Stand van zaken stikstof in Drenthe

Regio – Op 29 mei is door de Raad van State bepaald dat de Programmatische Aanpak Stikstof niet als basis voor activiteiten mag worden gebruikt. Sinds de uitspraak wordt door het Rijk, de provincies (IPO) en allerlei partijen uit de natuur-, landbouw-, en bouwbranche gekeken naar oplossingen. De provincie Drenthe heeft de beleidsregels die begin oktober waren vastgesteld weer ingetrokken, omdat achteraf is geconstateerd dat er licht zit tussen de vastgestelde beleidsregels en Rijksbeleid zoals verwoord in de Kamerbrief van de Minister.

Dit doet geen recht aan het uitgangspunt dat we als één overheid willen werken. Daarnaast hebben we in ons collegeprogramma, voor wat betreft de landbouw, nadrukkelijk aangegeven dat we geen extra regels bovenop de landelijke regels leggen. Dat lijkt nu wel het geval. De huidige aanpak van de provincie Drenthe richt zich dan ook op twee sporen:

1. Provincies en Rijk zullen uiterlijk 1 december 2019 nadere duidelijkheid geven over het opnieuw vaststellen van de beleidsregels voor het verlenen van vergunningen

De inzet van de provincie Drenthe is:

  • Met Rijk en provincies te komen tot eenduidig beleid (1 overheid) en juridisch houdbare beleidsregels.
  • Samenwerking met Drentse natuur-, landbouw-, werkgevers- en bouworganisaties. Gezamenlijk zijn we in gesprek om de zorgen en vragen over de beleidsregels te bespreken en het proces te verduidelijken.
  • In lijn met het coalitieakkoord van Drenthe: geen extra regels op te leggen aan de landbouw bovenop de landelijke regels.

2. Het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak

Samen met onze partners contouren schetsen en invulling geven aan een gebiedsgerichte aanpak om de stikstof terug te dringen en tegelijkertijd perspectief te bieden voor wonen, werken en recreëren. De provincie gaat voor een Drentse, pragmatische aanpak, met oog voor bestaande structuren en afspraken. Een gebiedsgerichte aanpak zou gepaard moeten gaan met generieke maatregelen op landelijk niveau, vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.