Kantlijn: Respecteert Hoogeveen democratische beginselen nog wel?

Hij is een luis in de pels van het gemeentebestuur en de gemeenteraad, Hoogevener Gerard Booij. Noemt de burgemeester en de wethouders met droge ogen leugenaars en laat niet af te melden dat ze de bevolking van Hoogeveen hebben trachten op te lichten door een stiekeme greep uit de kas te doen ten behoeve van project IJZ. Hij komt er mee weg, want de heer Loohuis c.s. negeren de beschuldigingen en doen geen aangifte van belediging en of smaad. Wie zwijgt stemt toe, zegt een veel gebezigd oud spreekwoord dat vaker waar dan onwaar is gebleken.

Over die illegale greep van vier miljoen euro ten behoeve van het desastreus verlopen project IJZ wil ik het hier echter niet hebben, want Booij heeft iets nieuws ontdekt. De gemeenteraad van Hoogeveen heeft lak aan democratische grondbeginselen. In samenwerking met (naar het lijkt) de beide informateurs die aan de politieke chaos in Hoogeveen een leuk vakantiebaantje hadden.

De artikelen 23 en 24 van de gemeentewet (geldend vanaf 1-1-2020 tot heden) zijn aanleiding voor Booij om te stellen dat de gemeente onrechtmatig in beslotenheid heeft beraadslaagd en besloten over de begroting voor 2020.

Artikel 23 meldt ten aanzien van het al dan niet in beslotenheid vergaderen:
1. De vergadering van de raad wordt in het openbaar gehouden.
2. De deuren worden gesloten, wanneer ten minste een vijfde van het aantal leden dat de presentielijst heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.
3. De raad beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

Er is volgens Booij geen sprake geweest van een openbare vergadering waarin is beslist om in beslotenheid verder te vergaderen.

Artikel 24 meldt ten aanzien van wat in een besloten vergadering beslist niet mag worden gedaan:
In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over:
a. de toelating van nieuw benoemde leden;
b. de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening;
c. de invoering, wijziging en afschaffing van gemeentelijke belastingen,

d. de benoeming en het ontslag van wethouders.

Dat consensus is bereikt over een meerjarenbegroting valt te lezen in het rapport Op weg naar een schone lei voor Hoogeveen. In item 4.10 staat op pagina 25 te lezen: Met de voorliggende basis voor een sluitende meerjarenbegroting is voldaan aan de financiële opdracht van de gemeenteraad aan ons als informateurs. Wij hebben in informele sessies met de leden van de gemeenteraad verkend of deze basis aanvaardbaar is voor de leden van de gemeenteraad. Over deze basis is consensus. Wij bevelen de gemeenteraad aan het nieuwe college van B&W de opdracht te geven deze basis voor een sluitende meerjarenbegroting om te zetten in een begroting voor 2021 en daarbij de doorwerking naar de daaropvolgende jaren mee te nemen.

Met andere woorden er is minimaal over beraadslaagd en (tenzij partijen nog tot bezinning komen) zal men zich niet tegen de aanbeveling die in het rapport wordt gedaan verzetten. Dit alles heeft (weliswaar in informele sessies) in beslotenheid plaatsgevonden, een verslag van deze besprekingen is niet openbaar gemaakt en dus heeft de gemeenteraad onrechtmatig gehandeld volgens Booij.

Of de gemeenteraad dit zelf ook zo ziet, is maar zeer de vraag, vandaar ook de titel van deze Kantlijn. Respecteert Hoogeveen democratische beginselen nog wel? Of scherper gesteld: respecteert de Hoogeveense gemeenteraad de burgers nog wel?
Vindt men draagkracht belangrijk of maakt het niet uit wat de burgers van Hoogeveen vinden?
Is men transparant op de wijze die burgemeester Loohuis in zijn dagdroom over het Transparante Huis van Thorbecke tijdens een nieuwjaarstoespraak met ons deelde?
Of steekt men een dikke middelvinger op naar hen die men wordt geacht te vertegenwoordigen?

Booij is er niet gerust op en roept de gemeenteraad in een petitie op om – gelet op de onrechtmatig gehouden beraadslaging(en) – alsnog in openbaarheid te beraadslagen en besluiten te nemen over de begroting voor de jaren 2021 tot 2025.
Ik hoor de tegenwerpingen al: “We gaan er ook nog over praten. Reken maar dat we ons kritisch zullen opstellen.” De wijze waarop er gepraat gaat worden én de uitkomst van die vergadering zullen leidend zijn voor het antwoord op de vraag die ik in de titel van deze Kantlijn heb gesteld.

Wie kritiekloos stemt omdat ie altijd op een bepaalde partij gestemd heeft, moet dat zelf weten natuurlijk. In een democratische samenleving is domheid niet verboden. Ook niet over twee jaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.