vervuilde grond kost gemeente ruim ton extra

In 2018 is de voorbereiding ingezet voor het project “Herinrichting het Haagje – rotonde
Wolfsbosstraat”. Tijdens de voorbereiding van dit project is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van het uitgevoerde verkennend onderzoek kreeg de vrijgekomen grond in 2018 de kwalificatie “Altijd Toepasbaar”. Op 8 juli 2019, ruim na de aanbesteding en tijdens de uitvoering van het project, is de Rijksoverheid met een tijdelijk handelingskader hergebruik van PFAS-houdende
grond en baggerspecie gekomen. 

Door de gewijzigde regelgeving, moest de grond opnieuw gekeurd worden aan de hand van de
normen van het “Tijdelijk handelingskader hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie,
dat in juli 2019 van kracht werd. De vrijgekomen grond is om die reden tijdens de uitvoering van het
project, in 2019/2020, eerst afgevoerd naar de Zuidema Groep in Hoogeveen. Daar heeft de keuring
plaatsgevonden. Na het uitvoeren van de keuring van de grond bleek dat een deel van de grond een
licht verhoogt PFAS-gehalte te hebben, waardoor de grond op basis van de nieuwe regelgeving als
“Niet Toepasbaar” (= saneringsgrond) moest worden gekwalificeerd. Dit terwijl er in 2018 sprake nog
sprake was van de kwalificatie “Altijd Toepasbaar”. De kans dat het Rijk met een versoepeling van
handelingskader komt, zoals eerder werd verwacht, wordt niet meer reëel geacht. De grond moet als
saneringsgrond afgevoerd worden. Dit brengt de nodige extra kosten met zich mee, waarmee in het
projectbudget geen rekening is gehouden en waarmee op basis van de regelgeving ten tijde van de
voorbereiding van het project redelijkerwijs ook geen rekening gehouden hoefde te worden. Deze
tegenvaller is per abuis niet verwerkt in de begroting 2022 en dient daarom nu als overschrijding
gemeld te worden in het gemeenterapport. De financiële gevolgen zijn de kosten, € 99.000 excl. B.T.W.

de begroting 2023 moeten de extra kapitaallasten die hierdoor ontstaan worden
opgenomen.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord