Algemeen

Extra inzet handhaving, politie, en jongerenwerk om overlast jongeren op koopavonden aan te pakken

Hoogeveen – Op 15 februari 2022 hebben de fracties van VVD, CDA en Gemeente Belangen schriftelijke vragen over jeugdoverlast in de binnenstad in Hoogeveen. Dit speelt zich vooral op koopavonden af. 

De vragen luidden als volgt (cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

1. Heeft het college kennisgenomen van de huidige problematiek die zich momenteel vooral op koopavonden afspeelt in het centrum van Hoogeveen?
Ja.

2. Is het college het met ons eens dat dit gedrag/deze overlast niet wenselijk is en dat hier strenger op gehandhaafd dient te worden?

In de aanpak van jeugdoverlast kennen we zowel preventieve als repressieve maatregelen (waaronder handhaving). Dit betreft een aanpak die in onze reguliere werkprocessen valt. Uiteraard erkennen wij deze onwenselijke situatie in het centrum en daarom intensiveren wij bovengenoemde aanpak. Dit betekent dat door zowel handhaving, politie als het jongerenwerk extra inzet wordt gepleegd.

3. Is er vanuit de gemeente structureel overleg/afstemming met de coördinator Binnenstad? Is er contact geweest met Binnenstad Hoogeveen en/of diverse ondernemers over dit punt? Zo ja, wat is hier uitgekomen? Zo nee, op welke termijn wordt er contact gezocht?

Er is vanuit de gemeente een structureel overleg met een afvaardiging van ondernemers uit het centrum, inclusief de coördinator van de binnenstad. Dit betreft het zogeheten KVO overleg en vindt vier keer per jaar plaats. Het laatste KVO overleg vond plaats in december 2021. In dit gremium is destijds niet gesproken over de overlast van jongeren in het centrum. Hier was immers destijds nog geen sprake van. Op 17 februari j.l. heeft handhaving in samenspraak met het jongerenwerk gesproken met dhr. van Regteren en dhr. Klok. In dit overleg is het onderwerp besproken en zijn er afspraken gemaakt over het elkaar structureel informeren hieromtrent.

4. Liggen er al plannen om de overlast aan te pakken? Zo ja, welke maatregelen worden er genomen en binnen welke termijn? Zo nee, dan ontvangen wij graag een motivatie waarom dit niet gebeurt (of nog niet gebeurd is) Is deze groep overlast gevende jeugd in beeld bij diverse instanties en hoe gaat hier actie op ondernomen worden om dit soort gedrag in de toekomst te voorkomen?

Er ligt structureel een aanpak jeugdoverlast waarin er integraal met politie, jongerenwerk en handhaving wordt samengewerkt. In eerste instantie gebeurt dit onder regie van de wijkteams. Indien er sprake is van complexe en structurele problematiek wordt er opgeschaald en ontstaat er een specifieke werkgroep hieromtrent. Zowel handhaving als politie hebben hun controles in het centrum geïntensiveerd. Waar nodig worden jongeren genoteerd om daarmee de groep in beeld te kunnen brengen en maatwerk te kunnen leveren. Hierbij valt te denken aan preventieve gesprekken met o.a. het jongerenwerk en aan intensieve handhaving. Vanuit het jongerenwerk wordt er momenteel samen met een groep jongeren gewerkt aan een locatie in de bibliotheek te Hoogeveen. Een plek waar jongeren samen kunnen komen.

Geef een reactie