Algemeen

Lintjesregen 24 april 2020 gemeente Hoogeveen deel 3

DE HEER J. VEUGER

De heer Veuger is van 1969 tot heden betrokken bij de Christelijke Muziekvereniging Irene Nieuweroord

Op 1 augustus 2019 was hij vijftig jaar lid van de vereniging. Van 1983-1984 was hij voorzitter, van 1991-1996 en van 2006-2012 was hij algemeen bestuurslid.

In de jaren 1976-1978 en 1981-1984 zat de heer Veuger in jubileumcommissies. Ook nu zit hij weer in de jubileumcommissie voor 2020 t.b.v. het 75-jarig bestaan van de vereniging.

Verder haalt hij oud papier op, maakt hij al meer dan 20 jaar de zaal klaar voor orkestrepetitie en ruimt weer op. Hij organiseert acties om geld in te zamelen en is ook al meer dan 30 jaar de organisator om gedurende de TT in Assen geld te verdienen met het verkopen en controleren van kaarten.

 

Van 1977-1987 was de heer Veuger voorzitter van de drumbandcommissie van de Christelijke Muziekvereniging Irene Nieuweroord

 

De heer Veuger was van 1982-1998 zondagschoolleiding en bestuurslid bij de zondagschool Maranatha. Hij werkte met name met de oudere kinderen ter voorbereiding op het kerkgebeuren. Hij had veel contacten met de predikant, de kerkenraad en de jeugdraad. De heer Veuger neemt ook al snel de functie van penningmeester op zich, gevolgd door achtereenvolgens notulist en voorzitter.

Verder was de heer Veuger betrokken bij andere activiteiten, zoals een dagje uit met de kinderen, spelmiddagen, kerstfeest, gezinsdiensten en bijzondere doop- en avondmaal diensten waar men dan met de kinderen naar toeging.

 

Van 1998-2016 was de heer Veuger ouderling bij de Hervormde Gemeente De Brug Nieuweroord-Noordscheschut.

Al in 1986 was de heer Veuger ouderling. In 1998 is hij opnieuw benoemd en bevestigd Na 8 jaar nam hij afscheid en binnen twee jaar werd er weer een beroep op hem gedaan, waarvoor hij toen bedankt heeft. In 2010 werd hij opnieuw verkozen en benoemd en is toen weer 8 jaar ouderling geweest.

Van 2014-2015 was de heer Veuger lid van de beroepingscommissie. Van mei 2015-mei 2016 was hij ook nog voorzitter van de kerkenraad. Als ouderling heeft hij veel huisbezoeken gedaan.

 

Van 2014 tot heden is de heer Veuger lid van de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie.

Hij helpt mee met het organiseren van de diensten en bijzondagen die 3 keer per jaar worden georganiseerd door de Hervormde Kerk, Chr. Geref. Kerk en de Geref. Kerk.

Het doel van de IEC is het verbinden van de diverse kerken, en diensten te houden waarbij iedereen wordt uitgenodigd om samen het geloof te beleven.

Vijf keer per jaar wordt er vergaderd, groepen, koren en voorgangers benaderd. De liturgie wordt opgesteld, posters ontworpen en opgehangen. Ook voor 2e paasdag, 2e pinksterdag en 2e kerstdag worden groepen en/of koren geregeld.

Voor elke dienst worden stoelen klaargezet, koffie geregeld en collecten geteld.

 

 

DE HEER G. SCHRAA

 

De heer Schraa zet zich vanaf 1964 al in als scheidrechter voor volleybalvereniging Olhaco, maar reist ook de hele regio door voor regionale wedstrijden bij andere verenigingen.

Vanaf 1964 tot heden is hij dan ook scheidsrechter bij Nevobo voor gemiddeld 4 uur per week op verenigings- districts- en regionaal niveau. In 2017 heeft hij hiervoor de gouden officialspeld gekregen.

Vanaf 1977 tot heden is de heer Schraa actief in de nationale volleybalcompetitie als scheidsrechter, beoordelaar en begeleider met veel kennis en kunde.

Los van het fluiten van wedstrijden is hij ook begeleider voor beginnende scheidsrechters. Hij ondersteunt hen door na een wedstrijd te evalueren.

De heer Schraa begeleidt ook ervaren, onafhankelijke scheidsrechters die de stap willen maken naar het fluiten van de Top divisie en Eredivisie wedstrijden.

 

Vanaf 1986-2019 is de heer Schraa voorzitter, vicevoorzitter en secretaris bij de volleybalvereniging Olhaco.

Meer dan 34 jaar zet de heer Schraa zich op meerdere niveaus in voor deze volleybalclub

Sinds 1986 is hij bestuurslid. Ooit was hij begonnen als volleyballer, maar zag al snel in dat zijn talent niet daar lag. Hij is toen op diverse niveaus gaan fluiten en heeft zitting genomen in het bestuur.

In de jaren 80 en 90 had de club meer dan 500 leden. Ook sportief deed de club het goed. Men speelde al jaren in de (sub) top van het Nederlandse volleybal.

Naast de bestuursfunctie organiseerde de heer Schraa ook (mede) de grote beachvolleybaltoernooien in Hoogeveen.

Tijdens wedstrijden en toernooien ontvangt de heer Schraa de scheidsrechters en begeleidt hen waar nodig. Hij bouwt de velden op en om. Hij heeft contacten met sponsoren, leveranciers, jeugd en ouders, trainers etc.

Bij acties om geld te generen is de heer Schraa de drijvende kracht om een en ander goed te organiseren. (bloembollen actie, droge worstenactie etc.).

Hij regelt de kleding voor de leden, zit op zijn leeftijd nog op de knieën om de kantine te verbouwen en te schilderen. Zijn garage is het magazijn van Olhaco, waar alle volleybalbenodigdheden liggen opgeslagen. Hij zorgt daarbij al vele jaren dat de netten op orde zijn en op de juiste wijze worden opgehangen.

De heer Schraa heeft ook de contacten met de gemeente voor het goed uitoefenen van de NIX 18 campagne. Hij regelt jongens en meisjes voor de topwedstrijden van het Nederlands team. Bij het Sinterklaasfeest voor de mimi’s is de heer Schraa al jaren aanwezig voor de muziek en de ontvangst van de goedheiligman.

De heer Schraa is een door en door clubman die hoort bij de inventaris. Op de trainingsavonden van de eerste teams is hij aanwezig. Ook bij de competitie is hij aanwezig tenzij hij ergens in het land of de regio als Nevobo scheidsrechter actief is. Op hoog landelijk niveau heeft hij wedestrijden gefloten.

Nadat hij onlangs was gestopt als secretaris, heeft hij inmiddels de functie van materiaalman op zich genomen.

De heer Schraa is ook al jaren scheidsrechter bij scholentoernooien (Olympic Moves) een provinciaal toernooi en regelt de jaarlijkse barbecue voor een bepaalde groep vrijwilligers binnen Olhaco.

 

MEVROUW H. FICTORIE-BIEMOLT

 

Mevrouw Fictorie-Biemolt is vanaf 1995 bestuurslid van de PV Santé personeelsvereniging van Treant Hoogeveen en vanaf 1998 voorzitter voor minimaal 12 uur per week. DEPV heeft een belangrijke verbindende rol in het ziekenhuis Bethesda, het verpleeghuis Weidensteijn, en de later toegevoegde huizen, o.a. Huize Beatrix. Het ledental bedroeg half 2019 meer dan 1064 leden. In 2018 had de PV zeker 22 diverse activiteiten op het programma, waarbij per activiteit ongeveer 100 deelnemers zijn. Bestuursleden zijn bereid om hierin tijd en actie te steken. Elke activiteit wordt vertegenwoordigd door minimaal een bestuurslid.

 

Mevrouw Fictorie-Biemolt speelt een zeer belangrijke rol in de PV. Vanaf haar voorzitterschap is de PV uitgegroeid tot een vereniging die veel waardering en respect verdiend. De kwaliteit van het aanbod is door het bestuur tot grote hoogte ontwikkeld. Door toename aantal leden kon de PV meer activiteiten organiseren.

