Algemeen

Budget voor wegenonderhoud gaat volgend jaar omhoog

Hoogeveen gaat het budget voor wegenonderhoud vanaf 2024 met zo’n zes ton verhogen. Een deel van de wegen, fiets- en voetpaden zijn in de loop van de jaren nu echt aan vervanging toe.  Bij een mindere staat van onderhoud neemt het risico op klachten en ongevallen toe. Als wegbeheerder is de gemeente verantwoordelijk voor een voldoende mate van onderhoud. Daardoor is de gemeente  aansprakelijk bij schades door achterstallig onderhoud.

Voor het wegenonderhoud voeren de gemeente jaarlijks een visuele inspectie van de wegen uit. Vervolgens kennen ze aan elk wegvak een kwaliteitsscore toe. Uit de weginspectie van 2022 blijkt dat het aandeel wegen met kwaliteitsniveau D (kapitaalvernietiging) sinds 2016 nauwelijks is afgenomen. Bij de controle van de begroting 2023-2026 heeft de provincie Drenthe geconstateerd dat sprake is van kapitaalvernietiging. “Wij gaan ervan uit dat u de achterstanden inloopt en in 2023 de benodigde financiële middelen voor planmatig onderhoud en storingsonderhoud actualiseert. Als blijkt dat het geraamde budget onvoldoende is om de vastgestelde kwaliteitsniveaus in stand te houden, dient u tijdig maatregelen te nemen om dit op te lossen.” laat de provincie weten. Door deze uitbreiding van het exploitatiebudget wordt vormgegeven aan het inlopen van de achterstanden.

Schades bij wegen nemen doorgaans versneld toe na het ontstaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan scheurvorming in asfalt. Door de scheur kan water indringen in de
verharding en bij bevriezen leiden tot verdere beschadiging van de verhardingsconstructie. De wegbeheersystematiek gaat uit van optimaal beheer door de juiste maatregel op het juiste moment uit te voeren. Doordat dit vanwege het budget niet altijd mogelijk is neemt de kwaliteit van het areaal versneld af. In het uiterste geval leidt dat tot kapitaalvernietiging.

Omdat in 2023 het wegenbeheerplan wordt geactualiseerd willen we op basis daarvan de geactualiseerde investeringscijfers opnemen in de begroting (Voor revitalisaties
(investeringen) van de weg is gemiddeld jaarlijks gemiddeld € 1.411.956 benodigd). Dit verwerken de gemeente ná het vaststellen van het geactualiseerde wegenbeheerplan in de
begroting.

Door toenemende droogte is een reëel risico dat de kwaliteit van wegen in gebieden met veel veen in de bodem versneld afneemt. Dit risico is op dit moment onvoldoende in beeld maar speelt bij bijvoorbeeld de Riegshoogtendijk. Daar is in dit voorstel nog geen rekening mee gehouden. Dit wordt nader uitgewerkt in het wegenbeheerplan 2024 e.v.

De uitkering van schadevergoedingen neemt de afgelopen jaren toe. Dit is deels te wijten aan het mindere onderhoud van de wegen. In onderstaande tabel een weergave van het verloop sinds 2020 tot en met 16 maart 2023:
Jaar 2020        2021         2022           2023 (t/m 16 maart)
Uitgekeerde schadevergoeding € 1.075    € 2.650    € 11.075        € 2.898

Het huidige exploitatiebudget voor het onderhoud aan wegen (asfalt- en elementenverharding) is € 3.147.493. Op basis van de CROW-beheersystematiek voor wegen is structureel € 3.760.288 exploitatiebudget benodigd voor dagelijks- en groot onderhoud. Dit betekent dat een structurele aanvulling van € 612.795 benodigd is voor het exploitatiebudget voor het onderhoud van asfalt- en elementenverharding.

Met het huidige budget kan een gedeelte van de wegen worden onderhouden volgens het beheerplan. Dit betekent dat we jaarlijks moeten prioriteren welke wegen we
onderhouden en welke niet. Voor de lange termijn betekent dit dat het areaal van de gemeente structureel aan kwaliteit inlevert. Met name bij asfaltverharding leidt dat tot kapitaalvernietiging omdat de herstelmaatregelen duurder worden naarmate de schades toenemen.

Geef een reactie