Algemeen

Ontwerp-Natuurvisie ‘Gastvrije natuur 2040’ ter inzage

regio – De ontwerp-Natuurvisie ‘Gastvrije natuur 2040’ ligt ter inzage van vrijdag 17 september tot en met donderdag 28 oktober 2021. Een gastvrije natuur in Drenthe, waar iedereen van kan genieten is het uitgangspunt van de visie. Daarom wordt iedereen die dat wil, de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen. De Natuurvisie beschrijft de kaders van het natuurbeleid van de provincie voor de komende jaren.

Verschillende ontwikkelingen op het gebied van klimaat, natuur en stikstof zijn aanleiding geweest voor de actualisatie van het natuurbeleid. Evenals de discussie over groot wild, zoals het edelhert. In de actualisatie zijn daarnaast verschillende beleidsdocumenten samengevoegd tot één beleidsdocument voor natuur. Voor drie onderwerpen wordt er een beleidswijziging voorgesteld: groot wild, ganzen en invasieve exoten. Deze wijzigingen komen voort uit Europees en landelijk beleid. Bij de actualisatie van de Natuurvisie is de provincie in gesprek gegaan met andere overheden, belangenorganisaties en ondernemers over verschillende thema’s uit de visie.

Over de Natuurvisie

De mooie natuur in Drenthe willen we doorgeven aan de volgende generaties en robuuster maken voor de toekomst. De provincie heeft de wettelijke taak om planten en dieren te beschermen, natuur te beheren en nieuwe natuur aan te leggen. De Natuurvisie beschrijft de uitgangspunten voor het natuurbeleid voor de provincie voor de komende jaren. De uitvoering van de visie zal onder andere vorm krijgen in het Uitvoeringsplan flora en fauna (Upff) voor wat betreft soorten en in het Programma Natuurlijk Platteland (PNP) daar waar het gaat om natuurontwikkeling.

Van 7 september 2021 tot en met 28 oktober 2021 ligt de ontwerp-Natuurvisie ‘Gastvrije Natuur 2040’ ter inzage.

De definitieve Natuurvisie wordt naar verwachting begin 2022 ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.

Terinzagelegging

Van 17 september 2021 tot en met 28 oktober 2021 ligt de ontwerp-Natuurvisie ‘Gastvrije Natuur 2040’ (digitaal) ter inzage:

  • op Terinzagelegging ontwerp geactualiseerde Gastvrije natuur – Natuurvisie 2040
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen, op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur

Vanwege de coronamaatregelen vragen we u om de stukken zoveel mogelijk digitaal te bekijken.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging heeft iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • een schriftelijke zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.
  • een schriftelijke zienswijze digitaal indienen via het digitale formulier(verwijst naar een andere website). Dit formulier moet u met Digid ondertekenen.
  • een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via het Klantcontactcentrum, tel. 0592-3655555

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, tel. 0592-365555. Daarnaast kunt u terecht op eerdergenoemde websites van de provincie. Voor meer informatie over het indienen van een zienswijze verwijzen wij u naar Bezwaar, beroep en zienswijzen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen