Zilveren Kruis beantwoord vragen Uitkijkpunt Hoogeveen over ‘witte vlek’verloskunde en kindzorg

Hoogeveen – Onlangs heeft Uitijkpunt Hoogeveen  Zilveren Kruis laten weten dat hun vinden dat Zilveren Kruis hun zorgplicht jegens zwangere vrouwen en kinderen in de regio Hoogeveen en omgeving niet nakomen.

Onderstaande de vragen door Comité Actie voor Bethesda en antwoord van Zilveren Kruis.

Namens het Comité Actie voor Bethesda doe ik een kaart toekomen waarop de plekken waar 2e lijns verloskunde en kindzorg wordt aangeboden rood zijn gemarkeerd. Ik wijs u graag op twee belangrijke zaken die uit deze kaart blijken:
1- De letterlijk levensgevaarlijke witte plek op deze kaart in Zuid-Drenthe, waar geen Permafrost heerst maar Partusfrost;
2- De absoluut onverantwoord decentrale plek waar (klaarblijkelijk met instemming van Achmea) de onder 1- genoemde zorg wordt geconcentreerd. Emmen is de slechtst mogelijke locatie hiervoor. Mede ook gelet op een uitspraak van de voorzitter van de Drentse huisartsen in het Dagblad van het Noorden over het onvermogen van Emmen om (huis)artsen aan te trekken: “Alles langs de A28 doet het beter dan Emmen.”
U zult niet raar opkijken dat wij vinden dat Achmea nu niet meer aan haar zorgplicht voldoet en dus naar zijn cliënten in gebreke blijft. Graag vernemen wij uw reactie hierop.
Met vriendelijke groet,
Namens het Comité Actie voor Bethesda,
Frits Kappers

Hieronder het antwoord van Zilveren Kruis

Geacht Comité Actie voor Bethesda,
Via de heer Kappers kregen wij uw bericht van 6 september 2018 waarin gesteld wordt dat u als comité van mening bent dat Zilveren Kruis haar zorgplicht niet nakomt. Met deze mail reageren wij hierop.

Zoals u bekend is, heeft Zilveren Kruis veel aandacht gegeven aan de (verloskundige) problematiek in Drenthe. We hebben de “Denktank” daar diverse keren over geïnformeerd.
De schaarste aan personeel die zich inmiddels landelijk en over diverse beroepsgroepen heen voordoet, maakt dat er onder meer direct handelend moet worden opgetreden. Die verantwoordelijkheid neemt Zilveren Kruis door in afstemming met de betrokken professionele belanghebbenden en stakeholders tot afspraken te komen. Ook de zorgaanbieders nemen die verantwoordelijkheid. Aan zowel de IGJ als de NZa, die toezicht houden op de situatie, wordt door partijen hiervoor verantwoording afgelegd.
Wij kunnen u aangeven dat de partijen in de keten van acute verloskunde in de afgelopen periode, mede op uitnodiging van Zilveren Kruis, intensief met elkaar hebben gesproken. De uitkomsten van dit gesprek delen wij uiteraard met de toezichthouders. Bijzondere aandacht is er voor het ambulancevervoer, waarmee over de ontstane situatie goede afspraken zijn gemaakt.
In de afgelopen weken hebben we met de “Denktank” geen contact gehad. Dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. In tegendeel zelfs. We hebben met de diverse stakeholders intensief gesproken en naar een goede oplossing gezocht. Logischerwijs komt niet alle informatie die binnen de keten wordt gedeeld – en op grond waarvan keuzes en afspraken worden gemaakt – tot u. We plannen op korte termijn een overleg met de deelnemers van de “Denktank” om hen te informeren over bovenstaand proces.
Gezien het hiervoor gaande zijn wij van mening dat Zilveren Kruis geheel aan haar zorgplicht voldoet. Wij varen hierbij niet alleen op onze eigen inzichten en ervaring, maar ook op het oordeel van de wettelijke toezichthouders en de ketenpartners waarmee we binnen de keten samenwerken.
Uiteraard mag u uw eigen mening vormen over dit onderwerp. Wij hopen – en gaan er eigenlijk vanuit – dat u dat met zorgvuldigheid doet, zodat recht wordt gedaan aan allen die zich dagelijks inzetten voor een veilige en goede zorg in Drenthe. Door de controverse in de regio, duurt het soms langer voordat de professionele partijen elkaar constructief kunnen vinden. Eventuele onjuiste en/of onvolledige mededelingen helpen daar niet bij.
Hartelijke groet,
Zilveren Kruis | Zorginkoop

Deel dit bericht!

Geef een antwoord