DCTerra, Noorderpoort en Alfa-college (DNA) tekenen samenwerkingsovereenkomst

 – DCTerra, Noorderpoort en Alfa-college (samen DNA) bouwen hun onderlinge samenwerking verder uit.  Op 17 juni is daartoe – in het bijzijn van de drie studentenraden – een samenwerkingsovereenkomst getekend. De drie partijen stappen met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst uit de concurrentie. Met als doel zich gezamenlijk in te spannen voor een sterk mbo met een breed, bereikbaar en passend opleidingsaanbod in de regio. Nu en in de toekomst. Vanuit de overtuiging dat de mbo-instellingen in samenwerking nog beter in staat zijn oplossingen te bieden voor de sociaaleconomische en demografische vraagstukken van Noordoost Nederland.

De DNA-samenwerking begint niet op nul. Integendeel. De mbo-instellingen kennen een lange traditie van samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting aan studiekiezers, waarin ze sinds 2014 samen optrekken. En in het onderling afstemmen of waar nodig uitruilen van opleidingsaanbod, om zo de regio optimaal te kunnen (blijven) bedienen. Ook de afgelopen periode heeft de samenwerking een positieve vlucht genomen.

Inspelen op uitdagingen in de regio 
Een concreet voorbeeld daarvan is ‘DNA Next’. Het is de nieuwe naam waaronder de drie roc’s sinds begin dit jaar hun om- en bijscholingsactiviteiten voor volwassenen samen naar de markt brengen. Met DNA Next spelen de onderwijsinstellingen in op de vraag vanuit het bedrijfsleven en daarmee de regio. “Doordat we de handen ineen slaan, realiseren we een aanbod aan cursussen, trainingen en opleidingen, waartoe we los van elkaar niet in staat zijn. Zo bedienen we onze klanten op maat en werken we tegelijk aan het oplossen van tekorten op de arbeidsmarkt.”, licht Enno van der Werff, lid College van Bestuur van het Alfa-college toe.

Daarnaast zien de instellingen dat Noordoost-Nederland te maken heeft met complexe uitdagingen, waaronder de energietransitie, krimp en toenemende vergrijzing. Met de DNA-samenwerking leveren zij een bijdrage aan het innovatiever en sterker maken van de regio. Dat vergt wat van de organisaties, zo vertelt Paul de Rook, lid College van Bestuur van Noorderpoort: “Onze ambities vragen een andere kijk op onderwijs en de manier waarop je zaken organiseert. Door uit de concurrentie te stappen, kunnen we onze beschikbare middelen optimaal inzetten. Dat doen we met als doel ons onderwijs relevant en op een hoog niveau te houden. En letterlijk bereikbaar te blijven voor studenten. Dat laatste is essentieel, want bij het oplossen van de vraagstukken uit de regio, hebben we mbo’ers heel hard nodig.”

Onderwijsinnovatie
De DNA-partners zien de ontwikkeling van campussen als één van de mogelijkheden om hun onderwijs op een vernieuwende manier vorm te geven. Binnen een campus wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen, zoals het hbo. Arwin Nimis, voorzitter College van Bestuur van DCTerra: “De Energiehub050 is hiervan een mooi voorbeeld. Daarin werken we met diverse partijen aan vraagstukken op gebied van energietransitie. We koppelen het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek aan elkaar en bieden studenten op deze manier een contextrijke leeromgeving.”

Commitment voor verdere invulling samenwerking
In de afgelopen periode zijn de samenwerkingsmogelijkheden onderzocht. Op basis van de opgedane ervaringen en na consultatie van ondernemingsraden, studentenraden en de raden van toezicht, is besloten om één en ander vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Met als oogmerk om de lange en korte termijn doelen vast te stellen, afspraken te maken over besluitvormingsprocessen en het commitment af te geven dat onderwijsteams, teams die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering, directeuren en het bestuur verder invulling gaan geven aan de DNA-samenwerking; ieder vanuit de eigen identiteit.

Studentenraden geven goede voorbeeld
Afgelopen maandag zetten de bestuurders officieel hun handtekening onder de DNA-samenwerkingsovereenkomst. Niet toevallig in het bijzijn van de drie studentenraden. De studenten van de mbo-instellingen treffen elkaar steeds vaker. Bij gezamenlijke onderwijsactiviteiten en vanuit de studentenraad ook om van elkaar te leren en samen te kijken waar het onderwijs of de begeleiding beter kan binnen de drie onderwijsinstellingen.

Samen spanden zij zich bijvoorbeeld de afgelopen periode in voor de ontwikkeling van het keuzedeel ‘medezeggenschap’. Een keuzedeel dat studenten kunnen volgen om zo de stem van de student een nog stevigere plek te geven in (de besluitvorming rondom) het onderwijs. En dat sluit aan bij de kerngedachte van DNA: samen voor een sterk mbo en daarmee voor een sterke regio. Foto: Iris Sijbom