Lubbert Vaartjes lid in Orde van Oranje Nassau

De heer Vaartjes zet zich vanaf 1978 in voor een goede leefbaarheid in de wijk Krakeel. Hij was van 1978-1989 betrokken bij de wijkvereniging Krakeel (voorheen Buurt en Speeltuinvereniging Krakeel en werd op de eerste jaarvergadering benoemd in de kascontrolecommissie. Het bestuur uit een algemeen bestuur en een activiteitencommissie, waar de heer Vaartjes in 1979 werd benoemd tot voorzitter. Enkele jaren later werd hij benoemd tot voorzitter van het algemeen bestuur.

De heer Vaartje was een van de drijvende krachten van alle activiteiten. Hij was betrokken bij de aanleg van een fietscrossbaan in de wijk, organiseerde fiets- en autopuzzeltochten/ oriënteringsritten, optochten en zeskampen. Ook was hij betrokken bij terugkerende activiteiten zoals conditietraining, jazzballet, volleybal, kaarten, etc.

De heer Vaartjes vond het belangrijk dat activiteiten in de wijk toegankelijk zijn en de samenhorigheid moest voorop staan. Iedereen in de wijk moest zich daar thuis kunnen voelen.

In 1988 zette de heer Vaartjes zich in voor een kinderboerderij in de wijk Krakeel, een van zijn grootste passies en een verrijking voor de samenleving in de wijk. Na realisatie trok de heer Vaartjes zich terug als voorzitter van de Buurt- en Speeltuinvereniging.

In de jaren 90 was de heer Vaartjes betrokken bij een facelift van de wijk Krakeel die 15 jaar duurde. Dit alles met behulp van een Wijkontwikkelingsplan, een Wijk gebonden Leefbaarheidsbudget en de commissie Wijk gebonden Leefbaarheidsbudget, waarin de hee Vaartjes zitting nam. Deze commissie toetste plannen en ideeën, die door de bewoners werden ingediend en moest de uitvoerbaarheid goedkeuren.

In 2010 was er een multifunctioneel centrum met twee basisscholen en de Buurt- en Speeltuinvereniging (toen omgedoopt in Wijkvereniging Krakeel). De commissie Wijk gebonden Leefbaarheidsbudget kreeg de naam Initiatiefgroep Wijksmederij Krakeel.

De heer Vaartjes nam zitting in de toen opgerichte werkgroep die zich bezighield met de verbeteringen van het wijkpark. Hij zette zich in om de parken in Krakeel en Zuid te onderhouden en te vernieuwen. Bewoners van het AZC betrok hij hierbij. Hij is tot op vandaag regelmatig in het park te vinden om nieuwe ideeën te realiseren. Ook is hij faciliterend bezig om activiteiten te organiseren in het Multifunctioneel wijkcentrum.

Het park is gereduceerd tot een soort voetbalveld. Een park die al jaren gezien mag worden. Steeds meer ruimte wordt er voor de kinderen in geruimd en de kinderen van de twee aangrenzende scholen maken hier dankbaar gebruik van.

 

Van 1990 tot heden is de heer Vaartjes vrijwilliger bij het wijkteam Hoogeveen. Als bewoner is hij zeer betrokken bij zijn eigen leefomgeving en ook daarbuiten betekent zijn aandacht, inbreng en inzet veel voor zijn mede stadsgenoten. Hij is een luisterend oor en zet zich in voor verbetering van het leefklimaat en het geluk van bewoners, natuur en dieren. In samenwerking met scholen, bewoners AZC, gemeente, landschapsbeheer en medebewoners werkt hij aan de realisatie van waardevolle natuurprojecten als bloemenweides, zwaluwverblijven, een fruitgaard, natuurlijke speelplaatsen, een kruidentuin, eekhoornkasten, vogelbroedkasten, insectenhotels, een natuurlijk ingericht schoolplein, een ijsvogelwand.

De heer Vaartjes is de gangmaker van Krakeel Schoon, een actieve groep wijkbewoners die op zaterdag onder zijn bezielende leiding de wijk zwerfvuil vrijmaken.

Ook denkt hij actief mee in het oplossen van verkeersgevaarlijke situaties, mindervalidenproblemen in het openbaar gebied en bij de inrichting van nieuw te ontwikkelen “bouw” plannen in de wijk.

 

Van 2005 tot heden is de heer Vaartjes bestuurslid bij de Initiatiefgroep wijksmederij Krakeel. Hij zet zich vooral in op het beleidsmatig deel van de organisatie, heeft verfrissende suggesties, is kritisch en zeer ambitieus.

Verder is hij nauw betrokken bij de uitvoer van het blote voeten pad in het Sterrenpark en heeft hij zich ingezet bij de ontwikkeling van het berkenbosje in de wijk Krakeel. De heer Vaartjes is trots op de samenwerking met vrijwilligers en zoekt steeds naar verbinding.

 

De heer Vaartjes was vanaf 2006 tot december 2020 lid van de Atriumwerkgroep wijk Krakeel, waarbij hij ook tijdelijk de taak van voorzitter op zich heeft genomen. Hij was betrokken bij het organiseren van activiteiten zoals de maaltijdvoorziening senioren, de kerstmarkt en themamiddagen. Hij nam maandelijks deel aan de vergaderingen, informeerde de Atriumgroep over het werk van de Smederijen en het belang daarvan voor de bewoners in de Meteoor en in de wijk. Hij informeerde ook over de gemeentelijke plannen die consequenties zouden kunnen hebben voor de wijk en voor de Meteoor.

 

Vanaf de oprichting in 2008 tot heden was de heer Vaartjes lid van het krokkelcomité bij Vanboeijen. Er worden activiteiten georganiseerd voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en de heer Vaartjes is al jaren een bekend gezicht voor de cliënten en begeleiders bij de dagopvang in de Meteoor. Vanaf 2011 is hij ook klusjesman.

 

Van 2010 tot heden is de heer Vaartjes lid van de Vereniging Gemeentebelangen Hoogeveen en omgeving. Hij bezoekt trouw de ledenvergaderingen en maakt zich hard voor allerlei zaken die in de gemeenteraad aandacht verdienen.

 

Van 2014 tot heden is de heer Vaartjes bestuurslid bij NNCZ de Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. Hij bevordert de beste zorg voor de bewoners van zorginstellingen. Hij was betrokken bij de voorbereiding van de realisatie van het Jannes van der Sleedenhuis in de wijk Krakeel en met name bij de verbinding van de inwoners van het woonzorgcentrum en de overige inwoners van de wijk. Ook zocht hij in dezelfde periode samen met NNCZ naar exploitatiemogelijkheden van het Multi Functioneel Centrum in de wijk Krakeel.

De heer Vaartjes dacht mee over een gezamenlijk terras, het gebruik van de tuin etc.

In 2017 is de heer Vaartje toegetreden tot de gebiedsraad Krakeel en de centrale cliëntenraad. Hij behartigt daarmee de belangen van de (toekomstige) cliënten en maakt dan ook steeds de verbinding met de rest van de wijk, zodat er onderlinge verbinding tussen de bewoners ontstaat.

 

De heer Vaartjes vindt bestuurlijke vernieuwing belangrijk, om samen met de gemeente (college en de diensten) tot een dialoog komen, te zorgen dat bewoners zelf activiteiten organiseren en gaan uitvoeren, zodat ze er ook verantwoordelijk voor zijn.

 

Verder doet de heer Vaartjes enkele keren per jaar de bezorging van het blad De Veenmol voor de Historische Kring Hoogeveen en zet hij zich in voor mensen met een beperking die in meerdere locaties in de wijk Krakeel wonen.

 

Geef een reactie