 

Mevrouw Fictorie-Biemolt is de grote drijfveer en stimulator en trekt voor zeker 80% de kar. Met veel energie zet ze haar ideeën om in activiteiten. Haar doel is dat de leden het in alle opzichten naar de zin moeten hebben. Ze heeft alles goed voor elkaar en heeft voor de PV alles voor over, tijd of geen tijd. Daarnaast geeft ook ruimte aan voorstellen en meningen van anderen, is gesteld op feedback en staat open voor suggesties. Ze heeft de algehele leiding en coördinatie en zet de lijnen uit voor het hele jaar. Ze houdt zich bezig met de organisatie van de diverse activiteiten, zorgt dat de draaiboeken klaar zijn, dat de activiteiten vlekkeloos verlopen en is op de dag zelf het aanspreekpunt. Ze heeft afstemming met het algemeen dagelijks bestuur, met terugkoppeling naar het bestuur in de vergadering, stelt agenda’s voor de vergaderingen op, zorgt ervoor dat de vergaderingen gepland worden en doorgang kunnen vinden.

 

 

Als bestuurslid is mevrouw Fictorie-Biemolt betrokken bij de voorbereiding en uitwerking van alle activiteiten. Ze is aanwezig bij de activiteiten, komt vaak met een leuk idee welke weer verder vorm gegeven wordt. Ze is vraagbaak voor alle vragen die binnenkomen. Bij problemen binnen de vereniging is zij degene die dit oppakt en in goede banen leidt. Ze is intern en extern het aanspreekpunt, acteert ad hoc op situaties, doet de klachten en nazorg. Ze stelt richtlijnen op voor de activiteiten en zorgt voor actuele namenlijsten. Ze houdt bij wie jubileert onder leden en bestuur en voorziet de jubilarissen van een attentie. Ze zorgt bij elke bijzondere gebeurtenis voor een blijk van medeleven, regelt de kerst /eindejaar attentie.

Ze vervangt andere leden van het bestuur.

Verder is ze is betrokken bij de coördinatie van de BBQ en statafelverhuur en de inname en uitgifte van voetbalkaarten. Ze maakt en controleert teksten van het maandelijkse PV-nieuws krantje, en doet de lay-out. Ook is ze betrokken bij de verspreiding hiervan. Doet ander verzendwerk en is betrokken bij het beheer van middelen en materialen van de PV. Ze houdt een vinger aan de pols rondom de financien, doet ze de controle van het extern financieel verslag en stelt het jaarverslag op. Ze zorgt voor input van de website en is betrokken bij het PV infoboekje.

 

Mevrouw Fictorie-Biemolt heeft ook contacten en afstemming met externen, zoals drukker, busmaatschappij en andere stakeholders.

Ook kwam ze met het voorstel een voordeelsysteem op te zetten, waarbij ondernemers korting geven aan de leden van de PV. 2x per jaar wordt de voordeelgids uitgegeven, met daarin alle meewerkende ondernemers. Mevrouw Fictorie-Biemolt regelt het ontwerp van de omslag van de voordeelgids en van de kalender. Ook regelt ze de bevestigingen van deelname, het plaatsen op de website en stelt jaarlijks een evaluatiebrief op. Ook is ze de contactpersoon voor de 250 ondernemers.

 

Mevrouw Fictorie-Biemolt is ook actief in het organiseren van reisjes en dagjes uit voor 60-120 personen. Wekelijks, soms dagelijks, heeft ze contact met het reisbureau/touringcarbedrijf. Minimaal twee keer per jaar overlegt ze een hele dag met het bedrijf voor het bedenken van reizen naar binnenland, buitenland met bus of vliegtuig, om deze later voor te leggen aan het bestuur. De gehele uitvoering, zoals het regelen van hotels en bezienswaardigheden neemt ze ook voor haar rekening.

Ze doet de gehele administratie en heeft de verantwoordelijkheid tijdens de reizen.  Ze is contactpersoon, leider en vraagbaak voor bijzonderheden en handelt calamiteiten af.

Mevrouw Fictorie-Biemolt heeft inmiddels ander werk gevonden, maar zet haar taak als voorzitter voort, tot zich een andere voorzitter aan dient. De zoektocht naar vervanging is in volle gang. Het gaat haar aan het hart om afstand te doen en ze neemt pas afscheid als de PV een andere voortrekker heeft. Haar inzet van al de jaren is een voorbeeld voor anderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie