Antwoorden op vragen CDA op bomenkap ‘kampbossie’

Op 20 maart 2022 heeft de fractie van CDA schriftelijke vragen gesteld over kap bomen ‘Kampsbossie’.
De vragen luidden als volgt (cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

1. Wat vindt u ervan dat er op grote schaal bomen gekapt worden door
een natuurorganisatie terwijl er inwoners zijn die zeer zuinig omgaan
met enkele bomen?
We begrijpen de beeldvorming, maar we zien geen relatie tussen beide
zaken.

2. Is er een vergunning verleend voor de kap van deze bomen?
Zo ja, wat waren voor u de redenen om toestemming te geven voor de
kap van deze bomen?
Zo nee, waarom is er geen vergunning nodig?
Nee er is door ons geen kapvergunning verleend. Dit gebied valt onder
bossen binnen de wet natuurbescherming (voorheen boswet). Voor
toezicht en handhaving van de wet natuurbescherming is de provincie
Drenthe het bevoegd gezag.

3. Langs de snelweg worden de bomen vervangen door struiken. Is het u
ook bekend wat er in de plaats van de andere bomen die gekapt
worden, wordt geplaatst? Zo ja, wat is dat dan?
Zo nee, wat is de reden dat u daarover geen informatie heeft?

Nee. Dat is een verantwoordelijkheid van Stichting Drentse landschap.
Stichting Drentse landschap heeft zich te houden aan de voorwaarden
die voor vellen in bossen gelden. Voor toezicht en handhaving van de
wet natuurbescherming is de provincie Drenthe het bevoegd gezag.
Door het Drents Landschap is middels een brief gecommuniceerd met
de omgeving en ze gaan nog met hen in gesprek.

4. Zijn er nog andere plannen voor grootschalige kap van bomen?
Uit navraag bij de Stichting Drentse Landschap blijkt dat in de winter
2023-2024 nog bomen worden geveld en zaailingen van Amerikaanse
eik worden verwijderd.