Strategische sturing op ontwikkelingen in het stadscentrum

Hoogeveen – De gemeente wil een toekomstbestendig, compact en aantrekkelijk stadscentrum. Hierbij moeten  een aantal trends met grote impact op de toekomst van het stadscentrum niet uit het oog verliezen: anders samenleven, anders produceren, anders consumeren/winkelen, anders werken, anders investeren en anders vervoeren. Dit betekent dat ze drie hoofdopgaves hebben, het compacter maken van het winkelgebied, het realiseren van een kwaliteitsimpuls en het versterken van verblijven en beleven in
het stadscentrum.

Eén van de doelen om deze sturing te bereiken is strategische sturing op het onderdeel wonen. De gemeente wil graag grip op het wonen in het stadscentrum. Om die reden is gekozen
om een nieuwe projectgroep op te starten. Geconstateerd is dat de integrale advisering van plannen in het stadscentrum verbeterd kan worden. De basis is daarom om integraliteit in strategie bepaling te bereiken. Afbakening gebied

Dit project beperkt zicht tot het stadscentrum (Bestemmingsplan centrum 2008) en de onderdelen die relevant zijn voor het afwegen van initiatieven. De woningbouw in het stadscentrum staat in directe relatie tot woningbouw elders in de gemeente Hoogeveen, kwantitatief en kwalitatief. De gemeente is zich  ervan bewust dat er mogelijk effecten optreden in de omliggende schil. Dit wordt gemonitord en kan mogelijk tot een vervolgactie leiden.

Afwegingskader

Bij elk initiatief die door ontwikkelaars bij de gemeente wordt gemeld, wordt een integrale haalbaarheidstoets uitgevoerd. Bij grote gebieden kan hierbij het product locatiepaspoort worden ingezet. Belangrijk is om als gemeente integraal te onderzoeken of een ontwikkeling gewenst is voor de gemeente Hoogeveen en specifiek in het Stadscentrum, passend binnen de beleidskaders van de gemeente. Dus voordat het gesprek inhoudelijk wordt aangegeven wordt eerst deze toets uitgevoerd.

Voorbereidingsbesluit
Op 13 oktober 2021 is het voorbereidingsbesluit op het centrumgebied van Hoogeveen van kracht geworden. De gemeenteraad heeft dit voorbereidingsbesluit genomen om te voorkomen dat er onaantrekkelijke woonsituaties ontstaan dan wel een concentratie van een eenzijdig aanbod in het centrumgebied van Hoogeveen. Het vigerende
bestemmingsplan voor het stadscentrum biedt ruime mogelijkheden om woningen op de verdiepingen te realiseren. Ook is het mogelijk om bestaande ruimten te splitsen in
meerdere wooneenheden. Met als gevolg een wildgroei aan woningbouwinitiatieven vooral aan de onderkant van de markt en weinig sturing op kwaliteit.

Sturen op wonen
Deze ontwikkeling past niet bij de gewenste ontwikkeling van een aantrekkelijk, levendig en duurzaam stadscentrum zoals is vastgelegd in de Ontwikkelingsvisie stadscentrum
2017. Ook bij de voorbereiding op het actualiseren van het woonbeleid zien we een andere vraag ontstaan die niet aan lijkt te sluiten op het aanbod dat nu wordt
gerealiseerd of in voorbereiding is. Met een partiële herziening van het bestemmingsplan kan deze ongewenste ontwikkeling tot woningsplitsing gereguleerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door in het bestemmingsplan in de specifieke gebruiksregels het verbod tot het splitsen op te nemen.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord