Aandacht voor te vroeg geboren baby’s

 Isala Vrouw-kindcentrum besteden ook dit jaar weer aandacht aan Wereld Prematurendag op 17 november door een aantal gebouwen paars te verlichten. Deze dag heeft als doel aandacht te vragen voor (onderzoek naar) de meest optimale behandeling voor te vroeg geboren kinderen. Ook staat de impact die het meebrengt voor het kindje, ouders en het gezin die dag centraal.

Wereldwijd is er deze week aandacht voor te vroeg geboren kinderen. Ook andere steden in ons land die een speciale afdeling in het ziekenhuis hebben voor te vroeg geboren kinderen gaan op 17 november monumenten en objecten paars verlichten. De gemeente Zwolle helpt Isala en de Stichting Wereld Prematurendag met het vragen van aandacht, door deze week de Sassenpoort in paars te verlichten. Ook zijn de letters van het Isala-logo bij het kruispunt aan de Ceintuurbaan en bij de hoofdingang paars verlicht. Paars is de kleur van Wereld Prematurendag.

Binnen het Vrouw-kindcentrum van Isala wordt elk jaar voor zo’n 525 te vroeg geboren kinderen zorg gedragen. De Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van Isala behandelt de zeer vroeggeboren kinderen die voor 32 weken zwangerschap geboren worden. Dit zijn zo’n 275 kinderen per jaar. Susanne Mulder – de Tollenaer, kinderarts-neonatoloog van Isala: ‘Vroeggeborenen zijn uitermate kwetsbaar, omdat orgaansystemen zoals de longen, het maag-darmstelsel en de hersenen nog onrijp zijn. Verder zijn de kinderen zeer vatbaar voor infecties die heel ernstig kunnen verlopen, omdat het immuunsysteem nog niet goed werkt. Er moeten tijdens opname op de NICU heel veel hindernissen genomen worden waarbij er dagelijks een terugslag kan optreden of complicaties kunnen ontstaan die levensbedreigend kunnen zijn. De ouders van deze kinderen ervaren tijdens opname ongekend veel en langdurig stress.’

Veel aandacht nodig
Mulder – de Tollenaer hoopt dat de Wereld Prematurendag meer bekendheid geeft aan te vroeg geboren kinderen. ‘In Nederland wordt ongeveer 8% van alle kinderen te vroeg geboren. Dit zijn zo’n 14.000 kinderen per jaar. Zeer vroeg geboren kinderen kunnen ten gevolge van de vroeggeboorte mentale of motorische beperkingen krijgen, spastisch, doof of blind worden. Hiernaast zijn er de eerste levensjaren meer ziekenhuisopnames en operaties nodig in vergelijking met op tijd geboren kinderen en is er, voor zover we nu weten, op latere leeftijd een verhoogd risico op longproblemen, overgewicht, suikerziekte en een hoge bloeddruk. Uit onderzoek blijkt dat ook een groot aantal kinderen die ‘slechts’ een paar weken te vroeg geboren is op latere leeftijd leerstoornissen, problemen met plannen en organiseren, aandachts- en concentratiestoornissen en problemen op sociaal gebied, hebben.’

‘Dat dus bijna één op de tien kinderen te vroeg geboren wordt, heeft behalve voor het kind en ouders een enorme impact op de maatschappij. Wij waarderen de samenwerking met de gemeente Zwolle hierin dan ook zeer.’

Perinatologisch centrum
Binnen het Isala Vrouw-kindcentrum vormen de Neonatale intensive care (NICU) en de Obstetrische high care samen het Perinatologisch centrum. Hier wordt intensieve zorg aan zowel zwangeren als pasgeborenen verleend. In Nederland zijn er in totaal negen van deze centra. Het Perinatologisch centrum van het Isala Vrouw-kindcentrum Zwolle draagt zorg voor alle hoog risico zwangerschappen en ernstig zieke (premature) pasgeborenen uit de regio noord oost Nederland.