©foto: Schonewillefotografie
Algemeen

Drenthe zoekt natuurtalenten

Provincie Drenthe zoekt natuur- en watertalenten, oftewel young professionals die zich in willen zetten voor de Drentse natuur. In een unieke samenwerking zijn Provincie Drenthe, Waterschap Vechtstromen, Prolander en Het Drentse Landschap samen met het Nationaal Bodemtraineeship een wervingscampagne gestart om trainees aan te trekken.

Dit traineeprogramma is in Nederland een unieke samenwerking. Grote, complexe opgaven in het landelijk gebied zijn succesvoller als ze in gezamenlijkheid worden opgepakt. In Drenthe zijn natuur- en landbouwpartijen al jaren gewend om samen vorm en inhoud te geven aan de opgaven in het landelijk gebied. Deze samenwerking breidt zich nu uit naar een gezamenlijk traineeprogramma.

Meer kennis is nodig voor de natuur

De natuur levert een grote bijdrage aan ons geluk en woongenot én vormt een belangrijke basis voor de Drentse economie. Maar de natuur staat onder druk. Dit is het gevolg van klimaatverandering, verdroging, de neerslag van stikstof en de versnippering van natuur. In Drenthe wordt al jarenlang gewerkt aan natuurherstel met het Natuurnetwerk Nederland, de Kaderrichtlijn Water en het nieuwe Uitvoeringsprogramma Natuur.

Om al deze maatregelen uit te kunnen voeren is de komende jaren meer kennis nodig op het gebied van ecologie en (eco-) hydrologie. Minimaal zeven trainees gaan aan de slag met projecten om bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden te verbeteren. En met een gebiedsgerichte aanpak denken ze mee hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken.

Gezamenlijk is een filmische oproep gemaakt aan de nieuwe Drentse natuur- en watertrainees.

Subsidie voor traineeprogramma

Gedeputeerde Staten verstrekken subsidie aan de deelnemende terreinbeheerders en waterschappen voor het uitvoeren van dit traineeprogramma. De subsidiebijdrage is maximaal € 90.000,- per organisatie, de organisatie heeft daarbij een eigen bijdrage van € 70.000,-.

Meer informatie

Op de website www.werkenaannatuurindrenthe.nl(verwijst naar een andere website) kunnen geïnteresseerde kandidaten meer informatie vinden.

Geef een reactie