Terra en Drenthe College willen fuseren: “samen voor de regio; onderwijs als verschilmaker”

De besturen van Terra en Drenthe College hebben op basis van een onderzoek naar mogelijke samenwerking op 22 december een verklaring ondertekend waarin ze de intentie uitspreken per 1-1-2024 met elkaar bestuurlijk te fuseren. Wij streven naar een instellingsfusie per 1-8-2024. Zo ontstaat een krachtige instelling voor voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs voor de regio’s Drenthe en Groningen.

 

Samen kunnen we beter inspelen op de behoeften van studenten en het werkveld en de opgaven waar de regio voor staat. Onder het motto “samen voor de regio; onderwijs als verschilmaker” zullen we een breed en nabij palet aan opleidingen in het (voorbereidend) beroepsonderwijs aanbieden met eigentijds onderwijs voor jongeren en volwassenen en keuzemogelijkheden en doorstroomroutes voor leerlingen en studenten.

 

Achtergronden: breed palet onderwijs is gewenst

Het onderwijs in de noordelijke regio’s staat voor belangrijke uitdagingen. De grote thema’s zoals de energietransitie en klimaatverandering, een snel veranderende arbeidsmarkt, een dalende trend in jongerenaanwas en het toenemende belang van om-, na- en bijscholing, vragen om samenwerking.

 

Door de fusie kunnen we – nu en in de toekomst – kwalitatief hoogwaardig en bereikbaar (voorbereidend) beroepsonderwijs blijven aanbieden. We streven daarbij naar een breed palet van (groen) onderwijs, doorstroomonderwijs van vo naar mbo naar hbo en onderwijs dat ook volwassenen in staat stelt zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Kortom, onderwijs waarvoor de student in de regio blijft en waardoor de regio zich kan blijven ontwikkelen.  De combinatie van de groene opleidingen van Terra en de opleidingen op het gebied van techniek, zorg, economie en gastvrijheid van het Drenthe College is uniek en biedt kansen om op het snijvlak van groen en zorg, groen en techniek, circulaire economie en groen en hospitality ons onderwijs te vernieuwen en daarmee bij te dragen aan de regionale transities. Samen zijn we – ook bij krimp – een krachtige speler in de regio, kunnen we bijdragen aan een klimaat waar studenten in de regio blijven leren, wonen en werken en een belangrijke rol spelen in de emancipatie van de regio en het stimuleren van kansengelijkheid. Ook hebben we samen meer mogelijkheden om te investeren in flexibilisering, digitalisering en vernieuwing van het onderwijs.

 

Verkenning
De afgelopen maanden is een verkenning uitgevoerd naar kansen en mogelijke risico’s van een eventuele fusie. Daarbij is vooral gekeken naar het onderwijs, de organisatie en sturing, bedrijfsvoering, ICT en HR. Uit deze verkenning is naar voren gekomen dat er geen belemmeringen zijn voor een fusie.

 

Op basis van deze verkenning hebben we de intentie uitgesproken te fuseren. De medezeggenschapsorganen van beide instellingen hebben over dit voornemen een positief advies afgegeven.

 

Vervolg

De komende maanden staan in het teken van de voorbereiding van de zogeheten Fusie Effect Rapportage (FER). Hierin onderbouwen we de noodzaak voor de fusie en schetsen we op hoofdlijnen onder meer de visie op ons onderwijs en onze organisatie. Dit is nodig voor goedkeuring van de fusie door de minister van onderwijs. We streven ernaar – met instemming van de Raden van Toezicht en de medezeggenschapsorganen – de FER in te dienen voor de zomervakantie. Bij een positief oordeel van de minister is een bestuurlijke fusie op 1 januari 2024 een feit. Wij streven naar een instellingenfusie 1 augustus 2024