Algemeen

Gemeente Hoogeveen wil huisvesting van arbeidsmigranten goed regelen en faciliteren

Rondom de huisvesting arbeidsmigranten in Hoogeveen is nog niet eerder beleid geformuleerd. Gezien de actuele ontwikkelingen in Hoogeveen is er urgentie om tot beleid omtrent huisvesting van arbeidsmigranten te komen. Het grote aantal werkende arbeidsmigranten en het grote belang dat zij hebben voor de Hoogeveense economie, maakt dat de gemeente Hoogeveen, arbeidsmigranten goed willen huisvesten.

Nu huisvesten bedrijven arbeidsmigranten vaak in reguliere woningen, wat in de huidige krappe woningmarkt tot verdringing van andere woningzoekenden leidt. Daarnaast speelt dat er soms overlastklachten over huisvesting in de woonwijken zijn, en dat de  gemeente nu geen zicht hebben op de woonomstandigheden van arbeidsmigranten.

Er zijn verschillende initiatieven van ontwikkelende partijen die huisvesting willen realiseren. Het beleid biedt een afwegingskader voor deze initiatieven uit de markt, waaraan deze kunnen worden toetsen. Dit jaar wordt ook de Woonvisie geactualiseerd. Het beleid Huisvesting arbeidsmigranten gaat onderdeel uitmaken van deze nieuwe Woonvisie.

Hierbij wordt opgemerkt dat het vooral belangrijk is om de woningmarkt in Hoogeveen in balans te krijgen. Op dit moment is de druk op de woningmarkt erg hoog. Particulieren kopen woningen voor de verhuur, en verdringen daarmee andere woningzoekenden. Om hier invloed op uit te oefenen zetten we instrumentarium in om de woningmarkt weer enigszins te reguleren. Dit gaat stapsgewijs. Zoals in het beleid is aangegeven kan de gemeente Hoogeveen niet vanuit een nul-situatie ineens alles geregeld hebben. De belangrijkste reden hiervan is dat de gemeente niet kunnen overzien hoe groot de groep arbeidsmigranten nu is, omdat we niet weten hoeveel arbeidsmigranten in deze gemeente werken en woonachtig zijn. Een belangrijke opgave binnen het beleid is om
inzicht te krijgen in de verblijfsplaats van deze groep mensen. Daar is een belangrijk deel van het beleid op gericht.

Bedoeling is te beginnen met alternatieve vormen van huisvesting, de woonplekken, voordat de gemeente gaan inzetten op handhaving van ongewenste woonsituaties. Dit om een
waterbed effect te voorkomen.

De uitvoering
Het uitvoeringsprogramma is omvangrijk. Het raakt vele afdelingen binnen de SWO.
Het gaat dan om:
• Handhaving
• Vergunningverlening omgevingsvergunning
• Belastingen
• Economische zaken
• Wonen
• Burgerzaken
• Ruimtelijke ordening

Al deze afdelingen zullen betrokken zijn bij de uitvoering van het huisvestingsbeleid. Dit vraagt om een integrale aanpak. De activiteiten die in het uitvoeringsprogramma zijn omschreven gaan om extra capaciteit vragen. Bij de concretisering van het uitwerkingsprogramma maken we concreet wat deze personele consequenties naar verwachting zullen zijn. Geleidelijk aan kunnen we dan ook een inschatting maken van de extra inkomsten die we verwachten uit de gemeentelijke heffingen zoals: OZB, toeristenbelasting, en reinigingsheffing. Daarnaast verwacht de gemeente extra inkomsten uit het gemeentefonds als gevolg van extra inwoners

Met betrekking tot regulering van de woningmarkt is aanpassing van bestemmingsplannen noodzakelijk. Bij analyse rondom dit beleidsproces is gebleken dat het wijzingen van deze bestemmingsplannen mogelijk kan leiden tot planschade. Er dient nog aanvullend onderzoek op de juridische en financiële gevolgen van de invulling te worden uitgevoerd. In dit onderzoek wordt ook betrokken hoe de gemeente dit risico juridisch kunnen inperken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen