Corona zorgt er voor dat er geen aanpassingen en tariefsverhogingen voor parkeren in Hoogeveen komen

Hoogeveen – Door corona is de parkeerdruk afgenomen en waarschijnlijk blijft ook de komende jaren de invloed van corona nog merkbaar. Door de lagere parkeerdruk is de urgentie tot verdere regulering van het parkeren er niet meer en is het niet nodig een volledig nieuwe parkeernota vast te stellen. De huidige parkeernota van 2011 kan worden gehandhaafd. Deze nieuwe werkelijkheid qua winkelen, uitgaan en parkeren in combinatie met nog te ontwikkelen woningbouw in en rond het centrum maakt dat het zinvol is om over een aantal jaren het parkeerbeleid opnieuw onder de loep te nemen. De komende jaren wordt de parkeerdruk gemonitord en zodra de parkeerdruk dit noodzakelijk maakt

In september 2019 is in opdracht van de raad gestart met de actualisatie van de Parkeernota 2011 met als doel het realiseren van een toekomstbestendig parkeerbeleid. Er is breed gecommuniceerd (online vragenlijst) en overlegd (sessie Tamboer) conform de opdracht van de raad. Dit heeft veel gegevens opgeleverd. Vanwege het uitvoeren van de full-version aanpak heeft fase I langer geduurd dan vooraf gepland, maar is ook effectiever geworden hierdoor.

De Parkeernota is ter visie gelegd van 30 september – 29 oktober 2020. In die periode zijn de bewoners van het centrum ook nog afzonderlijk per brief geïnformeerd over de Parkeernota. Dit heeft geleid tot weerstand en op 8 oktober zelfs tot een demonstratie door bewoners bij het gemeentehuis. De geboden weerstand vroeg om het duidelijker informeren van en in gesprek gaan met bewoners. Om die reden is de periode van de ter visie legging verlengd tot 1 december 2020. Met als gevolg dat de Parkeernota niet in 2020 kon worden vastgesteld. Er zijn ruim 300 reacties ingediend. Er moest meer tijd genomen worden om te komen tot een nieuwe parkeernota.

Daarmee is de gemeente voortvarend aan de slag gegaan. Er komt geen uitbreiding van het vergunningengebied. De huidige manier van het verstrekken van een bezoekersvergunning, naast de bewonersvergunning, op aanvraag blijft ongewijzigd. Er wordt geen limiet qua uren gesteld. De bezoekersvergunning wordt
ook gebruikt voor het parkeren van de tweede auto. Dat zou nu nog steeds kunnen. Digitaliseren is reeds in voorbereiding. Dit is noodzakelijk om de aangedragen
bezuiniging van € 25.000 te realiseren i.v.m. afname personele capaciteit.

Tevens wordt de communicatie voorbereidt ten behoeve van deze verandering. Met ingang van 1 maart 2022 (tijd van verlengen vergunningen) wordt de bezoekerspas vervangen door een bezoekersvergunning Hiernaast waren in 2020 en nu ook in 2021 de gevolgen corona op parkeren en het bezoeken van het centrum duidelijk zichtbaar. De verwachting is dat deze gevolgen ook in de komende jaren zichtbaar blijven. Daarom kwam bij de bestuurlijke bespreking van
het nieuwe concept, de vraag aan de orde of de actualisatie van de parkeernota op dit moment zinvol is. Vanwege corona is er immers helemaal geen sprake meer van parkeerdruk waarmee de noodzaak tot aanscherping van de parkeerregulering grotendeels is vervallen. Door overregulering zal het draagvlak voor het betaald parkeren afnemen.

Geef een reactie