Algemeen

De concept Parkeernota is geparkeerd – rectificatie

Hoogeveen – In het persbericht van de gemeente op 29 oktober 2020 stond een fout. Er stond in dat een nieuwe concept Parkeernota in het voorjaar opnieuw ter inzage zou worden gelegd. Dat klopt niet. Er komt een inspraaknota waarover inwoners en ondernemers tijdens de behandeling in de gemeenteraad hun mening kunnen laten horen.

Inspraak verlengd

De inspraaktermijn voor de concept Parkeernota is verlengd tot 1 december 2020. Dat betekent dat de plannen die in de concept Parkeernota staan, niet per 1 januari 2021 gaan gelden. Er zijn zoveel reacties binnen gekomen, dat het meer tijd vraagt om die zorgvuldig af te wegen. Daarnaast heeft burgemeester Karel Loohuis een informatieavond toegezegd. Deze zal binnenkort coronaproof plaatsvinden met een kleine afvaardiging van inwoners.

2021

Wat wel doorgaat in 2021 is de tweejaarlijkse prijsindexatie van de tarieven zoals die in 2018 met de raad is afgesproken. De laatste indexactie is in 2019 geweest. Per 1 januari 2021 wordt het uurtarief voor parkeren verhoogd met € 0,05.

Inspraaknota

De gebruikelijke procedure voor het verwerken van inspraakreacties en zienswijzen is dat deze verwerkt worden in een inspraaknota voor de raad. In de inspraaknota worden alle ingediende zienswijzen en reacties afgewogen en staat een advies of deze wel of niet moeten leiden tot wijzigingen in de concept Parkeernota. Eventuele wijzigingen worden dan alvast verwerkt in de concept Parkeernota.

Vervolg proces

Vervolgens wordt de inspraaknota met de eventueel gewijzigde concept Parkeernota ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze raadsstukken worden twee weken voor de raadsvergadering naar de raad gestuurd en openbaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht tijdens de gemeenteraadsvergadering. De raad zal dan afwegen of de mening van de insprekers aanleiding geeft tot aanpassing van de Parkeernota.

Inzage

De concept Parkeernota ligt nog tot 1 december 2020 ter inzage:

  • op de gemeentelijke website: via www.hoogeveen.nl/parkeerbeleid.
  • bij het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.hoogeveen.nl, klik op de button ‘Afspraak maken’, of bel 14 0528.
Reageren

Tot 1 december 2020 kunt u uw reactie over dit plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt uw reactie ook mailen naar info@hoogeveen.nl met als onderwerp: Reactie Parkeernota. Zodra bekend is wanneer de concept Parkeernota op de agenda van de gemeenteraad komt, kunnen insprekers zich aanmelden bij griffie@hoogeveen.nl.

Contact met de gemeente

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen