Algemeen

Lintjesregen 24 april 2020 gemeente Hoogeveen deel 2

DE HEER G.H. BENJAMINS

De heer G.H. Benjamins was van 1978 tot 2019 bestuurslid van de kerkenraad en daarnaast vrijwilliger bij de Hervormde Kerk Elim.

Hij was ouderling-kerkvoogd, ouderling en als laatste ouderling-kerkrentmeester. In de periodes tussen de verschillende ambten bleef de heer Benjamins steeds vrijwilliger voor de kerk en was met name betrokken bij alle bouwactiviteiten met betrekking tot onderhoud en vernieuwing. Zo heeft bij een nieuw doopvont gemaakt, een nieuw lied bord en heeft de kansel gerenoveerd met uitbouw. Hij deed ook het onderhoud van de tuin rondom de kerk en de pastorie. In 2019 is de heer Benjamins benoemd in de onderhouds- en restauratiecommissie.

 

Van 1986-2016 was de heer Benjamins voorzitter en vrijwilliger van de heer beheerscommissie van “De Open Deur”, een nevengebouw van de Hervormde Kerk in Elim. De Open Deur is een verenigingsgebouw die ook deels fungeert als dorpshuis en wordt zelfstandig beheerd door deze commissie. Naast het voorzitterschap deed de heer Benjamins het onderhoud en zat hij in de bediening.

Het gebouw heeft een grote multifunctionele waarde voor het dorp en wordt voor diverse culturele doeleinden gebruikt, zoals feestweekactiviteiten, kaartavonden, recepties en begrafenissen.

Van 1992 tot heden is de heer Benjamins lid van het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld. Hij is bij dit koor een van de vrijwilligers en helpt mee aan diverse acties, zoals het sorteren van de post en fungeren als postbesteller. Hij helpt mee bij het bakken en de verkoop van duizenden knieperties. Hij gaat mee met het plukken van appels en peren in de Polder. Ook helpt hij mee met de op- en afbouw van een groot podium in de Hervormde Kerk in Hollandscheveld t.b.v. het jaarlijkse kerstconcert.

Van 1998-2019 is de heer Benjamins vrijwilliger bij de Siertuinvereniging Elim. Als zijn werk is gericht op het Bloemencorso tijden de feestweek in het dorp. Hij houdt de dahliavelden onkruidvrij, helpt mee met het scheuren en verdelen van de dahliaknollen, het plukken van de bloemen in augustus en september en het rooien van de knollen voor de winteropslag.

 

DE HEER J. GUICHELAAR

De heer J. Guichelaar is van 1982 tot heden betrokken bij de Nederlands hervormde Kerk Elim. Met onderbreking van steeds 1 jaar heeft hij 12 jaar zitting in het bestuur als ouderling kerkrentmeester. Hij heeft een groot aantal jaren de administratie verzorgd en is ook al die jaren plaatsvervangend koster

Daarnaast is de heer Guichelaar ook al die jaren betrokken bij de bouwcommissie en heeft mede zorg gedragen voor het bouwtechnisch onderhoud van de kerk en pastorie. Hij had meestal de leiding over de bouwactiviteiten en zorgde dat het benodigde materiaal op tijd aanwezig was. Na het eind van zijn ambtsperiode is de heer Guichelaar in 2019 benoemd in de onderhouds- en restauratiecommissie.

 

Van 2001-2005 was de heer Guichelaar algemeen bestuurslid bij de Vereniging van Plaatselijk Belang in Elim. Hij was aanwezig bij de vergaderingen en ook bij de Breed Overleg Groep Kleine Dorpen. Ook was hij betrokken bij de voorbereiding van de reconstructie van de Hoofdstraat in Elim. Hij is punctueel, dacht mee en hielp bij de uitvoering.

 

Van 2007 tot heden is de heer Guichelaar bestuurslid bij de Smederijen van Hoogeveen Hij is een betrokken en actieve vrijwilliger met veel kennis van de samenleving en de historie in en rond Elim. Zo helpt hij actief mee aan het verbeteren van de leefbaarheid in Elim. Mede door zijn inzet zijn er veel leefbaarheidsinitiatieven gerealiseerd en is de samenwerking tussen organisaties en de inwoners van Elim verbeterd.

 

Van 2017 tot heden is he heer Guichelaar vrijwilliger bij de Siertuinvereniging Elim. Voor het Bloemencorso Elim helpt hij mee met het onkruid vrijhouden van de dahliavelden, het plukken van de bloemen en het rooien van de knollen voor de winteropslag en in het voorjaar het weer uitzoeken voor het planten. De heer Guichelaar is de kartrekker van een grote groep vrijwilligers bij het uitvoeren van de werkzaamheden die nodig zijn om het Bloemencorso Elim tot een succes te brengen. Ook is hij de kartrekker van de corsowagenbouwers van de kerk in Elim die elk jaar meedoet met het Bloemencorso. De heer Guichelaar stelt zijn schuur en nevenruimte beschikbaar voor het bouwen en versieren van de grote praalwagen.

 

DE HEER A.W. EVENHUIS

Voor de Belangenvereniging De Pioniers is de heer Evenhuis vrijwilliger van 2003 tot heden. De belangenvereniging zet zich in voor het belang van de dorpelingen en is ook betrokken bij overleg met gemeente en wijkbeheer.

Van 2003-2009 was de heer Evenhuis bestuurslid. Hij was betrokken bij het organiseren van hersengymnastiek en zeskamp, het haantje op een stokkie, eieren zoeken met Pasen, fietsvierdaagse, wandel tweedaagse, kerstattenties rondbrengen voor de ouderen in Pesse. Hij had ook coördinerende taken m.b.t .de hersengymnastiek (vragen bedenken) en de zeskamp.

De heer Evenhuis was aanwezig bij elke werkgroep en bij de uitvoering van een activiteit, denkt graag mee en is kritisch.  Hij helpt nog steeds mee bij het uitvoeren van de activiteiten.

De heer Evenhuis is van 2010-2018 meldpuntfunctionaris geweest bij Maatjesagenda Pesse, bedoeld voor dorpsbewoners die door hun leeftijd of door (tijdelijke) omstandigheden niet meer goed in staat zijn bepaalde activiteiten alleen te ondernemen. De heer Evenhuis was medeoprichter. Via de meldpuntfunctionaris worden deze vrijwilligers ingezet.

De heer Evenhuis  was verder betrokken bij de voorbereiding van de jaarvergaderingen, hij hield de financiën bij, deed het maken van uitnodigingen en de agenda en zat de vergadering voor. Ook deed hij de subsidieaanvragen bij de gemeente, was betrokken bij het 3-maandelijkse overleg met ouderenopbouwwerkers SWW, hield de adressenlijsten van de maatjes bij op actualiteit, maakte overzichten van de hulpvragen en hield zich bezig met het werven van nieuwe maatjes.

 

Van 1985-2014 was de heer Evenhuis voorzitter van de Stichting Mevrouw Ekema jeugdfonds Pesse. Deze stichting had tot doel het bevorderen van de educatieve en vormende mogelijkheden van de in Pesse wonende kinderen tot de leeftijd van 8 jaar. Jaarlijks werd vanuit een fonds, bestaande uit bijdragen van de familie Ekema en het toenmalig kleuterschoolbestuur, een financiële bijdrage betaalbaar gesteld aan de basisscholen in Pesse, de belangenvereniging Pioniers, peuterspeelzaal en kinderdagopvang.

De heer Evenhuis was gedurende de periode van aanvang 1985 tot de opheffing in 2014 voorzitter. Hij gaf leiding aan het bestuur, beoordeelde aanvragen om een tegemoetkoming uit het fonds en verzoeken om nadere informatie. Hij ging naar   bestuursvergaderingen en had de contacten met de bank.

De laatste jaren heeft de heer Evenhuis veel energie gestoken in de totstandkoming van een boek over de naamgever die het in 1957 financieel mogelijk maakte dat de kleuterschool (Nicoline Jacoba Kleuterschool) in Pesse kon worden opgericht.

Na stopzetting van de donaties in 2012 werd het restant van het vermogen aangewend als bijdrage aan de totstandkoming van het boek. Naast deze bijdrage heeft de heer Evenhuis ook allerlei fondsen benaderd.

 

Van 2013-2018 was de heer Evenhuis penningmeester van het Dorpscollege Pesse. Het Dorpscollege organiseert diverse workshops en cursussen voor de inwoners van Pesse en omstreken. De heer Evenhuis was verantwoordelijk voor de financiën verantwoordelijk en de jaarafrekening. Hij deed ook de boekhouding van het dorp Pesse en van het dorpsrestaurant.

 

Van 2006-2014 was de heer Evenhuis penningmeester bij de biljartvereniging “De Wenning”.

 

De heer Evenhuis is de initiatiefnemer en organisator van De Pesser Ommetjes. In de periode 2008-2018 zijn door hem een drietal Ommetjes (korte wandelingen 2-4 km in de omgeving van Pesse) in kaart gebracht en uitgezet. De Ommetjes zijn in 2017 voorzien van nieuwe bewegwijzering en o.a. door de heer Evenhuis op de routes geplaatst.

 

De heer Evenhuis is initiatiefnemer voor het terugplaatsen van diverse soorten vuilcontainers die door bewoners aan de openbare weg zijn gezet om te voorkomen dat lege containers de hele dag aan de openbare weg blijven staan.

 

De heer Evenhuis doet nog steeds de maaltijdbezorging bij ouderen via Tafeltje Dekje.

 

Verder is hij bestuurslid geweest van de Kleuterschool in Pesse, waar had de contacten had met de gemeente Ruinen over allerlei zaken die betrekking hadden op de kleuterschool, zoals onderhoud, aanvraag subsidiabele schoolmiddelen etc. Verder had hij ook de contacten met ouders en onderwijzend personeel.

 

De heer Evenhuis was ook bestuurslid van de Bazar Kleuterschool in Pesse.

Hij was betrokken bij de Historische Kring Hoogeveen in samenwerking met het Ekema fonds, had zitting op het stembureau en was betrokken bij de leukste dorp verkiezing.

Verder was hij penningmeester van de Camperclub en vrijwilliger bij de Oranjeruiters/ponyclub Pesse.

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: