Algemeen

Wat gaat het worden voor gedateerde brandweerkazerne Hoogeveen: nieuwbouw of renovatie?

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de brandweerkazerne Hoogeveen niet meer voldoet aan de huidige eisen. Het gebouw is ‘af’. Het oorspronkelijke gebouw is dit jaar 50 jaar oud
en voldoet bouwkundig, installatietechnisch, arbotechnisch en vanuit het oogpunt van duurzaamheid niet aan de eisen van de huidige tijd. Daarnaast is het gebouw functioneel ook niet meer passend. Het haalbaarheidsonderzoek concludeert dat renoveren van het bestaande pand geen optie is, het gebouw moet bijna geheel gesloopt worden om te kunnen voldoen aan de huidige eisen.

De VRD wil vanuit goed werkgeverschap de brandweervrijwilligers en het personeel in vaste dienst een veilige en gezonde werkomgeving bieden. Uit de diverse onderzoeken die zijn
uitgevoerd blijkt dat dit in het huidige gebouw al langere tijd niet meer mogelijk is. Er zijn in het verleden meerdere kleine aanpassingen gedaan om het gebouw leefbaar te houden, maar altijd met de gedachte dat er zicht zou zijn op renovatie of nieuwbouw. Vanuit de VRD wordt de noodzaak van nieuwbouw zoals geadviseerd in het haalbaarheidsonderzoek van Antea Group.

Om de opgave nieuwbouwopgave scherp te krijgen is vervolgonderzoek noodzakelijk. In het onderzoek is geconcludeerd dat de huidige locatie niet geschikt is voor de vernieuwbouw van de kazerne. Daarmee komt de locatie vrij voor andere functies. Transformatie naar woningbouw lijkt hier een logisch gevolg gezien de woningbouwontwikkelingen in de directe
omgeving. Dit sluit tevens aan op onderliggende ontwikkelingsvisies voor het Stadscentrum. Een mooie entree naar het stadscentrum waar een deel van de Hoogeveense woningbouwopgave gerealiseerd kan worden.

Bekend is dat de bodem van de kazernelocatie verontreinigd is. De mate en ernst van de aanwezige bodemverontreiniging is niet exact bekend. Dat is wel noodzakelijk om te kunnen
bepalen of transformatie naar een woonfunctie haalbaar is. Er is aanvullend milieukundig bodemonderzoek nodig voor het beter in kaart brengen van de aanwezige bodemverontreinigingen (ontstaan in de periode dat hier busremise DTM was gevestigd). Door de RUD is een offerte traject opgestart. De kosten voor de uitvoering van het bodemonderzoek bedragen circa € 20.000,-. Daarnaast is er € 50.000 benodigd voor externe projectbegeleiding om de vervolgstappen in de voorbereiding verder uit te werken in een
advies.

Wanneer besloten wordt tot nieuwbouw moet er een nieuwe locatie beschikbaar zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een verkenning naar een nieuwe locatie voor de brandweerkazerne in Hoogeveen wordt uitgevoerd waarbij tevens de verwervingskosten en kosten voor het bouwrijp maken van de nieuwe locatie in beeld gebracht worden.  De nieuwbouw van de brandweerkazerne betreft een herinvesteringsopgave van aanzienlijke omvang. Gelet op de hoogte van de investering vraagt dit om een afweging over de financiële kaders. Een afweging over de financiële kaderstelling wordt gemaakt bij de kaderbrief. Onderhavig besluit is noodzakelijk om deze investering op te kunnen nemen in de kaderbrief
voor integrale afweging van de programmabegroting 2024-2027.

Achtergrond
De bouw van een nieuwe brandweerkazerne heeft jarenlang op de reserve investeringsbegroting van de gemeente gestaan. Mede door economische omstandigheden is de nieuwbouw vooralsnog niet doorgegaan. Er zijn het afgelopen decennium veel onderzoeken gedaan naar de staat van de brandweerkazerne. Er is de afgelopen jaren beperkt geïnvesteerd in de huisvesting. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) voldoet de kazerne niet aan de eisen die heden ten dage worden gesteld aan een brandweerkazerne en is de huidige brandweerkazerne sterk verouderd.

Gemeente Hoogeveen heeft Antea Group opdracht gegeven om de huidige staat van de kazerne in beeld te brengen, de nulsituatie. Vervolgens is samen met de VRD
In kaart gebracht aan welke eisen de toekomstige huisvesting van de brandweer te Hoogeveen zou moeten voldoen. Aan de hand van deze uitgangspunten zijn de scenario’s in beeld gebracht voor het realiseren van de “(ver)nieuw(d)e” kazerne mogelijk zijn:
1. Verbouw/uitbreiding van de huidige kazerne.
2. Sloop huidige kazerne en nieuwbouw op dezelfde locatie.
3. Nieuwbouw op een nader te bepalen locatie in Hoogeveen inclusief sloop huidige
kazerne en ontwikkelen van huidige terrein.
De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek bevestigen het beeld van eerder uitgevoerde onderzoeken naar de bouwkundige staat van het pand.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: