Politiek

Eerste reactie Drentse natuur- en milieuorganisaties op nieuwe coalitieakkoord

Hoogeveen/Assen-Aan de slag! natuur- en milieuorganisaties verwelkomen het nieuwe college van Gedeputeerde Staten en roepen de Drentse politiek op tot visie, daadkracht en samenwerking. Er liggen grote opgaven op het gebied van natuurherstel, klimaat, water, landbouwtransitie en woningbouw. Die vragen om een krachtige integrale aanpak. Er is geen tijd te verliezen om samen aan de slag te gaan.

Het gepresenteerde coalitieakkoord biedt voldoende bouwstenen en kansen om aan het werk te gaan en de polarisatie en de vele impasses te ontstijgen Het is daarbij essentieel om aan de voorkant ook duidelijk te zijn wat de opgaven en doelen zijn en wat er wel en niet kan. Dit uitgangspunt lezen wij ook in het coalitieakkoord. Wij hopen daarmee dat we nu vanuit een periode van onduidelijkheid en stilstand naar een periode gaan met perspectief en daadkracht.

We zijn wat dat betreft ook blij met de onderschrijving van de opgaven die er vanuit Europees beleid en het wettelijk kader liggen. Andere belangrijke keuzes van dit college zijn het onderschrijven van de afspraken uit het Natuurpact om in samenwerking het Natuurnetwerk Nederland af te maken, het zorgen voor robuuste natuur(gebieden) en het halen van de KRW doelen. Het adagium dat water en bodem sturend moeten zijn, wordt eveneens onderschreven en dat is belangrijk. Toezicht en handhaving krijgt volgens het akkoord ook meer aandacht; iets waar wij al veel langer voor pleiten.

De aanpak van klimaat en energietransitie krijgt terecht ook ruim aandacht in het akkoord. De titel dat dit haalbaar en betaalbaar moet zijn, is een open deur. Extra investeringen in energiebesparing is het
antwoord op de stijgende energielasten en problemen op het net. Daarmee bestrijden we energiearmoede en helpen we inwoners en bedrijven vooruit.

Het college spreekt uit dat er een Drents Programma Landelijk Gebied komt. Dat vraag nu direct en snelle actie. Het Rijk heeft miljarden voor aanpak van de natuur-, stikstof-, water- en klimaatopgaven in het vooruitzicht gesteld, maar Drenthe heeft hiervoor -in tegenstelling tot andere provincies- nog geen plan ingediend. De eerste bouwstenen voor dit plan liggen klaar en doelbereik op de bovengenoemde thema’s zal het belangrijkste criterium zijn voor het verkrijgen van deze middelen voor Drenthe. Met een overtuigend verhaal komt er voldoende geld beschikbaar om de problemen aan te pakken en samen met de waterschappen, landbouw- en natuurorganisaties te werken aan de oplossingen. Dat biedt ook toekomstperspectief voor de brede welvaart in onze provincie Drenthe. Met een slap verhaal komen we er niet.

De passage over een wolvenvrije regio roept vragen op. De natuurorganisaties vragen het college vooral te investeren in knelpunten van vandaag de dag en te werken aan goede oplossingen. Het is vooral van belang dat de provincie deze rol zelf en ook samen met alle betrokkenen nu oppakt. De Drentse natuur- en milieuorganisaties willen daar ook graag mee verder.

Wij omarmen een verbindende en op dialoog gerichte inzet en willen graag samen in gebieden aan het werk met de voorliggende grote integrale opgaven. Cruciaal hierin is dat dit gebeurt vanuit heldere kaders, doelen en oplossingen voor de opgaven en dat hiervoor voldoende instrumenten en middelen beschikbaar zijn. Dit biedt vervolgens dan alle ruimte en randvoorwaarden voor het gebiedsgericht maatwerk en het maatwerk van onderop.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reinder Hoekstra, Natuur en Milieufederatie
Drenthe (0592-311150) of Sonja van der Meer, Stichting Het Drentse Landschap (0592-313552).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen