Steeds meer mensen in armoede: voedselbank verlaagt norm

Bij het toekennen van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het besteedbare inkomen dat een huishouden maandelijks overhoudt voor voeding en kleding, dus nadat vaste lasten als huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.

Door de aanvrager van voedselhulp moet, zowel bij de eerste screening als herscreening, een aantoonbaar overzicht van inkomsten (incl. toeslagen), uitgaven en schulden worden overgelegd.


Geldende normbedragen per 17 september 2022:
  • Basisbedrag per huishouden: € 190,-
  • Per persoon: € 110,-

Bepalen hoogte bedrag aan leefgeld

Voorbeeldberekeningen:

  • voor een éénpersoons huishouden geldt: € 190,- + € 110,-.  Totaal € 300,- leefgeld. (Vooralsnog wordt door VB Zuidwest Drenthe het normbedrag voor één- en tweepersoons huishoudens vastgesteld op respectievelijk 400 en 450 euro)
  • De overige normbedragen zijn als volgt vastgesteld:
  • 3 personen   –   520 euro
  • 4 personen   –   630 euro
  • 5 personen   –   740 euro
  • 6 personen   –   850 euro

Als er per maand, afhankelijk van de samenstelling van een huishouden, minder leefgeld overblijft dan de normbedragen zoals die hierboven zijn genoemd, dan komt u in aanmerking voor voedselhulp.

Aangegeven moet worden hoe lang de hulp naar verwachting nodig is. Er moet immers worden gestreefd naar een meer structurele oplossing van de problemen die hebben geleid tot deze noodhulp. Periodiek wordt daarom, middels een herscreening, getoetst of de hulp nog steeds nodig is.

Tenslotte: dit zijn toelatingsrichtlijnen, geen wetten, dus aanpassingen (maatwerk) op individueel niveau moet altijd mogelijk zijn, zeker gezien vanuit
onze slogan: “Oog voor Voedsel, Hart voor Mensen”!

Meer informatie op: voedselbankzuidwestdrenthe.nl/

Deel dit bericht!

Geef een antwoord