Algemeen

Terrein Euromaster en NCH-locatie in beeld voor nieuwe locatie brandweerkazerne

Hoogeveen – De brandweerkazerne aan de Industrieweg in Hoogeveen is toe aan vervanging. Dit is geconstateerd na onderzoek in 2022. Op basis van deze constatering heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de toekomstige ontwikkeling van de brandweerkazerne.

De kosten voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne is berekend. Voor de bouwkosten is een raming gemaakt op basis van kengetallen. De totale bouwkosten voor de brandweerkazerne bedragen € 15.024.215. Van dit bedrag zijn de investeringskosten voor de gemeente € 9.840.000. Met dit laatste bedrag kan een soortgelijke kazerne als nu gebouwd worden. De Veiligheidsregio Drenthe (VRD), samen met de GGD, is verantwoordelijk voor de bouwkosten van € 5.214.495 ten behoeve van het pluspakket, bestaande uit extra ruimte voor de GGD en een regionale testbaan. De voorbereidingskosten worden geschat op € 250.000.

Locatie voor de nieuwe brandweerkazerne

Naast het onderzoek naar de bouwkosten, is er samen met de VRD verschillende locaties onderzocht voor de realisatie van de nieuwe brandweerkazerne. Op basis van de volgende criteria zijn de locaties beoordeeld:
– Voldoende (bebouwbaar) oppervlak (totale oppervlakte 9.014 m2)
– Voldoende afstand richting bestaande bebouwing in relatie tot milieuregelgeving
– Binnen bestaand stedelijk gebied
– Beschikbaarheid binnen redelijke termijn
– Representatieve locatie, stedenbouwkundig inpasbaar en zichtlocatie.
Voor de locaties die overblijven na de voorselectie worden naast de bovengenoemde punten ook de locaties gewaardeerd op:
– Dekking opkomst- en aanrijtijden

Uit het onderzoek zijn er 3 mogelijke locaties naar voren gekomen, waarvan de Griendtsveenweg 2/8 – het terrein waar eerder Euromaster gevestigd was, gecombineerd met een gedeelte van de NCH-locatie – de voorkeur heeft.
Deze locatie beschikt over voldoende ruimte en de opkomsttijden zijn gunstig. Daarnaast ligt deze locatie gunstig ten opzichte van woon- en werklocaties van huidige vrijwilligers en ten opzichte van woon- en werkgebied waar potentiële nieuwe vrijwilligers geworven kunnen worden.

Vervuilde grond
Op de locatie is vervuilde grond aanwezig. De sanering van de grond kost € 1.500.000. Bij verder onderzoek van deze locatie wordt er bekeken of de grond op het terrein herbruikbaar is. Dat kan zorgen dat de kosten omlaaggaan.
De komende tijd gebruikt de gemeente daarnaast om te verkennen wat de ontwikkelingen in dit gebied zijn en hoe deze ontwikkelingen passen in combinatie met een brandweerkazerne.

Het college gaat afwegen of  de nieuwbouw van de brandweerkazerne met de bijbehorende kostenraming mee willen nemen in de kadernota. Als deze besluiten de nieuwbouw mee te nemen in de kadernota, maakt de raad hierover vervolgens een afweging bij de bespreking van de kadernota en uiteindelijk bij de begroting.

Betrokkenheid gemeenteraad en omwonenden bij voorkeurslocatie
Nadat er duidelijkheid is over het beschikbaar stellen van middelen, nemen het college een concept besluit over de voorkeurslocatie. Daarna starten ze het participatieproject op, waarbij de omgeving aandachtspunten mee kan geven. Dan komen ze terug bij u om de voorkeurslocatie voor te leggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming.
Na besluitvorming over de locatie kan de uitwerking van de bouw van de brandweerkazerne verder opgepakt worden.

Geef een reactie