrument van de raad, onderzoek te laten doen naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de verstrekte subsidies aan SCALA en de governance. Om de raad vanuit de resultaten van dat onderzoek aanbevelingen te doen voor de toekomst, zodat de raad de kaderstellende en controleren rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van subsidierelaties en instellingen vorm kan geven;
 5. Dat in de toekomst in Hoogeveen beleid zal ontwikkelt worden met betrekking tot subsidieverlening en om die reden het wenselijk is om voorafgaand hieraan de uitkomsten van bovengenoemd Rekenkameronderzoek te betrekken.

 

Verzoekt de Rekenkamer van Hoogeveen

 

 1. Om onderzoek te doen naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van beleid over SCALA en bestedingen aan SCALA van de gemeente Hoogeveen, waarbij in ieder geval de volgende vragen worden meegenomen:
  1. Maak inzichtelijk wat de oorzaak is dat Scala vanuit een financieel gezonde situatie op 1-1-2022 zo snel nadien in de problemen is gekomen;
  2. Maak inzichtelijk wat de oorzaak is van het feit dat Scala niet in staat bleek te zijn tot het opleveren van de benodigde financiële documenten, in hoeverre was het financieel beheer en monitoring op orde?
  3. Wat is de reden geweest dat het bestuur van Scala pas op het moment van de subsidieaanvraag voor 2023 te kennen gaf dat de financiële situatie niet op orde was?
  4. Op welke wijze hebben Scala en de gemeente, met inachtneming van het raadsbesluit dat enkel de activiteiten werden gesubsidieerd en niet de organisatie Scala, hier vorm en inhoud aangegeven?
  5. Op welke wijze verliep de (financiële) verantwoording tussen de subsidieverstrekkers (de gemeenten) en de Scala als ontvangende partij?
  6. Op welke wijze was het toezicht en/of controle (governance) vormgegeven?
  7. Op welke wijze werd getoetst of Scala voldeed aan de subsidievoorwaarden?
  8. Zijn er alternatieven onderzocht nadat het signaal werd gegeven door het bestuur van Scala over de financiële situatie en zijn deze ook onderzocht op basis van haalbaarheid?
  9. Welke aanbevelingen kunnen er gegeven worden voor de toekomst in relatie tot de governance van subsidie-ontvangende partijen?
 2. Het onderzoek op korte termijn, doch uiterlijk binnen 1 jaar na aannemen van deze motie, de uitkomsten van het onderzoek aan de raad te rapporteren op de gebruikelijke wijze.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Naam fractie           Naam raadslid

 

Gemeentebelangen   Jacob van der Heide

CDA                       Femke Koekoek

 

[1] 1ste Faillissementsverslag curator), bijgevoegd bij de motie