Algemeen

Start ontwikkeling nieuwe natuur bij de Verlengde Middenraai

Tussen de Verlengde Middenraai en het Mantingerzand, net ten noorden van Nieuw-Balinge, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 150 hectare nieuwe natuur. Op 16 mei heeft gedeputeerde Henk Jumelet hiervoor het startsein gegeven. Het nieuwe natuurgebied grenst aan het Natura 2000-gebied Mantingerzand. Met de inrichting wordt de natuur van het Mantingerzand versterkt.

Kans voor bijzondere natuurontwikkeling

De Verlengde Middenraai gaat er anders uitzien. Het gebied wordt omgevormd tot natuurgebied. De maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de waterhuishouding, het vergroten van leefgebied van planten en dieren en mogelijkheden voor recreatie.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het bijzondere van dit gebied is dat het een overgangsgebied is van hoog- naar lagergelegen grond. In zo’n gebied kunnen bijzondere planten groeien. De Verlengde Middenraai is belangrijk voor het Natura 2000-gebied het Mantingerzand, omdat we daar het water beter vasthouden, maar het biedt ook kansen voor de ontwikkeling van eigen, unieke natuur. En een echte Drentse graslandvlinder, het oranje zandoogje, krijgt hiermee ook een groter leefgebied. ”

Maatregelen tegen verdroging en extreme regenval

Om verdroging van het Mantingerzand te beperken, wordt in de Verlengde Middenraai water vastgehouden. Door sloten te dempen en drainage te verwijderen wordt de waterstand verhoogd. Een andere maatregel is het bouwen van een gemaal – ten noordoosten van de Nieuwe Middenraai – om water van natuur en landbouw te scheiden. Het gemaal biedt het landbouwgebied bescherming tegen extreme regenval in de toekomst, doordat het nieuwe natuurgebied wordt ingezet als waterbergingsgebied. Daarnaast wordt er een natuurverbinding gerealiseerd tussen de natuurgebieden Geeserstroom/Boswachterij Gees en het Mantingerzand, waardoor planten en dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen. Voor recreanten komen er wandelpaden.

In het gebied Verlengde Middenraai is kans voor de ontwikkeling van heischraal grasland, een van de meest bedreigde habitattypen van ons land, een type natuur dat in het Mantingerzand beperkt voorkomt en flink onder druk staat. Zeldzame planten die hier groeien zijn hondsviooltje en ogentroost. Als contrast zal op de laagste plekken van de Verlengde Middenraai langdurig open water aanwezig zijn, zodat er binnen het nieuwe natuurgebied allerlei soorten natuur kan ontstaan, van watervogels en vogels die graag in het riet zitten tot bloemrijke graslanden vol vlinders.

Natuurherstel onderdeel van ‘Brede kijk op Oude Diep’

De inrichting van de Verlengde Middenraai is onderdeel van het provinciale project ‘Brede Kijk op het Oude Diep‘, onderdeel van het programma Natuurlijk Platteland. In het project wordt gewerkt aan een natuurlijk en klimaatbestendig gebied, dat goed past in de omgeving. Naast natuur, spelen hier ook landbouw, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol.

Provincie Drenthe werkt samen met de gebiedspartners Natuurmonumenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap, Gemeente Midden-Drenthe, Gemeente Hoogeveen, Gemeente De Wolden, LTO Noord en Prolander om grote delen van het dal van het Oude Diep in te richten als nieuwe natuur. foto: Provincie Drenthe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen