Algemeen

Matrixborden laatste poging om overlast bij Brug om de Oost te verminder

Hoogeveen – Op 3 mei 2021 heeft de fractie van Gemeente Belangen schriftelijke vragen gesteld over geluidsoverlast van de brug in Weg om de Oost.

 

Gemeentebelangen heeft kennisgenomen van de overlast die omwonenden van de brug in de Weg om de Oost ervaren. Wij vinden het enorm vervelend dat deze bewoners zoveel hinder ondervinden van het verkeer wat over de brug rijdt. Ook hebben wij kennisgenomen van het feit dat het college allerlei metingen heeft gedaan en gekeken heeft naar mogelijkheden om dit op te lossen. Uit die metingen blijkt dat er inderdaad sprake is van overlast. Het college geeft ook aan dat dit niet heeft geleid tot een oplossing. Zij zien geen mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Gemeentebelangen vindt de overlast erg vervelend
voor de aanwonenden.

De vragen van Gemeente Belangen en antwoorden college (cursief)

1. Hoe kijkt de gemeente aan tegen het feit dat de aanwonenden, nu aan hen is gemeld dat er geen oplossing voorhanden is, blijven zitten
met een onbevredigend gevoel en dat hun vertrouwen in een goede afloop van dit probleem ernstig wordt geschaad.

We vinden het vervelend dat de aanwonenden hinder ondervinden van de brug. Wij hebben er daarom alles aan gedaan om de overlast
te verminderen. Zie hiervoor de bijgevoegde brieven. Wij zien geen enkele reële mogelijkheid meer om verdergaande maatregelen te treffen. Ook de experts hebben geconcludeerd dat er geen reële mogelijkheden meer zijn om de geluids- en trilling overlast te verminderen. Het geluid en de trillingen die de brug produceert bij het passeren van voertuigen wordt door experts als normaal aangeduid. Elk kunstwerk in een weg veroorzaakt geluid en trillingen. Men spreekt dan van een toeslagfactor van het laagfrequent geluid. Bij aanleg brug heeft de gemeente de aanliggende woningen nabij de brug laten voorzien van geluidswerende middelen op basis van te verwachte verkeersmodellen. Bovendien is er een planschadevergoeding uitgekeerd aan betrokkenen.

2. Is het college het met ons eens dat dit een erg onbevredigende situatie is?
Zie antwoord op vorige vraag.

3. Wettelijk staat de gemeente in haar recht maar is er ook naar onorthodoxe oplossingen gekeken zoals ontmoedigen van vrachtverkeer op deze weg?

De Weg om de Oost maakt onderdeel uit van de Buitenring van Hoogeveen en is de toegangsweg naar De Wieken vanuit zuidelijke richting/A37. De weg is destijds aangelegd om de overlast in en rond de woonwijken (m.n. Krakeel) te verminderen en de bereikbaarheid van De Wieken te verbeteren. Ontmoedigen is daarom geen gewenste optie en zou in de praktijk weer leiden tot overlast in de woonwijken en een slechtere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen.

4. Of het verkeer bij Fluitenberg niet via de Middenveldweg te leiden maar via A28 en A37?

Het verkeer wordt op de A28 bij Fluitenberg verwezen naar de Wieken, niet naar de A37 of Buitenvaart, de A37 wordt pas aangegeven op het klaverblad Hoogeveen. Neemt niet weg dat de
 route via de Middenveldweg, de Vliegveldweg en de Weg om de Oost wel een belangrijke verbindingsroute is tussen de A28 en de A37 en tussen de bedrijventerreinen De Wieken en Buitenvaart. De investering in deze wegen is in het verleden juist gedaan om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te verbeteren.

5. Is het niet mogelijk de snelheid ter hoogte van de brug drastisch te verlagen?

De maximumsnelheid ter hoogte van de brug is 50 km/uur, op de Weg om de Oost mag 70 km/uur gereden worden. Een lagere maximumsnelheid (bijv. 30) is niet realistisch (niemand zal zich daaraan houden) en niet passend bij de functie (doorgaande weg) van de weg. Wat we wel nog gaan doen om het gedrag te beïnvloeden is het met enige regelmaat matrixborden (snelheidsmeting met smileys) plaatsen en een symbool van 50 km op de weg spuiten ca. 100 meter voor de brug.

6. Gebruik te gaan maken van snelheidsremmers?

Fysieke snelheidsremmers (zoals verkeersdrempels) kunnen een lagere rijsnelheid tot gevolg hebben maar geven vaak extra hinder in de vorm van trillingen, geluid en extra uitlaatgassen ondermeer door het afremmen en optrekken. De overlast zal daardoor niet minder worden. En gezien de functie (hoofdontsluitingsweg) van de weg liggen snelheidsremmers hier niet voor de hand.

7. Gebruik te gaan maken van flitspalen?

Flitspalen zijn de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Voor plaatsing komen alleen wegen in aanmerking waar veel verkeersslachtoffers vallen. Dat is hier niet het geval. Als gemeente hebben wij hier geen invloed op.

8. De snelheid uit de weg te gaan halen met infrastructurele maatregelen? Wellicht met behulp van BDU subsidie van de provincie?

Zoals hierboven al is beschreven, zal het aanbrengen van verkeersdrempels leiden tot meer overlast. De andere manier om de snelheid uit de weg te halen voor vrachtverkeer is het realiseren van een slinger in de weg (chicane) die voldoende maatvoering heeft. Om een dergelijke voorziening aan te leggen voor vrachtverkeer is veel ruimte nodig en die fysieke ruimte is er niet. Bovendien zou dit een zeer kostbare ingreep zijn die met het oog op de verkeersveiligheid of de verbetering van de bereikbaarheid niet noodzakelijk is en om die reden ook niet in aanmerking komt voor BDUsubsidie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen