Algemeen

Verontwaardiging over berisping/waarschuwing docent om les over corona en de Bijbel

Hoogeveen – Jaap Spaans  uit Hoogeveen heeft onderstaande open brief verzonden aan Minister Slob. Jaap geeft aan met verbijstering een artikel heeft gelezen in de Hoogeveensche Courant dat een docent van het Roelof van Echtencollege in Hoogeveen is berispt/gewaarschuwd, omdat hij tijdens een les godsdienst en maatschappijleer had verwezen naar Openbaring 13. Jaap neemt aan dat de docent daarbij de nodige zorgvuldigheid heeft betracht. 

Jaap heeft  een (open) brief opgesteld voor minister A. Slob die u hieronder aantreft en ondertekend inmiddels per post onderweg is. Het wordt tijd dat over dit onderwerp eens eerlijk en open wordt gedebatteerd in de samenleving, inclusief het parlement. Ik denk dat dit veel losmaakt is de mening van Jaap

Geachte heer Slob (mevrouw van Engelshoven),
Aangezien het voortgezet onderwijs onder uw ministerie valt hr. Slob, richt ik deze brief aan u als eerste
geadresseerde. De reden van de brief is dat volgens een aantal regionale media een docent van de
christelijke scholengemeenschap het Roelof van Echten College in Hoogeveen een officiële
waarschuwing heeft gekregen, nadat hij tijdens zijn lessen filosofie, godsdienst en maatschappijleer
het coronadebat besprak. Hij legde volgens de media tijdens de dagopening in de les een link tussen
corona en een Bijbeltekst uit Openbaringen 13 over een universeel merkteken. Ik ben verbijsterd over
dit besluit van de schooldirectie. Morgen, maandag 22 november 2021 moet de docent volgens de
betreffende media bij de directie op het matje komen en ik hoop dat de waarschuwing/berisping wordt
ingetrokken

(1). Hieronder de onderbouwing van mijn verbijstering.
Complot en merkteken?
Ook ik maak mij zorgen over complottheorieën, maar het onderwerp wordt in deze roerige tijd te pas
en te onpas gebruikt en een goed en open debat ontbreekt. Daarom is het belangrijk om de begrippen
‘complot’ en ‘merkteken’ in het licht van de aanleiding van deze brief wat breder te belichten. Er
bestaan meerdere definities voor deze begrippen. Complot wordt volgens de website Encyclo.nl
benoemd als onder andere een ‘Samenspanning’, ‘Samenzwering’ of een ‘Snood plan’. Welnu op
historische gronden kan niemand ontkennen dat er complotten waren en als voorbeeld haal ik de goed
gedocumenteerde Wannsee Conferentie aan van 20 januari 1942, waar een besluit werd genomen
over de Endlösung der Judenfrage. We kennen allemaal de gevolgen (2). Ik zou meer historische feiten
kunnen opsommen, maar geef de voorkeur aan actuele bronnen omdat die op dit moment relevant
zijn. Een merkteken is een teken dat ergens op is geplaatst en dat ter identificatie of beloning gebruikt
kan worden. In mijn boekje ‘Identificatie’ dat ik in 2005 publiceerde en zo bevoorrecht was om het
eerste exemplaar aan u, toen Kamerlid, uit te mogen reiken heb ik de ontwikkeling die toen gaande
was geanalyseerd. Invoering van een persoonlijk identificatienummer dat de mens zal volgen van de
wieg tot het graf. Nummeridentificatie zal tevens als ‘zoeksleutel’ kunnen fungeren om informatie
over burgers te verzamelen, te verwerken, uit te wisselen en op te slaan. Veel gevoelige informatie
wordt ‘opgehangen’ aan een nummer, in ons land het BSN Nummer. Een groeiend aantal mensen
worstelt met de vraag of de huidige identificatierevolutie het begin is van een traject, dat de burger
volledig transparant en meetbaar maakt en burgerrechten aantast. Er is alle reden tot zorg daarover.
Maar die zorgen leven breed in de samenleving, niet alleen onder bepaalde groepen behoudende
christenen, maar ook en ik denk vooral in links-progressieve kringen. Om dat aan te tonen onderbouw
ik deze brief ook met veel seculiere bronnen. Om een indicatie van het belang te geven, in 2011 werd
een WOB-verzoek ingediend over biometrische identificatie. De afhandeling heeft 8 jaren in beslag
genomen. De ambtenaar die mij toestemming vroeg m.b.t. openheid van mijn persoonlijke
correspondentie met ministers en ambtenaren, legde uit dat de reden voor de lange duur van de
afhandeling van het WOB-verzoek, was gelegen in de enorme omvang ervan en de complexiteit. Er
moesten extra ambtenaren worden aangesteld om dit omvangrijke verzoek uit te voeren en in 2011
werd in overleg met de verzoeker besloten de documenten fasegewijs openbaar te maken. Pas in 2019,
dus 8 jaren later ontving ik de toestemmingsmail. Voor de details verwijs ik u naar een publicatie
daarover op mijn website. Het is echter illustratief voor de impact die dit onderwerp heeft op de
samenleving en op individuele burgers. Als iets zo belangrijk is, mag het niet worden genegeerd. Zowel
artikel 10 als artikel 11 van de Grondwet zijn hier relevant. –Wet openbaarheid van bestuur:
Omvangrijk verzoek biometrie | Jaap Spaans
Gezichtsherkenning
Op 18 mei 2000 nam ik op uitnodiging van de toenmalige privacy toezichthouder de Registratiekamer
deel aan Het Publiek Debat Biometrie in Den Haag. Zo’n debat was noodzakelijk vanwege de enorme
toekomstige impact van biometrische identificatie op de samenleving. Ik was een van de 60
genodigden. Aanleiding was de publicatie van de achtergrondverkenning ‘At Face Value On biometrical
identification and privacy’ door de Registratiekamer in samenwerking met TNO. In ambtelijke kringen
waren vragen gerezen over de ethische en juridische aspecten van biometrische identificatie. Het
waren die bezorgde reacties die de overheid overtuigden van de noodzaak om een publiek debat te
houden. Op 2 journalisten na, was er vanuit de media nauwelijks belangstelling voor het debat.
Biometrie stond in de kinderschoenen en was kennelijk nog geen nieuws. Nu is het onderwerp
digitalisering dominant in de nieuwsvoorziening. Men kwam tijdens het debat tot de conclusie dat zeer
terughoudend moet worden omgegaan met biometrische systemen die personen kunnen
identificeren, zonder dat degene dat weet zoals gezichtsherkenning, stemherkenning,
gedragskenmerken etc. Zie de publicatie hierover op mijn website onder 1 –Kanteldecennium 4:
Digitalisering en de informatieoverlast | Jaap Spaans De samenleving digitaliseert in hoog tempo
verder en na diverse wetswijzigingen wordt de bescherming van persoonsgegevens nu geregeld in
Europees Verband. De AVG heeft in Nederland rechtskracht door de invoering van de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming uit 2018. Heikel punt is vooral de gezichtsherkenning.
Een universeel biometrisch identificatiesysteem, dat onder andere via slimme camera’s op openbare
plaatsen personen identificeert en gegevens opslaat in een centraal databestand. Een van de
aanleidingen voor die zorg is het sociaal surveillance systeem dat in China operationeel is en volgens
vele media en mensenrechtendeskundigen daar oneigenlijk wordt ingezet. Europa en zeker het
Europees Parlement is daar nu zeer sceptisch over bij gebruik op openbare plaatsen (3).
Mijzelf
Hoewel de media en linkse kringen graag het stempel populist gebruiken als het over dit onderwerp
gaat, stel ik nadrukkelijk het volgende. Ik ben 73 jaar oud en had een loopbaan als
opsporingsambtenaar bij de politie en een departementale inspectiedienst. Daarna publiceerde ik
boeken en artikelen onder andere over dit onderwerp. Ik ben voorstander van vaccinatie en 2 keer
gevaccineerd. Ik stem al decennia op een christelijke partij en blijf dat doen. Ik wijs de terminologie
van Kamerlid Baudet en zijn optreden in de Tweede Kamer ten stelligste af. Ik neem niet deel aan
demonstraties tegen het coronabeleid en wijs iedere vorm van geweld tegen de overheid en oudcollega’s bij de politie af. Ik ben voorstander van veel overheidsmaatregelen, maar In navolging van
de media en anderen volg ik de overheid wel kritisch. Ik maak daarbij regelmatig gebruik van de
rechten die onze democratische rechtsstaat biedt zoals petities aan de Tweede Kamer dan wel het
Europees Parlement en publiceer daarover. Ik ben mij ook terdege bewust van het grote spanningsveld
dat kan optreden tussen privacy en rechtshandhaving. Dat neemt niet weg dat het onderwerp
maatschappelijk bezien zo belangrijk is, dat de discussie en het debat niet mogen worden gesmoord.
Ik verzoek u de maatregel tegen de berispte leraar ongedaan te (laten) maken. Als een docent
verwijst naar een Bijbeltekst en dat met zorgvuldigheid doet vanuit de functie waarvoor hij is
aangesteld, moet dat kunnen. Belemmering daarvan zou de tweedeling in de samenleving verder
laten escaleren en daar is niemand bij gebaat.
Hoogachtend, Jaap Spaans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen