Algemeen

Droogte: Situatie wordt steeds nijpender

Het blijft droog. Regen is ook in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta vanaf juni nauwelijks gevallen. Net zoals in de rest van Nederland neemt het neerslagtekort verder toe. Daarom heeft WDODelta ook  moeten besluiten tot het instellen van nieuwe onttrekkingsverboden en tot een algeheel beweidingsverbod van alle dijken.

De peilbeheerders doen er alles aan om het peil in sloten en kanalen op voldoende niveau te houden. Waar dat mogelijk is, wordt nog wel steeds water aangevoerd vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Maar de wateraanvoer gaat nu in veel gebieden een stuk moeilijker. Door de hogere temperaturen van de afgelopen dagen, en de toegenomen verdamping zakken de waterpeilen snel en vallen zelfs sloten droog. Het gebruik van oppervlaktewater voor de gewassen, draagt hier uiteraard ook aan bij.
In de afgelopen weken is het waterschap er goed in geslaagd om water aan te voeren. De situatie wordt echter nu steeds nijpender. Zeker als er in het komend weekend geen neerslag van betekenis valt, zal het waterschap volgende week ook wellicht ingrijpender maatregelen moeten nemen.
Bestuur en medewerkers van WDODelta realiseren zich dat het instellen van de onttrekkingsverboden grote gevolgen hebben voor agrariërs, en anderen die in hun bedrijfsvoering van oppervlaktewater afhankelijk zijn. En dat ook ten behoeve van de natuur niet voor voldoende water kan worden gezorgd. Ook een algeheel verbod op het beweiden van de dijken geeft wellicht problemen. Helaas dwingt de droogte tot deze maatregelen. Het waterschap probeert zo lang mogelijk gebieden van water te voorzien. foto:pixabay

Geef een reactie