Vrijwilligerscollege over ‘Aandacht voor zingeving en ouder worden’

Hoogeveen – Op maandag 8 oktober a.s. organiseert het Vrijwilligerscollege een bijeenkomst over Aan-dacht voor zingeving en ouder worden. Het college vindt plaats van 14.30 – 16-00 uur in het NNCZ Jannes van der Sleedenhuis, locatie Wolfsbos (Valkenlaan 5).

Zingeving is het zoeken naar de bedoeling van het leven of naar het doel of betekenis van belangrijke gebeurtenissen in het leven, gebaseerd op verstand, gevoel en geloof. Als men-sen ouder worden, gaan ze vaak terugkijken op hun leven (life review) en kunnen vragen rond leven en dood en de persoonlijke betekenis daarvan belangrijker worden. Dit kan voor de mensen rondom hen soms confronterend zijn omdat dit ook raakt aan onze eigen mense-lijke kwetsbaarheid, visie op leven en dood en onze eigen persoonlijke zingeving.
Bovendien is er lang niet altijd aandacht voor zingevingsvragen omdat we er niet altijd ex-pliciet over spreken of omdat het moeilijk is deze te verwoorden. Het kunnen herkennen van ‘de vraag’ of ‘de kwestie achter de vraag’ is dan belangrijk.

Hebben we als vrijwilliger oog voor zingevingsvragen? Hoe kijken we zelf tegen ouder wor-den en de eigen kwetsbaarheid aan? Bas van der Sijde, geestelijk verzorger bij NNCZ Jannes van der Sleedenhuis, laat zien hoe zingeving verweven is met persoonlijke (levens)verhalen en hoe we in het vrijwilligerswerk aandacht kunnen hebben voor zingevingsvragen.
Mocht u verhinderd zijn op 8 oktober attenderen wij u erop dat dit college nogmaals wordt aangeboden op 29 november.

Aanmelden
De informatiemiddag is gratis bij te wonen, maar meld u zich wel even aan. Voor meer in-formatie kijkt u op de website www.vrijwilligersHoogeveen.nl/colleges. Aanmelden kan tele-fonisch via 0528-278855 (receptie SWW) of via e-mail [email protected]